Květnové mimořádné zasedání zastupitelstva

Tímto plním svůj dluh (nejen pracovní vytíženost byla opravdu obrovská) a zveřejňuji postřehy z květnového mimořádného zasedání zastupitelstva. Přestože se některé z následujících věcí daly již do pohybu, není na škodu zrekapitulovat nejdůležitější momenty.

Jak jsme již informovali, v samotném úvodu rezignovala paní Kasková na funkci zastupitele obce. Starosta obce krátce poděkoval za to, co zvládla v tomto volebním období. Délka poděkování tak vystihla množství vykonané práce a na její místo uvedl dalšího v pořadí z kandidátky protistrany a to pana Škvora.  
 
Před samotným jednáním proběhla krátká diskuze na téma ZEA Světice a nakládání s odpady. Upozornili jsme na to, že ZEA stále nesplnila, k čemu se na předchozím jednání zavázala. Chvilku trvalo, než si i pan starosta v poznámkách dohledal, cože vlastně bylo slíbeno. Pro jistotu zde znovu tedy opakuji, co vše se dohodlo a na čem bychom i nadále měli trvat, aby bylo plněno:
 
 • uklidit nepořádek u hnojiště a to i vč. nepořádku, který tam navozili občané obce
 • posunout závoru na příjezdu k hnojišti tak, aby nebylo možné k hnojišti navážet jiný nepořádek
 • doložit doklady o nepropustnosti a splnění podmínek stavebního povolení
 • volit vhodné termíny navážení vzhledem ke směru vanoucích větrů a počasí a včas informovat občany obce
 • omezit manipulaci s kaly na co nejkratší dobu, protože nejvíce smradu vzniká právě při manipulaci s nimi a navážení
 • umístit na hranici hnojiště informační ceduli s informacemi a kontakty pro případy, že občané spatří podezřelé nakládání s kaly
Současně byl vznesen dotaz na možnost využití fotbalového hřiště i pro veřejnost. Pan starosta odpověděl, že hřiště je možné využívat, ale bylo by lepší posekat to tréninkové, které se nachází hned za fotbalovým. Byli jsme se na hřišti osobně podívat i kvůli přípravám na dětský den. Netušil jsem, že někde nějaké tréninkové vůbec existuje a není divu. Tráva a plevel vysoký přes metr, hroudovitá země, tenisové kurty zanedbané, zchátralé a zarostlé. Samotné fotbalové hřiště sice posekané, ale jeho okolí jakoby vůbec neexistovalo. Tráva, plevel, totálně bez údržby. Zprovoznit jak kurty, tak tréninkové hřiště a současně přimět fotbalisty, aby sekali nejen to svoje, ale udržovali i okolí, by měl být evidentně jeden z dalších kroků našich zastupitelů. Pokud by někdo z obyvatel měl chuť se zapojit do běhu obce a podpořit ji tím, že se o kurty a hřiště bude starat, není příhodnější okamžik, než nyní. Fotbalový tým to evidentně nestíhá.
 
Krátkou, leč o to vášnivější diskuzi opět vyvolal stav našich silnic. Po již klasických kličkách, podobajících se spíše běhu vyplašeného zajíce, čí že je vlastně která silnice, kdo ji má v majetku, kdo má za co odpovědnost, jestli má nebo nemá cenu si stěžovat bylo nakonec přislíbeno panem starostou, že bude sepsán reklamační dopis na stav silnic na SÚS a Energii. Možná podnět pro kontrolní výbor - bylo by vhodné projít si všechny zápisy zastupitelstva týkající se oprav silnic a dohledat, proč se vlastně tak dlouho nic moc neděje.  
 
Zpět do zasedací místnosti. Diskuzi mezi zastupiteli vyvolal hned první bod, kdy pan starosta předložil návrh na změnu usnesení k výsledku hospodaření Mateřské školy v roce 2010. Jednalo se sice o kosmetickou úpravu čísel, nicméně opět nebyly podklady předány zastupitelům v dostatečním předstihu. Navíc, dle připomínky Jaromíra Jecha, je zde zřejmá nutnost přehodnotit zdroje příjmů obce a jejich využívání. A opět se vracíme k tomu, že chybí koncepčnější řešení pro celou obec a že i nadále je snaha řešit (nebo výstižněji řečeno nechat vyhnít) spíše drobné dílčí problémy než přehodnotit celkovou vizi a směrování obce.
 
