Střípky ze zasedání 27.4.2016

Nove uspořádání stolů a židlí od zasedání hasičů nesklidilo úplně úspěch a tak zastupitelé vrátili stoly na svá původní místa. Dá se tedy říci, že kromě chybějících původně dělících skříní z knihovny se 22. zasedání konalo ve standardním prostoru obecního úřadu i ve standardním složení. Zastupitelů bylo celkem 6, omluvená byla Jana Cibulková a Dana Hnyková.
 
Původních 6 bodů připravených na zasedání nebylo ničím doplněno a tak byl dán prostor diskuzi s občany, resp. jediným občanem. 
 
Na začátek proto starosta informoval o stavu prioritních projektů. Nejdříve komunikace. Proběhly další jednání s krajským úřadem, obec nabízí i spoluúčast na opravách hlavních, tedy krajských komunikací. Na základě všech aktivit vč. toho, že na Kraji vědí o havarijním stavu povrchů, písemně uznali, že je nutné situaci skutečně začít řešit. Dle primární představy by Kraj opravil silnice, obec pak chodníky. Měla by být, dle vyjádření, v brzké době připravena smlouva a to vlilo zase trochu optimismu do dalších jednání. 
 
Kontejnery na bio - po obci byly umístěny celkem 3 kontejnery, vyváží se 14 dní. Jedná se o kontejnery na trávu, větve a další bioodpad pro všestarské i menčické bez ohledu na to, jestli se jedná o trvale žijícího obyvatele nebo chataře. Pokud by někdo měl pocit, že by chtěl kontejnery umístit jinam, není problém, kontaktujte starostu, lze je v rámci rozumných mezí přemisťovat.
 
Paní Kubová upozornila na nehezký stav návsi a její údržby. Pan strosta přislíbil, že od pana Procházky zjistí termín, kdy se na to chystá.
 
Na základě dotazu Martina Vycpálka na stav kanalizace starosta podorobně popsal stávající situaci. Je podespána smlouva s provozovatelem. Do kanalizace tekla voda, Metrostav závadu uznal a uhradí kubíky, které natekly do Mnichovic navíc. Bylo to chybným kloubem, někde nevíčkovaly domovní přípojky. Vše se prověřovalo kamerovými zkouškami. V současné době po opravách průtoky klesly na minimální hranici. Nikdo z občanů není v této chvíli připojen. Kolaudace by tedy mohla být hotova v polovině květnu.
 
Následně, kdo bude mít zkolaudovanou přípojku a podepíše smlouvu s provozovatelem (bude rozesláno v informacích starosty po kolaudaci), se bude moci začít připojovat. 
Dotaz občana směřoval také na finance, kolik bude občan platit za stočné. Starosta odvětil, že přesné podmínky si bude každý občan individuálně domlouvat s provozovatelem. Mezi variantami bude např. jen vodoměr, kombinace vodoměru a studny, pro někoho bude výhodnější paušál, pro někoho vodoměr. To je však záležitost provozovatele, obci to nepřísluší řešit. Orientační cena vodného a stočného bude okolo 44 kč/kubík. 
 
Starosta se dotkl také tématu obecní vyhlášky týkající se úpravy přiměřeného použití hlučných zařízení, zejména s ohledem na dny pracovního klidu. Je jasné, že bude zohledňovat práva občanů, avšak současně by měla umožnit např. během státního svátku mít klid od přílišného hluku. Toto se stane zřejmě předmětem dalšího zasedání a zastupitelé se kloní k tomu, aby se hluk zčásti omezil, zejména pak ve vybraných hodinách. Lze však očekávat živou diskuzi, starosta každého vyzval, ať si připraví návrhy.
 
Již zmíněný jediný zástupce občanů v rámci dotazů upozornil na právě probíhající sezení v Tehově nad silniční spojkou Vojkov - Všechromy. Všestar by se dle odpovědi starosty nemělo nijak dotknout, silnice by měla vést mezi Světicemi a hřbitovem. Obchvat kolem Všestar by měl být již po několikeré urgenci starosty i zastupitelů vyškrtnutý. Jakmile se však otevře Pražský okruh přes Běchovice, upřesnil starosta, tak se celá situace s dopravou v obci stejně celá změní a společně s blížícím se skončením lomu nákladní doprava z obce prakticky zmizí.
 
Chvíli po osmé hodině ukončil starosta diskuzi (kterou vedl především sám se sebou :-).
 
1. Vyjádření k záměru výstavby na pozemku par. č. 569 a dělení pozemku 568/1 a 1080.
Vlastníci chtěli pozemek dělit, odprodat obci a současně získat žádost o výstavbu RD. Bylo zjištěno, že probíhá soudní řízení ohledně dotčených pozemků. Zastupitelé schválili, že rozhodnutí odloží až po skončení soudního procesu.
 
2. Vyjádření k záměru výstavby na pozemku par. č. 894/1. 
Vlastník pozemku parc.č.894/1 v k.ú. Všestary u Říčan paní Lucja Stanislava Lizner podala zpětně žádost o vyjádření k záměru umístění mobilního domu na tomto pozemku. Pozemek není součástí vymezení zastavěného území, avšak dle vyjádření Mirka Hofmana sousedí se zastavěným územím, současně má všechny přípojky včetně kanalizace. Tedy . zastupitelé záměr schválili s tím, že se ale neříká, že celý pozemek je stavebním pozemkem. Pouze schválili umístění mobilního domu.
 
3. Zastupitelé  schválili účetní závěrku MŠ Všestary za rok 2015 se ziskem cca 1.700 Kč a převodem do rezervního fondu MŠ.
 
4.  Smlouva o kontokorentním úvěru.
Obec po stavbě kanalizace, přístavbě MŠ, opravě obchodu disponuje velmi malou finanční rezervou, v řádu jednotek statisíc korun. Starosta je přesvědčen, že pro případ nenadálých výdajů, resp. výdajů souvisejících např. s předfinancováním investičních záměrů, které by byly následně proplaceny z dotace, by bylo dobré mít určitou disponibilní rezervu a to ve výši 800tis. Kč. Starosta uvedl, že úroky jsou v současné chvíli velmi nízko (kolem 1%) a doplnil, že nás čekají výdaje za spoluúčast na přípravách cyklostezky apod. Pokud peníze použijeme na investiční údaje, převede se klasický na úvěr. Je tedy otázka, jestli kontokorentní úvěr přijmout, protože tento náoad vznikl před tím, než jsme věděli, jestli přijdou peníze od Fondu. Ty přišly v březnu. Zastupitelé návrh, vzhledem k tomu, že tyto peníze v blízkém výhledu nepotřebujeme, prozatím zamítli.
 
5. Navýšení odměn starostovi a místostarostovi.
Zastupitelé většinou v souladu nařízením vlády schválili navýšení odměn starostovi a místostarostovi. 
 
6. Starosta na závěr podal informace z valné hromady Svazku obcí Region Jih ze dne 22. 3. 2016. Ve zkratce co se ve svazku řeší: posílení a opravy vodovodu, omezení v obdobích sucha, přepočítání požadovaných rezervních kapacit pro vodu a optimalizace čerpací stanice ve Světicích.  
 
Zasedání skončilo ve 21:00.
 
Zloděj v obci zůstává zatím nevřešen, zkusili včera opět, neúspěšně, vykrást prodejnu. Minule ukradli cigarety a čokolády. Nyní máme bezpečnostní kování a závory. Současně bude instalována zabezpečovací technika. Vypadá to na Vietnamce nebo feťáky. Oči na stopkách.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.