Střípky z ustavujícího zasedání zastupitelstva 6.11.2014

Zasedání bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Antonínem Trojánkem. Před samotným začátkem bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce a starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Prvním bodem bylo veřejným hlasováním zvolení nového starosty. Tím se stal zcela de očekávání a za plné podpory všech zastupitelů Jaromír Jech.  

Po zvolení si Jaromír Jech vyžádal si krátkou pauzu. Během tohoto přerušení poděkovali noví zastupitelé jménem Jaromíra Jecha za dosavadní práci odstupujícímu starostovi Antonímu Trojánkovi a předali dárkový koš a dort, který pekla paní Kubová. Jaromír Jech v krátkém proslovu na začátku upozornil, že spousty práce, které zastupitelstvo i obec čekají, jsou velkým závazkem. Upomenul, že zvolení do zastupitelstva v naší obci není ani tak výhrou, jako závazkem usilovně pracovat, že si je vědom, že práce nebude jednoduchá a že provedené následné kroky povedou ke spokojenosti většiny obyvatel obce. 

Zastupiteli bylo následně schváleno, že volit se bude jeden místostarosta. Tím byl zvolen opět jednohlasně Miroslav Hofman. Zastupitelé dále schvalovali zvolení do výborů obce. Kompletní přehled nového vedení obce tedy bude vypadat takto (redakční rada, komise  a osadní výbor bude ustanoven starostou později, nicméně pro kompletní přehled jej přinášíme již nyní).

 

Vedení obce  
Starosta Mgr. Jaromír Jech (VPV)
Místostarosta Ing. arch. Miroslav Hofman (VPV)

 

Výbory a zastoupení
ve svazcích obcí
Předseda                        Členové                           
Kontrolní výbor Dana Hnyková (VPV) Gabriela Kotoučová (VPV)
Michal Baldrych
Finanční výbor Miloš Kuba (OM) Milan Jánský (VPV)
Markéta Dušková (OM)  
Dobrovolný svazek obcí Region Jih vykonává starosta obce 
Jaromír Jech (VPV)
Dobrovolný svazek obcí Ladův Kraj Martin Vycpálek (VPV)

 

Komise Předseda Členové
Stavební komise Miroslav Hofman Pavel Suchánek
Komise pro údržbu obce Martin Vycpálek  
Komise pro občanské záležitosti Helena Kubová Dana Hnyková
Alena Šafránková
Aneta Hynková
Redakční rada Jiří Macháček Eva Hofmanová
Osadní výbor Vávrov    

(Komise budou ještě potvrzeny a doplněny po jejich zvolení starostou. Pokud má někdo zájem z řad občanů, rádi jej v komisích přivítáme).

Starosta i místostarosta budou své funkce vykonávat jako neuvolnění, s odměnou. Zastupitelé schválili výši odměn bez připomínek. Starosta na základě podnětu občana po hlasování zastupitelů upřesnil, že si je vědom, že obecní rozpočet je napnutý a že nás čekají velké náklady na výstavbu kanalizace, dostavbu MŠ atd. Do toho se musí i zajistit kompletně chod úřadu. Na úřadě prozatím, než se sežene kvalitní úředník, bude funkci zastupovat střídavě místostarosta a starosta. Předsedající zdůraznil, že starosta i místostarosta jsou připraveni pro obec pracovat usilovat několik dní v týdnu ve společném tandemu. To by mělo zajistit nepoměrně vyšší funkčnost obecní agendy. Dle informace od předsedajícího se zvolené odměny projeví v rozpočtu obce částkou cca 360 tis. Kč oproti stávajícímu stavu, avšak věří, že pracemi na získávání dotací a další nutnou agendou, kterou obec v posledních letech opomíjela, se tato investice rychle vrátí. Předsedající uvedl, že pro rychlejší orientaci mají noví zastupitelé přislíbenou i pomoc od vedení Mnichovic.

Níže uváděné částky jsou "hrubého":

Odměny zastupitelů - 150 Kč/měsíc. 

Odměny pro předsedy výborů - byly sníženy z 500 na 300 Kč/měsíc. 

Odměny mají krýt náklady na telefony, drobné pojezdy a kancelářský materiál. V případě vzniklého nároku na proplacení za cesťáky, jízdenky a větší náklady se budou tyto proplácet separátně.

Odměna starosty a místostarosty - byla schválena v maximálních částkách na základě výpočtu z tabulek ve výši 22.700,- resp. 17.900,-. V součtu je to přibližně tolik, kolik činí tabulková odměna pro uvolněného starostu (jakoby na celý úvazek). Výše odměn reflektuje stávající potřeby obce, zajištění obecní agedny, "rozjetí" standardního fungování obecního úřadu, a hlavně "dozor", administraci atp. velkých investičních akcí: Rekonstrukce MŠ  a výstavbu kanalizace.

Byl vznesen dotaz z řad občanů, zda by nebylo vhodnější mít jednoho kvalitního úředníka za cca 25 tis. Kč. Nový starosta reagoval, že určitě ano, pokud by takovýto byl již nyní k dispozici a že ve stávající chvíli je to podobné, jako bychom chtěli, aby do Popovic chodil hrát hokej Jaromír Jágr. Něco jiného je teorie a něco jiného praxe. Kvalitní úředník v tuto chvíli není k dispozici, nicméně jakmile starosta i místostarosta proniknou a zaběhnou se do chodu úřadu, bude jeho nalezení jednou z priorit.

Dále stanoveny další termíny, kdy se budou konat zasedání, resp. kdy se zastupitelé mají oficiálně či neoficiálně na úřadě setkat. Těmi jsou v letošním roce 20.11., 27.11., 11.12., 18.12.

Na závěr ustavujícího zasedání vznesly připomínky občané. První byla ke stavu schvalování územního plánu. Mirek Hofman (a doplnil jej Antonín Trojánek) odpověděl, že proběhlo připomínkovací řízení během září. Připomínky vznesly Strančice, ty plníme. Odbor Životního prostředí v Říčanech našel v dokumentaci v textové části „technické“ chyby a bude se tedy ještě opravovat. Následně by mělo proběhnout veřejné projednání s občany obce, předpoklad je nejdříve v polovině ledna. Následně by měl být vydán ÚP. Očekává se, že ÚP bude vydán na konci jara. Druhou připomínkou bylo, aby byly internetové strany obce plněny informacemi a zápisy ze schůzí. Jaromír Jech slíbil, že je to v plánu.

Nezbývá než popřát novým zastupitelům hodně sil do přebírání chodu úřadu i celé obce.

jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.