Program a střípky ze zasedání 20.12.

 

Látka kalhot nepříjemně propouštěla chlad prostydlých dřevěných židlí. Nedávno zapálená kovová kamna velmi zdrženlivě vysílala teplo do místnosti. Zasedání zastupitelstva začalo s mírným zpožděním za účasti několika občanů obce, jež by se však daly sečíst na prstech jedné ruky. Počet bodů nebyl z nejkratších a po dlouhé době nás čekaly velmi ostré diskuze.

Prvním podnětem občanů, kterým je dán prostor na začátku každého zasedání, byla žádost Jiřího Macháčka, aby obec dala podnět na předsedu zemědělského družstva směřující k obnově v nejproblematičtějších krajích polí brázdy pro odtok povrchové vody. Pan starosta po krátké diskuzi přislíbil, že pana předsedu požádá o vyřešení této problematiky.

 

Bělovasý, štíhlý starší muž v brýlích, který starostovi říkal "Toníku", pan Svoboda (údajně býv. starosta Strančic a nyní zastupitel developerů) vystoupil jménem společnosti Chrisi Praga, a.s. s podnětem, aby zastupitelstvo změnilo původní záměry v územním plánu. Zastupitelé firmy nedorazili na zastupitelstvo osobně, asi bylo příliš před Vánoci. Firmu Chrisi Praga podoba územního plánu údajně překvapila. Firma žádá o to, aby se vyvolalo jednání zastupitelstva a jejích zástupců. Jednání by měla směřovat k tomu, aby zastupitelé do územního plánu zpětně zařadili pozemky mezi Všestary a Strančicemi tak, aby byly určeny k budoucí výstavbě.

Zastupitelstvo k tomuto bodu víceméně nemohlo ani zaujmout stanovisko. Návrh se nyní tvoří a pořizovatel územního plánu pan Jukl (vykonavatel státní správy) nebyl přítomen. Byl dodržen postup a dle slov pana starosty se nelze vracet o kroky nazpátek, nicméně s panem Juklem situaci projedná a vyžádá si jeho stanovisko.

 

Následoval podnět pana Řečníka, vlastníka pozemků u ulice Vilové. Jedná se o 4 pozemky navazující na pozemky společnosti Chrisi Praga, která kupoval před asi sedmi lety. Mluvil i za "sousedku" paní Vávrovou a uvedl, že paní Vávrová obci darovala pozemky, a on sám že pozemky rozdělil a vybudoval tam cesty a předpokládal tedy také, že budou pozemky zahrnuty mezi stavební parcely a ne k tomu, aby tam pěstoval například brambory. Údajně mu bylo toto starostou ústně přislíbeno. Předeslal, že má v úmyslu vyřešit zatím v klidu a míru, nicméně celkem nevybíravě dal vědět, že celou záležitost požene k soudu. I přestože deklaroval, že situaci chce řešit slušným jednáním, trochu to i na nezaujatého pozorovatele působilo jako nátlak. No ne trochu, ale dost.

Pan starosta odpověděl, že paní Vávrová přenechala pozemky za úplatu, není tedy pravdou, že by je obci darovala. Současně upřesnil slova pana Řečníka, že jím  žádné cesty vybudovány nebyly. Byl pouze pořízen geometrický plán.

Pan Jech argumentoval panu Řečníkovi, že se jej velmi dotklo jeho silné nátlakové jednání. Upřesnil, že zastupitel musí jednat v zájmu obce a jejího obyvatelstva, nikoliv ve prospěch firem či jednotlivců. Pokud někdo udělal podnikatelský záměr, který mu nevyšel, těžko se může dovolávat vyšší spravedlnosti. Pan Řečník již od roku 2003 vyčkával a nevyužil starého stavebního zákona, který by mu stavbu umožnil. Nyní, po devíti letech a za fungování nového stavebního zákona, podle kterého se zastupitelstvo musí řídit, to vypadá, že se otálení opravdu nevyplatilo. Navíc připomínka byla vznesena v době mimo projednávání územního plánu, tedy na tomto zasedání s ní zastupitelé těžko něco provedou, pouze ji vzali na vědomí.


1. Rozpočtové opatření
Úředníci krajského úřadu si vyžádali rozpočtové opatření, které obec ze zákona udělat musí, ale je zřejmé, že skutečnost dopadne trochu jinak. Navrhovanou úpravou je snížení příjmu o necelých 300 tis. Kč. Příjmy obce by měly činit 7,4 mil. CZK.

