Střípky ze zasedání 23.2.2017

Již při příchodu na úřad bylo znát, že práce se po mnoha letech skutečně hýbou kupředu a zase kus odvedené práce. V zasedačce jsou příjemně přestavěné regály s knihami a prostor celkově prokoukl. Stejně tak při návštěvě kanceláře starosty a místostarosty, dá-li se tak říkat malé místnůstce v přízemí, nelze přehlédnout pořádek a přehlednost. Zasedání se účastnilo 8 zastupitelů a tři občané. Obci však chybí i nadále zapisovatelka, původní nemá čas se tomu již věnovat a nikdo nový se ani za rozumné peníze nepřihlásil. Jak dále zjistíme, tento problém "nechtěnky pomáhat" se ukazuje na více činnostech, které obec potřebuje. 

Schválená byla na počátku návrhová komise ve složení Miloš Kuba, Dana Hnyková, ověřovatelé: Miroslav Hofman, Martin Vycpálek, zapisovatel Jiří Macháček. 

Zastupitele čekal šestibodový program. Počáteční diskuzi s občany zahájil pan Baťcha dotaze, jestli se daří získat nějaké peníze na renovaci úřadu. Odpovídal starosta, že plánuje vytvoření celkové koncepce budov, které obec vlastní. Je zřejmé, že stávající funkčnost úřadu je celkově nevyhovující. Jakmile jsou na úřadě více než tři lidi, není v kanceláři k hnutí. Opravy budovy by tedy byly nesmysluplným vyhozením financí, vhodnější cestouje tedy aktuálně připravit pro starou školu, hasičárnu, plechárnu apod. smysluplný projekt celkového využití. V orientačním výhledu dvou až tří let, kdy by mohl projekt vzniknout, lze následně žádat o dotace. Jde samozřejmě o to, aby se toho někdo chopil a začal aktivně připravovat. 

"Stejně tak proto máme v projektu Stránčickou, a teprve až nad projektem pak můžeme zvát zastupitele Kraje a diskutovat možnosti realizace. 25 let tady nikdo nezažádal o dotace, za dva roky se to těžko dožene. I přestože jsme ještě ve vleku bývalých událostí, tak se na úřadě pomalu začnají uvolňovat ruce na práce tohoto typu", doplnil starosta náhled na celou situaci. S přípravami projektů, ale i běžnou administrativou jsou desítky neviditelných hodin, jednání s dotčenými úřady, jednání o výkupech pozemků apod. Teprve poté mohou započít práce na projektech. k tomu přibývají desítky hodin práce místostarosty, kterou by však měli v obci naší velikosti dělat referenti. "Jsme jak za krále klacka, ale je měsíc od měsíce lepší", řekl starosta, "nicméně z celých Všestar se nikomu nechce dělat, dokonce ani na úklid chodníků za velmi slušné peníze se nikomu nechtělo". 

Místostarosta Mirek Hofman zareagoval ještě na část otázky směřující k získávání dotací: "Vloni se udělal Most v Menčicích, regulace potoku, asfalt od pomníku ke Šnoblince, je nově zažádáno na rekonstrukci kaple na hřbitovu a úpravu okolí hřbitova. Včera podepisoval starosta další žádost na dotaci. Nicméně víc se zvládnout dá jen stěží." 

Místostarosta na závěr této diskuze ještě upřesnil priority pro rok 2017, a těmi je dávat do pořádku komunikace v obci: "Je logičtější spravovat aktuálně cesty, ty jsou opravdu šílené a navíc se dají dělat rovnou, protože na ně již existují projekty." 

Zasedání navázalo rovnou projednáním stanovených bodů. 

1) Dohoda o narovnání podílů v rámci vodovodu SORJ
Zastupitelé schválili Dohodu o stanovení podílu členských obcí ve svazku Jih na nákladech na vybudování Regionu Jih. Obec Všestary má výrazně předplaceno, narozdíl od jiných obcí, a tedy v příštím roce by se jí mohla poměrně významná částka, něco okolo 5 mil. Kč, vrátit na účet. 

2) Pojmenování ulic
S ohledem na místní a povětrnostní podmínky schválili zastupitelé názvy ulic vzniklých na Strančickém placu 160/58 jako Polní a ulici 160/75 jako Větrnou. Varianty názvů jako např. ulice Pankrácká by byli zavádějící, návrh majitele pozemků podle názvu stromů zase není logcký, protože tam žádné stromy nejsou. 

