Střípky ze zasedání 26.3.2015

8. zasedání začalo v chladné místnosti Obecního úřadu za účasti osmi zastupitelů a čtyř občanů Všestar Program měl celkem 9 bodů. Dodatečnými body k původně zaslanému programu byly Výběr projektenta bezpečnostně-dopravní situace v obci a Údržba techniky SDH Všestary. Diskuze s občany byla tentokrát velmi krátká, nikdo neměl žádné dotazy a tak se přešlo rovnou k prvnímu bodu zasedání.

Vyplňování výkazů EKO-KOM.

Obec má povinnost vyplňovat výkazy. Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě, v rámci kterého tuto povinost „převezme“ firma EKO-KOM. Fyzicky obec výkazy tedy nebude vyplňovat a odlehčí se zbytečné administrativě.

Pronájem rybníku v Menčicích

Pan Tomáš Klokočník, jeden z občanů na zasedání, předložil zastupitelům svojí představu o provozu rybníku v Menčicích. Rybník by si vzal do nájmu, cílem by mělo být zarybnění kaprem, štikou, okounem, amurem a plevelnými rybami. Rybník by měl být věnován sportovnímu i zájmovému rybolovu, stejně tak zájemcům z řad návštěvníků Hospůdky u Hastrmana.  I proto je součástí návrhu rybolov pro děti i dospělé. Součástí by měla být pravidelná údržba zeleně v okolí rybníka. Obec navíc za pronájem získá 10.000 Kč ročně.

V současné chvíli má Menčický rybník v pronájmu od obce místní rybářský Svaz. Od obce získávají na provoz rybníka příspěvek 10.000 Kč, avšak v rybníku není možné si jako turista zachytat, to rybáři neumožňují. Také jeho údržba má jisté mezery, je trvale zablokované stavidlo, rybník nelze vypustit a nyní u rybníka zmizely dvě břízy, zřejmě se někomu hodily na topení.

Zájemce po krátké diskuzi přislíbil, že nechá potápěčem prověřit stav stavidla, náklady na odbahnění a případně dostupné dotace na uvažované práce a změny.  Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a souhlasilo s tímto záměrem. Starosta Jaromír Jech společně s Milošem Kubou prověří stav současných nájemních smluv.

Žádost o dotaci na svoz BRKO (Biologicky-rozložitelný-komunální-odpad)

Minule jsme informovali s lehkou skepsí o snaze Svazku Regionu Jih - funguje úspěšně v lokalitě již léta v rámci výstavby obecních vodovodů -  pořídit vlastní svozové vozidlo na bioodpad. Mezitím se věci posunuly o kus dále a Svazek Region Jih si vyhlédl dotační titul na svoz odpadu. Pokud by se obce spojily, tak by se náklady výrazně snížily. Zastupitelé Svazku nechali udělat konkrétní propočty, technický propočet svážení, náklady na provoz, součástí kalklace je i štěpkovač na kmínky. Vidinou je, že každá nemovitost v obci obdrží vlastní popelnici zdarma, obec navíc získá bezplatně velkoobjemový kontejner.  Výrazně by se tak postupně mělo zlepšit nakládání s bioodpady v obci. Obec to bude dle odhadů stát cca 11.000 Kč ročně po dobu 5 let. Obce (12 z celkově 15 obcích ve Svazku) se dohodly, že projekt podpoří a spojí se. Zastupitelé Všestar tento záměr posvětili a pověřili starostu, aby částku do rozpočtu zapracoval. 

