Co nás čeká nyní?

 • Rekonstrukce krajských silnic 
 • Rekonstrukce chodníků 
 • Cyklostezka Mnichovice – Říčany 
 • Společenský dům 
 • Odpočinkové a sportovní stezky 
 • Rozvoj sportovišť 
 • Obnovení cest/stezek mimo silnice (Všestary, Menčice, Vávrov) 
 • Systémová podpora místních spolků 
 • Zlepšení údržby a výsadba zeleně

Nejdříve bylo nutné dokončit projekty, na jejichž přípravě jsme se podíleli již jako zastupitelé v letech 2010 až 2014. Vyjma výstavby kanalizace jsme veškeré projekty uskutečnili bez jediného úvěru. Vytvořili jsme navíc obci velmi slušnou finanční rezervu. Tu chceme použít v rámci investic do zvelebování obce v dalším období. Během našeho prvního období ve vedení obce jsme pochopili zákonitosti vedení obce, a mnohému se naučili. V tento okamžik přesně víme, co lze zrealizovat a kde na to vzít. Poprosili jsme Jaromíra Jecha o přehledný soupis toho, co se podařilo v letech 2014 - 2018 a vybrali nejzajímavější úkoly, které nás aktuálně čekají.

Kanalizace - 11/2014 – 09/2015. 

Hned na začátku jsme museli rozhodnout, zda tuto roky očekávanou investici spustit. Pokud bychom zaváhali, hrozilo, že přijdeme o část dotace ve výši asi 18 mil. korun. Nakonec se ca. 80 % nákladů podařilo hradit z dotace, zbytek z vlastních prostředků. A z úvěru poskytnutého bankou v létě 2014.

Rekonstrukce silničního mostu v Menčicích – kolaudace podzim 2016.

Organizace stavby, resp. změny v projektu, aby byl most pořádně opraven a i „zkrášlen“ je zásluhou zejména místostarosty. Současně se upravila komunikace od zatáčky (odvodnění). Ca. 80 % nákladů hrazeno z dotace.

Obchod – znovuotevřen v létě roku 2015. 

Výběr nového nájemce a celková oprava. Rekonstrukce stála obec ca. 400 tis. Kč, zbytek hradil nový provozovatel formou předplaceného nájmu, tj. další ca. 800 tis. investoval do obecního majetku. Další jeho investicí ve výši ca. 1,2 mil. je nové vybavení prodejny. 

Odpadové hospodářství – průběžně od roku 2015. 

Navýšení míst pro tříděný odpad. Přemístění kontejnerů z parkovacích míst na návsi za obchod. Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad. Pořízení kontejnerů a hnědých nádob na BIO odpad hrazeno z dotace ve spolupráci sousedních obcí.

Zlepšení dopravní obslužnosti – průběžně od roku 2015. 

Zajíždění autobusů do Menčic. Přístřešek na autobusové zastávce v Menčicích. Vybudování a zprovoznění autobusové zastávky Strančická „Na kopci“ v létě 2017.

Oprava chodníku v ulici Strančická – podzim 2017. 

Touto opravou a vybudováním bezpečnostních opatření na nejvytíženějším úseku se stala cesta násobně bezpečnější.

Vykácení nemocných a poškozených stromů a výsadba nových lip – jaro 2018.
Průběžné opravy místních komunikací – průběžně od roku 2015. 

Důkladná rekonstrukce poslední prašné části ulice V Zahradách – podzim 2016. Oprava místních komunikací asfaltovým prostřikem, tj. zejména K Údolí raků v Menčicích. Ostatní komunikace vyspravovány postupně.

Příprava rekonstrukce krajských komunikací – od jara 2018.

Na jaře 2018 byl vybrán projektant, který nyní zpracovává projekt na základě dohody s Krajskou správou a údržbou silnic.

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu – úsekové měření – léto 2018.
Příprava výstavby cyklostezky – od začátku roku 2015. 

Jsme před vybráním zhotovitele akce. Garantem je Milan Suchánek. Bezpečná cesta do Mnichovic do školy nebo do Říčan na úřady. Stezka bude sloužit i jako přístupová cesta na dotčené zemědělské pozemky.

Desítky drobných oprav. 

Úprava propustků, odvodnění příkopů, oprav dešťové kanalizace. Oprava propustky v Menčicích jsme v létě 2018 zaplatili ca. 230 tis. Kč. 

Zajištění projektové dokumentace a stavebního povolení.

Příprava projektů "do šuplíku" na opravy veškerých místních komunikací, abychom měli přípravu jakmile se vyhlásí vhodné dotace.