3) Vedení trasy cyklostezky 
Obec Všestary společně s dalšími obcemi připravuje stavbu cyklostezky, která povede přes katastrální území obce. Byly projednány různé varianty, finálně stezka půjde tak, aby nekolidovala s auty a nekřížila Říčanskou, tedy od Křížku u hřbitova, stezka uhne vpravo mezi pozemky Central groupu, po ulici V Hatích, po Pampeliškové a prosmýkne se kolem bývalé čističky a plechárny a dále pak pojede ulicí Sluneční. I přes schválení zastupitelstvem starosta upozornil, že stále není vydané stavební rozhodnutí, řeší se desítky dotčených pozemků, stejně tak i souhlas s majitelem dotčených pozemků. V nejlepším případě bude vše připravené nejdříve za rok, spíše za dva až tři roky. 

Pan Baťcha vznesl dotaz v rámci tohoto bodu, zda na to obec má peníze. Starosta odpověděl, že se jedná o přípravu projektu, nepočítá se s obecními výdaji a také tak to avizuje na všech probíhajících jednáních, že jako obec na to nemáme. Lze uvažovat o malé spoluúčasti, ale pokud Řícany chtějí cyklostezku, budou ji muset zainvestovat nebo sehnat dotaci. 

4) Úprava úvozů a lesních stezek – dotace 
Jak už jsme o tom několikrát hovořili, dochází k postupné úpravě „levého“ úvozu. Pravý úvoz byl svépomocí upraven v minulosti. V tomto roce budeme žádat o dotaci, kdy by se v návaznosti na oba úvozy a lesní cesty u starého lomu, studánky atp. instalovaly přírodní cvičební prvky. Vznikne tak jak vycházková, tak pro někoho sportovní přírodní trasa. Jedno ze stanovišť bude v dobré docházkové vzdálenosti od MŠ. Pro dotaci je potřeba projekt/studie. Na tento druh prvků, jsou-li na lesních pozemcích je výše dotace 100 %. Částka na studii atp. je již obsažena v rozpočtu obce, pravděpodobně bude nutno ji navýšit na ca. 100.000 Kč (projekt dle posledních informací též je tzv. uznatelnou položkou, tedy pokud dostaneme dotaci, bude projekt z ní zaplacen). 

Měla by být obnovena studánka, zřízena odpočinková místa, prvky pro odkládání kol, úprava stezek a jejich okolí a cca 10 stanovišť se sportovními prvky i odpadkovými koši. Zpříjemní se i přístup dětí ze školky. Vše by měly být zhotoveno z přírodních materiálů. Zastupitelé souhlasili se záměrem úpravy úvozů, případné kácení stromů by mělo být v minimálním, neivazivním zásahu. Starosta doplnil, že jakmile bude fungovat údržba obce, bude zajištěna i údržba vybudovaných stanovišť. To se stalo předmětem lehce pichlavé poznámky jedné občanky s tím, že "si za tři roky řekneme".

5) Dohoda o úhradě hovorného
Hovorné starosty a místostarosty je hrazeno z vlastních peněz. Proto zastupitelé po diskuzi schválili, aby starosta prověřil od operátorů prověřil získání cca 3 nových služebních čísel vč. přístrojů, příp. vč. telefonů či možnosti přesměrování na soukromý telefon a předložením na příštím zasedání obce. 

6) Doplněným bodem se stal strategický rozvojový plán obce. Koncem roku proběhla diskuze, že bychom si měli jako obec stanovit jasné cíle, co a jak v obci dál a odhalit její příležitosti. I když má obec schválený strategický plán rozvoje obce, jedná se spíše o teoretický dokument. Začít bychom tedy měli skutečným průzkumem mezi občany a dokumentací stávajícího stavu dotyčných míst. Následuje příprava plánu, stanovení priorit. Věděli bychom tak, kam a s čím obec směřuje, co kde chceme vytvořit a mít. Současně s tím první odhad nákladů. Všechny kroky zhotovitele jsou samozřejmě konzultovány s obcí. 

Zastupitelé tedy řešili, zda zda takovou práci nezávislého odborníka chceme, zda pohled člověka zvenku může vnést do plánu čerstvý pohled. S ohledem na to, že se jedná o koncepční přípravu rozvoje obce, jsou do navrhování zahrnuti i občané obce a je to první krok, který bychom měli podniknout, tak zastupitelé záměr odsouhlasili a starosta se poohlédne po subjektech, kteří by toto pro obec zpracovali. Na závěr přišla občanka s dotazem na pobytovou přihlášku. Na úřadě v úředních hodinách (středa) ji samozřejmě lze podat. 

Zasedání skončilo chvíli po půl deváté.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.