Program a střípky ze zasedání 21.2.

Zasedání začalo asi 15 minut po sedmé hodině. Zatímco venku poletovaly sněhové vločky, uvnitř místnosti bylo příjemně vytopeno. Starosta obce předal zastupitelům list s termíny zasedání na rok 2013, těmi jsou:  21.2., 25.4., 27.6., 12.9., 7.11. a předvánoční 19.12.

 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva dostali zastupitelé do rukou až na tomto zasedání, tedy starosta obce zápis rychle celý přečetl, aby zastupitelé mohli vyjádřit své případné připomínky.

Na počátku bylo dáno slovo obyvatelům obce k podání připomínek.
Veřejné osvětlení nad paní Vycpálkovou je bohužel již více než 35 let nevhodně umístěné a neposkytuje světlo kam by mělo. Na druhé straně cesty však není sloup, na který by se dalo umístit. Nicméně možná by to šlo nějak pořešit, zastupitelé tedy zjistí možnosti.

Dalším námětem, tentokrát občana Baťchy, bylo vyvolat setkání s hejtmanem kraje, aby se pro obec podařilo sehnat více financí. Na podnět odpovídal starosta obce s tím, že nelze podlézat a doprošovat se. Ideální by bylo jej pozvat na otevření například renovované návsi, nicméně ani tak vzhledem k politickým tlakům a našim nestranickým zastupitelům nelze očekávat kloudný výsledek. Proto obec se snaží sehnat dotační tituly jinými způsoby.

Mezi podněty se objevil i dotaz na údržbu travin na hřbitově i v obci obecně. Starat by se to o to měl stejně jako vloni pan Procházka, což vychází levněji než zaměstnávání pracovníka úřadu. Starosta přislíbil, že se o hřbitov postará 5-6x do roka, ostatní plochy cca 2x do roka. Starosta přislíbil i zavezení vloni prosekaného svahu při příjezdu, jeho srovnání a zatravnění, které by mělo proběhnout na jaře. Současně s tím by se zaštěrkovala i příjezdová cesta od hrany křižovatky ke vratům hřbitova. Celou záležitost dostal na starosti Milan Šafránek, třeba se tedy letos konečně dočkáme.

 

Diskuze se rozpoutala nad příspěvkem Márie Bahníkové, která upozornila na občasnou nesjízdnost cesty vedou v Menčicích nahoru k lesu. Letos se tam panu Fabiánovi přihodila i nehoda, protože povrch byl extrémně kluzký. Pravdou je, že povrch cesty, v těchto zimních podmínkách, které panovaly, bude shodně kluzký ať je to afalt, štěrk nebo zámkovka a situaci musí vyhodnotit řidič; v případě nebezpečí raději nechat vozidlo pod kopcem. Starosta obce také odpověděl, že pokud pan Fabián potřebuje udělat nějaké bezpečnostní úpravy, o kterých uvažuje, ať předloží plánek prací a pokud nebudou narušena vlastnická práva a ochranná pásma, obec mu bránit nebude. Nicméně zastupitelé obce v diskuzi upozorňovali na dluhodobou přílišnou suverenitu v jednání pana Fabiána a ne vždy jeho vstřícnost k vlastnímu okolí, což je obci evidentně trnem v oku.

Záměr prodeje části pozemku z majetku obce

Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku 70/8 z majetku obce a pověřilo starostu k vyvěšení na veřejnou vývěsku.

Zajištění školní docházky dětí z obce Všestary

Jaromír Jech informoval, že stále probíhají průběžná jednání (a to i na vládní úrovni) o získání financí na výstavbu nových prostor pro školáky, jejichž nedostatkem trpí celý Středočeský Kraj. Díky změnám ve vedení kraje i dalším změnám a situacím, které se dějí, zatím tyto finance přiděleny nebyly. Mnichovice, jež jsou naším školním obvodem, postrádají 2-3 třídy. Na jednáních, jichž se účastní i naši zastupitelé, zejména pak Jaromír Jech, se hledaly různé variant. Zatím je realizovatelná varianta nákupu a rekonstrukce nějaké budovy či prostoru (pravděpodobně "Mnich" v Mnichovicích), kde by mohla být školní výuka zajištěna a to za finančním podílnictví obcí, které jsou ve školském obvodu. Cena by se měla pohybovat pro obec Všestary dle výpočtového klíče ve výši 600-750 tis. Kč na tento rok. Jak doplnil starosta, umístění dětí do Říčan či Strančic je víceméně nemožné. Světice zřizují od září školu s prvním stupněm výuky, nicméně i tam je jednání teprve před námi.

Milan Šafránek argumentoval, že pokud věnujeme Mnichovicím příspěvek na rekonstrukci/nákup, tak by Všestary měly být také podílníkem v dané nemovitosti. Variantou by bylo i nabídnout obcím rekonstrukci staré školy ve Všestarech. Stejný nápad měli i ve Struhařově. To je však logisticky poměrně náročné, není jistý příspěvek ostatních obcí a prioritou zastupitelstva by mělo být, aby děti 1.9. měly kde nastoupit.

Zastupitelé se po náročné diskuzi ustanovili, že vezmou situaci na vědomí a pověřili pana starostu a Jaromíra Jecha dalšími jednáními týkajících se zajištění povinné školní docházky výhradně s Mnichovicemi. Zastupitelé se shodli, že  budou usilovat o jakousi "pojistku", aby obec Všestary o příspěvek do budoucna nepřišla.


Příprava stavby Kanalizace Všestary
Starosta obce informoval o probíhajících přípravách výstavby kanalizace. Náklady na její výstavbu jsou aktuálně vyčísleny na 113,5 milionu Kč. Zastupitelé schválili pořízení projektové dokumentace, která je potřebná pro výběr zhotovitele výstavby kanalizace a to v hodnotě cca 500 tis. Kč.


Zastupitelé dále odsouhlasili, že přezkoumání hospodaření obce v roce 2013 bude provedeno opět kontrolním odborem Krajského úřadu, jak tomu již je posledních cca 5 let.


Výsledek hospodaření Mateřské školy Všestary v roce 2012 skončil ziskem 2.706,80 Kč. Zastupitelé svým rozhodnutím přesunuli tento zisk do rezervního fondu.


K závěru zasedání zastupitelé ještě projednali a schválili upravené stanovy dobrovolného svazku obcí Ladův kraj, s důrazem zejména pak jejich ekonomické dopady, tedy platbu příspěvku dle počtu obyvatel a schválili žádost o poskytnutí příspěvku na částečné pokrytí výdajů na Všestarský masopust ve výši 6.000 Kč.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.