Čeká nás

 • Rekonstrukce krajských komunikací, tj. od hřbitova k č. p. 95 a z návsi do Strančic (k zrcadlu na křižovatku Hrdinů – Průmyslová; toto ve spolupráci s obcí Strančice). Časový horizont: v roce 2019 mít hotový projekt pro žádost o dotaci ve spolupráci s Krajem. Začátek prací v roce 2020, hotovo nejpozději v roce 2021. 
 • Rekonstrukce stávajících chodníků + vybudování nových tam, kde chybí, tj. vč. chodníku na nádraží do Strančic a v zatáčce Na Vávrově. Časový horizont: v roce 2019 mít hotový projekt pro žádost o dotaci ve spolupráci s Krajem. Začátek prací v roce 2020, hotovo nejpozději v roce 2021. Chodníky můžeme realizovat nezávisle na komunikacích, tzn. i v případě bez dotace na krajské komunikace.
 • Výstavba cyklostezky. Máme stavební povolení, vyřízenou dotaci, u banky úvěr na předfinancování dotace, koncem září bude vybrán zhotovitel. Termín dokončení je podzim roku 2019. Akce je v rámci spolupráce šesti obcí. Náš úsek začíná ve Světicích, resp. ve Svojšovicích, části Hustopeče a vede až do Mnichovic, k „esíčku“. Pokud by se cokoli zvrtlo, budeme se snažit zrealizovat část Všestary náves – Mnichovice.
 • Zlepšení způsobu údržby veřejné zeleně a veřejných prostranství. I nadále vnímáme jako důležité pokračovat v boji o příjemnější vzhled obce. Pečovat o zeleň a prosazovat její výsadbu v rámci všech realizovaných stavebních projektů. Součástí je i projekt na obnovení nádrže na návsi, do které spousty let unikaly škodlivé látky, které způsobují její pravidelné zelenání.

 

Celková rekonstrukce MŠ s přístavbou – 11/2014 – 07/2015. 

Navýšení kapacity o jednu třídu. Ca. 80 % nákladů hrazeno z dotace.

Zajištění tzv. školského obvodu se ZŠ Mnichovice – podzim 2014. 

Jednání s okolními obcemi, s městem Mnichovice, s vedením ZŠ od roku 2010. Od začátku jsme prosazovali myšlenku ve shodě s bývalým vedením obce, že lepší je podporovat rozšiřování a modernizaci stávající školy, než nákladně budovat školu vlastní. Výsledkem je smlouva o školském obvodu, která byla nyní na podzim 2018 prodloužena na dalších 15 let. V ZŠ Mnichovice máme zajištěnou kvalitní výuku v moderním prostředí. V roce 2013 byla znovuotevřena budova staré školy na náměstí v Mnichovicích, v následujících letech byla zrealizována přístavba nových tříd, v létě 2018 byly dokončeny práce na nových šatnách, výtahu a postavena nová tělocvična. V následujících letech, pravděpodobně v letech 2019–2020, bude postavena nová školní jídelna včetně kuchyně.

Vydání zastavěného území obce – léto 2015. 

Toto opatření umožnilo stavět lidem, kteří o tuto možnost přišli po změně stavebního zákona v roce 2008, tzn. „nahradilo“ vydání územního plánu, který se musí na základě připomínek dotčených úřadů přepracovávat. Zároveň zabránilo rozšiřování zástavby ven do polí.

Co nás čeká?

 • Rozvoj sportovišt
 • Dokončení územního plánu
Oprava dětského hřiště za obchodem – léto 2017. 

Výměna a rozšíření herních prvků.

Úprava zvoničky na návsi, její opláštění – 2015.
Důkladná rekonstrukce kaple a úprava jejího okolí – léto 2018. 

Byť byla kaple postavena ve třicátých letech 20. století, do roku 2016 chyběl její zápis v katastru nemovitostí. O chod kaple se stará Milan Jánský. Ca. 40 % nákladů hrazeno z dotace ministerstva zemědělství, finančně se na akci podílela i farnost z Říčan a místní farníci.

Údržba veřejné zeleně, veřejných prostranství – průběžně od roku 2014. 

Začali jsme upravovat oba úvozy. Současně se postarali o základní údržbu dříve zarostlých obecních úseků. Podařilo se zajistit údržbu téměř všech soukromých pozemků, které zasypávaly okolní zahrady bodláky a plevelem. Do ideálu ještě kus chybí, naříklad začištění chodníků nás teprve čeká.

Standardní fungování obecního úřadu. 

Požadavky občanů jsou vyřizovány většinou daleko před vypršením zákonných lhůt (výjimky potvrzují pravidlo). Zlepšili jsme informovanost. Minulý web byl zastaralý, pramálo funkční a bez aktuálních údajů. Zajistili jsme jeho naplnění a zprovoznění.

Co nás čeká?

 • Systémové řešení „obecních budov“ tak, aby vznikl společenský dům, tj. hospoda, sál, klubovna (pro děti, důchodce, místní spolky), základna pro hasiče, obecní úřad, kde se bude dát rozumně pracovat. Vzhledem k malému počtu pozemků, které obec vlastní, budou muset být zmíněné budovy na více místech. Tj. na místě současného úřadu, v místě tzv. plechárny, bývalé staré školy a případně na dalším vhodném pozemku. Časový horizont: Začátek výstavby koncem roku 2020, průběh v roce 2021.
 • Realizace odpočinkové / sportovní stezky Hurá do Hůry. V docházkové vzdálenosti 5 minut vznikne i přírodní „plácek“ pro děti z MŠ. Časový horizont: jaro/léto 2019. Garant a tvůrce: Milan Suchánek.
 • Obnovení a případné vybudování cest/stezek pro pěší a cyklisty mimo hlavní krajské komunikace do Menčic a Vávrova. 
 • Systémová podpora místních spolků.

Správu obce, práci. Zábavu. I z focení jsme si odnesli chvíle, které nás prostě baví. Najdete je mezi prvními kroky našeho již zase o něco zkušenějšího týmu

Před čtyřmi jsme si došli pro kuráž převzít odpovědnost za obec. Každý váš nápad i kritika ovlivnili rozhodnutí, jak se poprat s každodenními úkoly. Zde je celý příběh ve zkratce.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.