Vymezení zastavěného území obce

Vzhledem ke komplikacím se schvalováním územního plánu a stále se oddalujícího termínu jeho vydání se starosta obce jako představitel obecního úřadu Všestary na základě svých kompetencí vyplývajících ze zákona o obcích a ze stavebního zákona rozhodl pro pořízení tzv. Zastavěného území obce. V současné době se smí stavět pouze v intravilánu obce, což je vlastně zastavěné území, ale s hranicemi ze 60. let 20. století. Pokud dojde dotčenými orgány státní správy ke schválení Zastavěného území, dojde k „narovnání“ hranic intravilánu obce na dnešní stav. V žádném případě to neznamená, že by se mohlo stavět mimo hranice současného zastavěného území obce. Nové hranice jsou stanoveny přesně dle stavebního zákona: V okolí jsou zkolaudované stavby, na pozemcích jsou zkolaudované sítě, silnice, jsou tam vydaná územní rozhodnutí atp. = jedná se o pozemky, které by v budoucnu vydaném UP byly na 100% stavební.

Proč se toto dělá, když souběžně běží územní plán?

Vypadalo to původně, že UP bude vydán brzy, avšak díky posledním informacím se jeho vydání opět odkládá. Starosta chce tímto vyjít vstříc lidem, kteří na daných územích mohli již dávno začít stavět (domy na poli IQ Trustu, na Horkách, bývalý krmňák + zacelení proluk). Jsou to lokality, do kterých i obec již investovala například výstavbou kanalizace a současně místa, která jsou jakýmsi “nechtěným dědictvím z historie předchozích zastupitelstev”, kdy se vydaly různá povolení a schválení s výstavbou. Týká se to tedy lokalit, na kterých jednoznačně byly vydány územní rozhodnutí, souhlas a stavební povolení, případně vystavěny kompletní sítě. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 

Účastníky řízení budou všichni dotčení občané, sousedi atd. Náklady na toto vezme na svůj hrb IQ Trust, protože ten to nejvíce uhání, současně tak obec pomůže lidem, kteří můžou začít stavět dříve. “Je jistota, že jsou to pozemky které by podle zákona tak jako tak v UP byly jako stavební také. Dojde tak pouze k narovnání intravilánu obce”, ubezpečil starosta občany i zastupitele.

Paní Kubová vznesla dotaz na obchvat kolem Všestar. Ten sice s tímto tématem nesouvisí, nicméně pan starosta uvedl, že obchvat již není aktuálním záměrem. Silnice byla sice navržená, nicméně v Říčanech na základě setkání nad touto problematikou, svolaném na poslední chvíli, bylo Jaromír Jechem jasně komunikováno, že je to “pitomost a že se to má vyškrtnout”, neb jde o jediný biokoridor obce. Na papíře byl tedy obchvat na místě škrtnutý. 

Starosta doplnil odpověď o vtipnou informaci, kterou zjistil, a to že plán středočeského kraje definoval jako jednu ze silných stránek Všestar jejich nezasažení automobilovou dopravou. Okamžitě tuto informaci uvedl na pravou míru a upřesnil, že Všestary projede dle provedeného měření denně t4700 aut a 1000 nákladních aut. Jak došo k tomuto informačnímu rozporu? Jednoduše. Středočeský kraj prostě měřil provoz pouze v okolních obcích, ne však ve Všestarech. 

Starosta potvrdil, že realizovat by se měla výhledově silnice kopírující tzv. Solnou stezku přes Voděrádky, Světice. Všestary by měla zasáhnout tím, že její napojení bude u hnojiště či hřbitova. Tato silnice by stáhla zejména těžkou dopravu z cesty na Strančice.  

Vyjádření k výstavbě RD na 947/16 a 947/17

Vlastníci pozemků podali žádost o souhlas s výstavbou rodinných domů na pozemcích. Tento bod navazoval na předcházející diskuzi. Tyto pozemky, vzhledem k již k existujícím kompletním sítím, příjezdové komunikaci i kanalizační přípojky, by byly v UP tak jako tak schváleny jako stavební. “Jedná se o individuální posouzení a v tomto případě jsem přesvědčen, že souhlas bychom měli dát” uvedl Miroslav Hofman, předseda Stavební komise” a doplnil, že i “stavební úřad v Mnichovicích pohled na konkrétně tuto výstavbu přehodnotil a pokud obec svolí, vydá stavební povolení”. Zastupitelé souhlasili s výstavbou rodinných domů na těchto pozemcích, nicméně neobešlo se to bez vášnivé diskuze, iniciované Jiřím Macháčkem, kam až bude sahat benevolence zastupitelů v případných dalších žádostech. Miroslav Hofman ubezpečil, že povolení by se měla vydávat vždy pouze tam, kde je zřejmé, že se stavět bude díky vybudované kanalizaci i dalším přípojkám. 