Během projednávání tohoto bodu zazněla připomínka, že obchod v obci je stále vedený v pohledávkách a není zaplaceno nájemné. Jaromíru Jechovi tato situace leží silně v žaludku, starosta k tomu zaujímá přístup, že "to tak prostě je" a že ani Vietnamci nechtějí místní prodejnu provozovat.

Obci se zatím nepodařilo prodat zamýšlené pozemky.

Výdaje obce vychází dle tohoto aktuálního rozpočtového opatření o 1,7 mil. nižší na 6,5 mil CZK.
Prakticky, jak informoval starosta, pravděpodobně obci zbydou na účtech finance ve výši cca 900 tis. Kč. K tomu má obec do příštího roku závazek cca 700 tis. k regionu Jih, jak jsme již informovali.

2. Stanovení podmínek hospodaření obce pro rok 2013
Pokud není schválen rozpočet, řídí se hospodaření obce dle rozpočtového provizoria. Pravidla stanoví zastupitelstvo obce. Ekonomické ukazatele nejsou v této chvíli použitelné pro odpovědné plánování rozpočtu, proto zastupitelé schválili rozpočtové provizorium. To znamená, že starosta obce může do doby schválení rozpočtu hospodařit omezeně. Tedy např. čerpat finance do výše 35% skutečných nákladů v roce 2012. Zastupitelé uložili starostovi, aby předložil rozpočet ke schválení do 30.4.

3. Stanovení vodného na rok 2013
Zastupitelstvo upravilo cenu vodného pro rok 2012 na 33,50 Kč bez DPH/m3. Došlo tedy k mírnému navýšení vody z vodovodu Všestary. Současně stanovilo nájemné provozovateli vodovodu ve výši 1,16 CZK bez DPH/m3. DPH se bude řídit zákonnou normou platnou od 1.1. 2013. Kolik to bude, je zatím v rukách prezidenta republiky, který má podepsat zákon o DPH.


4. Pronájem budovy kiosku v Menčicích
Obec doplnila některé vybavení prostor budovy. Vyskytli se dva zájemci, kteří projevili předběžný zájem o pronájem k provozování hospodské činnosti. Proto zastupitelé schválili znovu-vyhlášení záměru na pronájem. Je nutné si přiznat, že budova, schválená jako kiosek, vyžaduje investice, protože její vnitřek je v dost nelibém stavu. Na základě podnětu Milana Šafránka by stálo za to nechat prostory vyčistit a uklidit. Dle slov starosty obce tito dva zájemci již prostory viděli a není pravděpodobné, že by se objevili noví.
Pokud bude nájemní smlouva uzavřena, zastupitelstvo plánuje, že by se část nového základního vybavení pořídilo z obecního rozpočtu.

5. Poplatek za komunální odpad
Technické služby Benešov nepřistoupily, dle zaslaného ceníku, k navýšení cen bez DPH za svoz komunálního odpadu a ponechaly je na stejné úrovni jako v roce 2012. Starosta navrhnul nezvyšovat cenu pro obyvatele obce. Ceny budou v roce navýšeny o cca 2% u děleného odpadu a u svozu velkoobjeových kontejnerů.
Popelnice je možné platit od 15. ledna na obecním úřadě, pokud tedy, dle slov starosty, neselže systém.


V pauze zasedání se řešila problematika školství a tzv. suburbanizačních prstenců, které se tvoří kolem velkých měst, jako je Praha, Ostrava, Brno. V těchto lokalitách dochází k obrovskému nárustu dětí předškolního i školního roku a nedostává se míst ve školkách nebo školách. Zbytek republiky naopak zavírá prázdné školy i školky. Starosta obce s Jaromírem Jechem byli na jednání v Mnichovicích, které v tuto chvíli řeší, že budou potřebovat 44 milionů na přístavbu nových tříd. Škola ve Strančicích již nové žáky nepřijímá.

6. Úprava a údržba úvozu do Hůry
Horká rozprava se rozpoutala nad bodem, ve kterém žádala Volba pro Všestary o příspěvek na pravidelnou údržbu vycházkové trasy úvozem do lesa, neb je tato již léta hrazena z vlastních zdrojů. Součástí požadavku byl i závazek na práce, které by byly odvedena na jaře a na podzim roku s tím, že práce by provedli pracovníci VPV zdarma.