Zastupitelstvo schválilo a pověřilo starostu zadáním na přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 ke krajskému úřadu. Současně upravilo organizační řád obce v souvislosti se zřízením Místní iniciativní skupiny Vávrov. 
 1. Místní iniciativní skupina Vávrov působí na území obce vymezeném ulicemi Na Vávrově I, Na Vávrově II, U Trati, dosud bezejmenná na pozemku p.č. 905/8, 872/2, 872/3 a 872/8 v k.ú. Všestary u Říčan a V Jedlovci. 
 2. Skupina má 3-5 členů. Členy skupiny jsou občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v některé z uvedených ulic, a volí je zastupitelstvo obce.
 3. Skupina je oprávněna:
  a) předkládat zastupitelstvu obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
  b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvem obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
  c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
 4. Požádá-li pověřený zástupce Místní iniciativní skupiny Vávrov na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.
Zastupitelstvo podrobně prošlo a připomínkovalo smlouvu, která se týká převodu vodovodu ze svazku obcí Region Jih do správy společnosti I.T.V. CZ, s.r.o. Starosta se pokusí vyjednat zanesení podnětů do smlouvy. Především se jednalo o připomínky, které mají za úkol nastavit kontrolní a ochranné mechanizmy před zdražováním, zkrácení termínu smluvního vztahu na polovinu, aby byla jakási kontrolní doba a aby se případné problémy co nejméně projevily v dopadu na koncového spotřebitele, tedy nás všech.
 
Aktuálním tématem je rozšíření kapacit mateřské školky. Průběžně na celé záležitosti pracují z pověření zastupitelstva Jaromír Jech, Milan Šafránek a Denisa Váňová. Dle posledních informací z MAS Říčansko a z Krajského úřadu Středočeského kraje je nejbližší termín na vypsání dotací na výstavbu/rekonstrukci MŠ v prosinci 2011. Mezitím by měly být připraveny veškeré podklady pro žádost o její přidělení.
 
Do finančního výboru byl zvolen Ing. Jan Růžek.
 
Zastupitelé na návrh Jaromíra Jecha odsouhlasili zakoupení a umístění dopravních značek s označením zóny snižující rychlost v obci na 40 km/hod a pověřili jej přípravou žádosti o povolení na jejich umístění. Značky by měly být umístěny na vjezdech a výjezdech z obce směrem na Strančice.
 
Zastupitelstvo, zejména jeho nová část, vyjádřila znepokojení nad následujícími nedostatky v obci:
- neudržování soukromých pozemků, jejich zaplevelení
- vypouštění jímek a jiných nečistot na cesty, pole či do dešťové kanalizace
- černé stavby
 
Ke všem těmto bodům se zastupitelstvo postavilo čelem a schválilo na základě návrhů sestavení a obeslání provinilců s důrazným upozorněním na porušování zákona a současně výzvou k upuštění od tohoto protiprávního jednání resp. napravení stávajícího stavu pod pohrůžkou pokuty.
 
I přes neexistující územní plán se zastupitelstvo opět doslova střetlo v několika desítek minut trvající diskuzi nad návrhy rozdělení pozemku a jejich zástavby a to mimo stávající intravilán obce (intravilánem je míněna oblast, kde se dle starého plánu stavět může). Bez ohledu na to, že jejich schválení či zamítnutí je proto pro jejich vlastníky vlastně jen vzdušným příslibem, který vůbec nemusí být dodržen (pokud bude v územním plánu určeno jinak, je stávající rozhodnutí zastupitelstva naprosto nesměrodatné), se jala zejména staronová část zastupitelstva (pro zjednodušení i s nadsázkou jim říkejme např. "Starostovi muži") obhajovat co nejvíce novou zástavbu. I díky tlaku silné argumentace ze strany nových zastupitelů proti rozšiřování obce v místech, kde se se stavbou nepočítalo či nepočítá tak zůstalo u původních rozhodnutí a nebylo schváleno (prozatím) další rozšiřování či parcelování na dotčených pozemcích. 
 
Rozumnost tohoto rozhodnutí podtrhla i další skutečnost. Jakmile nebyla vlastníkovi dovolena další parcelace, okamžitě se pozemek objevil v nabídce realitní kanceláře k prodeji. Za své tedy vzalo starostovo oblíbené "vždyť si tu chtějí postavit ten svůj vysněný domek". Nechtějí. Chtějí nakoupit, rozparcelovat a rozprodat. A co bude dál, je již ve hvězdách.
Zůstává však nad vším viset otázka nejdůležitější - "Proč". Proč se vlastně tak moc urputně snaží jít Starostovi muži na ruku novým vlastníkům namísto toho, aby bránili zájmy stávajících obyvatel?

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.