Informace z valné hromady Svazku obcí Region Jih 

Asi nejdůležitějším bodem, který se dotýká Všestar je odsouhlasení rozpočtu svazku, zazněly také informace o budování vodovodu do dalších vesnic. Nejdéle se řešila problematika svozu bioodpadu, o kterém jsme se již zmiňovali výše. Svazek vykupuje pozemky pro stavbu vodojemů. Asi nejzajímavější informace je, že by sestaven hydraulický model vodovodu Region Jih, díky kterému se zjistilo, že např. Tehov má velmi malý tlak a nemůžou se tedy moc rozvíjet. Zřejmě je čeká redukce výstavby v územním plánu. 

Schválení účetní uzávěry MŠ Všestary

MŠ Všestary hospodařila v roce 2014 se ziskem ve výši 115.666,13 Kč. V současné době probíhá rekonstrukce a přístavba budovy MŠ a bude zapotřebí budovu řádně dovybavit. Zastupitelé proto schválili převod přebytku do rezervního fondu školky.

Zadání studie řešení dopravně bezpečnostní situace na komunikaci č. 1015 /Všestary – Strančice/ a komunikaci č. 1012 /Říčanská, Mnichovická/ 

Tímto bodem žije starosta poslední týden. Všestary mají závazek se SÚS, že provedou po výstavbě komunikace na své náklady nový asfaltový povrch na krajských komunikacích v celé šíři a délce cca 1,8 km. Je to “staré dědictví”, nicméně asi ani tak by to nebylo v rámci dotace jako uznatelný náklad.

Střízlivé odhady hovoří o 4 mil CZK, spíše to bude 6-8 mil CZK. A protože obec tyto peníze nemá, začal nový starosta situaci řešit a vyvolal jednání s dotčenými subjekty. Jejich cílem je řešení, aby komunikace po „rekonstrukci“ odpovídaly standardům 21. století. Aby mohlo k této realizaci dojít, je nutné zpracovat projekt, s nímž lze následně žádat o dotace, příspěvky atp. Než bychom projekt /třeba i ve spolupráci s krajským úřadem/ nechali vypracovat, je nutné mít studii, která by nám naznačila, jaká řešení jsou možná /a zda vůbec jsou možná – např. chodník do Strančic/, a jak by případná realizace byla finančně náročná.

Zastupitelé proto pověřili starostu a místostarostu obce oslovením projektantů za účelem předložení cenové nabídky na zhotovení dopravně bezpečnostní studie na komunikacích 1015 a 1012 v k.ú. Všestary u Říčan a předložením nabídek na příští zasedání zastupitelstva obce.

Jsme na začátku, uvidíme, zda to bude mít smysl uvažovat o takto koncepčním řešení nebo ne.

Žádost hasičů o příspěvek na výměnu olejů

SDH Všestary oslovilo starostu s požadavkem na výměnu olejů u obou vozidel SDH Všestary +  oprava žebříku na nástavbě jednoho z vozů. Výměnu olejů provedou svépomocí, resp. u mechanika za sníženou cenu. Opravu žebříku provedou pouze svépomocí. Celková částka údržby vozů by neměla přesáhnout částku 13.000 Kč, z toho výměna olejů činí 10.000 Kč. Oleje se na uvedených vozidlech mění jednou za pět let. Zastupitelé záměr schválili s tím, že zastupitel Martin Vycpálek prověří alternativní cenové možnosti.

Zasedání skončilo chvíli po deváté hodině večerní.

jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.