Hasiči obce se slovy Milana Šafránka distancovali od prací, které by měly být spojeny se sekáním travin a křovin v úvozu s tím, že se to nikomu nechce dělat. Starosta obce k tomu namítnul, že se mu nechce dávat sdružení příspěvek, ale navrhl, že obec vyčlení v rozpočtu částku na tyto práce.

Obecně tedy obec nebude podporovat dávání příspěvkům organizacím a sdružením, i přestože tyto daly závazek na práce, ale vyčlení si na tyto činnosti prostor v rozpočtu.
Proto zastupitelstvo schválilo, že zapracuje do rozpočtu 2013 blíže nespecifikovanou částku na zajištění údržby úvozu do Hůry, která bude čerpaná ve chvíli, kdy budou realizovány tyto práce ve spojení s Volbou pro Všestary.

7. Park u Strančic
Jaromír Jech předložil bod zasedání, jehož podstatou byla revokace bodu z minulého zasedání a ve kterém se silně ohradil proti schválení tohoto ustanovení. Stávající park je uvažován jako přírodní památka a v územním plánu se v dané lokalitě neuvažuje o výstavbě. Zastupitelstvo na minulém zasedání připustilo, i když jen čistě teoretickou, možnost, že by tam omezená výstavba být mohla. Tento způsob komunikace však není dle slov Jaromíra Jecha korektní, zastupitelstvo nemělo dostatečné množství informací, neměli čas si materiál prostudovat (byl starostou tradičně předložen až ve dne zasedání) a vnímá to jako závažný zásah do Všestar. Ve hře je krajinný ráz, odhlučnění od dálnice, botanicky cenná lokalita atd.

Podle slov starosty je lepší, abychom nebyli špatní my, ale ať to zatrhne někdo jiný. Milan Šafránek kontroval, že zastupitelstvo má jasně říct, že něco nechce. Pan Hofman jej velmi silně podpořil úvahou:
"Je to v intravilánu obce? Není.
Je to v územním plánu? Není.
Tedy je nutné říct, že to nelze."
Nemůžeme dávat i jen malilinkatou šanci, které se majitelé samozřejmě chytají jako tounoucí stébla. Diskuze, či spíše názorová přestřelka trvala více než 40 minut.

Pan starosta naopak zdůvodňoval svůj postoj, ve kterém si ty případné tři domy umí představit, a kdy je lepší nechat si zadní vrátka otevřená s tím, že to nikoho k ničemu nezavazuje. A že si myslí že to v Říčanech stejně neprojde. Chce tam mít spádovou kanalizaci a cestu, tedy směnil by to s majitelkou paní Sigley za schválení 3 parcel na domy. Tento názor víceméně podpořili i Pavel Vydra, pan Škvor a pan Nesvorný, byť poslední dva jmenovaní působili již tradičně spíše jako stíny pana starosty a čekali na jeho názor.

Tato argumentace starosty obce vytáčela členy Volby pro Všestary i pana Hofmana. Pořád se ohánět minulostí a přenášet odpovědnost na jiné je Všestarským evergreenem. Bohužel ani opětovné hlasování nepomohlo a park je i nadále v ohrožení. Jaromír diskuzi uzavřel s tím, že to je věc svědomí každého ze zastupitelů a že to je "nasírání si" do vlastních bot.

Zastupitelé v závěru zasedání schválili odměnu pracovníkům komise pro občanské záležitosti knihovníkovi panu Zahradníkovi 2.500 a paní Kubové Heleně ve výši 5.500 Kč a vyslechli zprávu starosty ze zasedání Ladova kraje tentokrát bez viditelného dopadu na běžné dění ve Všestarech.

Plán zasedání na rok 2013 dodá starosta do konce roku. Všichni si popřáli krásné svátky a kolem 23. hodiny noční se odebrali domů.

Toliko vše. Nutno říci, že kdo nebyl, přišel o jedinečnou příležitost udělat si vlastní obrázek o tom jak to vypadá, když se osm dospělých (Dana Hynková bohužel chyběla) dohaduje o klíčových bodech v obci. Mohl tak posoudit, kdo je přímý, kdo se za něco schovává, kdo to jak myslí s obcí a jejími občany, komu více záleží na tom, aby obec prosperoval a komu více na tom, aby si někoho nenaštval, kdo má vlastní názor a jaký a kdo čeká na ostatní.

Blíží se, i když pomalu, volby. O tom, kudy půjde obec dál rozhodneme všichni. Jen věřím, že správně.
 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.