Střípky ze zasedání 22.10.2015

Zastupitelstvo se tentokrát sešlo v nejmenším možném počtu, aby bylo ustanovení schopno, tedy 5 lidí a dvou občanů. Na počátku starosta připravil rychlé shrnutí aktuálního dění v obci. 

Pojmenování ulic - byla vznesena žádost některých občanů o pojmenování bezejmenných ulic. Starosta informoval, že k tomu je potřeba zaujmout koncepční postoj, aby se neschvalovaly jednotlivé cesty postupně. Ve výhledu je to na pořadu jednání na počátku roku 2016. 

Kanalizace a úpravy - je kompletně umístěna v zemi. Vzhledem k počasí se moc nyní pracovat nedá, natropili by více škody než užitku. Dohoda tedy se stavební firmou je, že na jaře přijede a dodělá chybějící úpravy. V případě havarijního stavu samozřejmě obratem. na to navazující konečné povrchy budou provedeny do léta, z vlastních prostředků obce, zřejmě zástřikem asfaltovou emulzí, zásypem kamennou drtí a zhutněním. Tím by mohlo být dosaženo obstojného stavu komunikací v obci. 

Ještě na podzim budou dle počasí provedeny v celé obci vybudování škarp, odvodňovacích struh a škarp, aby byla svedena dešťová voda mimo silnice. Na podnět pana Baťchy bude u kontejnerů dodělán povrch i okolí, trochu se nestíhá, dělá to ostudu, nicméně bude to opraveno. Nyní se to opravilo prozatimně. 

Příští týden bude povolán elektrikář k opravě zvoničky. Postará se o to Mirek Hofman. 

Kanalizační přípojky - starosta i místostarosta občany upozornili, že zatím nelze přípojky napojovat. Lze pouze položit trubky, pokud máte projekt od projektanta již hotový a převzatý, ale vlastní propojení se bude dělat až po novém roce. Součaně před zasypáním musí proběhnout kontrola ze strany obce. 

Kdy tedy přípojky kopat? Klidně až na jaře. Technický dozor investora nám oznámil, že test bude až bude zkolaudováno. Kolaudace, která byla prodloužena, proběhne až bude vybrán provozovatel kanalizace a to bude, pokud vše půjde v pořádku, do zastupitelstva až ke konci prosince. Pravděpodobně kanalizace bude zkolaudována až v lednu a teprve poté bude možné fyzicky se připojovat. 

Ačkoliv pan projektant, co má na starosti přípojky v rámci akce Kulový blesk, trochu nestíhá přípravu projektů, začínají se nyní postupně zasílat lidem SMSky, že prvních cca 70 schválených projektů již leží na úřadě. U ostatních se to postupně schvaluje v Mnichovicích, nicméně zatím nemá smysl moc pospíchat. 

Ulice Borová - látování by mělo být již dokončeno, řešit se bude už jen odvodnění. Starosta sám řekl, že by brečel vzteky. Sám na Vávrově viděl, jak k pouhým dvěma chatkám vede úplně nový asfalt. To bohužel zaprojektoval takhle projektant při přípravě plánu na kanalizaci, a nic se s tím nyní již zpětně neudělá. Nicméně i tak se podařilo alespoň natáhnout pevnější povrchy tam, kde to bylo úplně špatné. Ulice Borová ale i ostatní hlavní silnice budou příští rok prioritou, aby se co nejdříve daly do pořádného stavu. 

Hlavní silnice, které má kraj ve vlastnictví, jsou zatím otazníkem. Doposud je kraj jen trochu opravoval, protože mu bylo avizováno, že se zde kope kanalizace. Nijak zvlášť neovlivníme, aby peníze na opravy nasměrovaly právě sem. Nicméně dle starosty "leštění klik" proběhlo a je přislíbeno krajem, že by nám je tu udělali pořádně. Záruky ale nejsou žádné. 

Dále se pokračovalo projednáváním bodů. Nejdříve byli zvoleni: Návrhová komise Jiří Macháček, Jaromír Jech, Zapisovatel Mirek Hofman, Ověřovatelé Miloš Kuba a Helena Kubová. Program byl celkem rozšířen na 5 bodů. 

Záměr pronájmu Staré školy 

Obec vlastní budovu č. p. 12 bývalé staré školy. Budova je již asi 2 roky neobsazená. Záměrem obce je, aby byl objekt obsazen a využíván. Proto zastupitelé schválili zveřejnit záměr o pronájmu celého domu. Bývalý nájemce zcela vyklidil prostory po starostově důrazné urgenci a hasiči o minulém víkendu krásně dovyklidili prostory. Jsou tak zcela prázdné. Zájemce musí nabídnout cenu a popsat svůj podnikatelský záměr. 

Následovala informace z valné hromady Svazku Obcí Region Jih

Vybíráme podstatné: Dále probíhají jednání k možnosti získání dotace na realizace všech opatření vyplývajících z tlakového modelu. Jde o to, aby voda měla dostatečný tlak a nedocházelo k výpadkům či výraznému snížení tlaku ve výše položených místech či některých obcí. Předběžný odhad nákladů na 16 obcí je 6 milionů Kč. 

Bioodpad - máme (jako svazek obcí) svozové auto, budeme mít vlastní 3 velkoobjemové biokontejnery. Umístěné budou na nový rok například za školkou u hřiště, nicméně místa budou ještě vytipována. Kontejnery jsou v majetku svazku, po 4 letech přejdou do majetku obce. Výborně se tak vyřešilo nakládání s bioodpadem. 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 

Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 27.7.2015 schválilo Program "Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDH". Výše jednotlivých částek byla zpracována a předložena na základě podkladů získaných od obcí. Obecně se jedná o náklady, které mají JSDH s uskutečněnými zásahy. Všestary dostanou 4.693 Kč na úhrady nákladů za uskutečněné zásahy mimo území obce a 10.000 Kč na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a neinvestiční opravy, revize atp., například boty, oprava vozu. 

Perlička, která zazněla uprostřed jednání: Žhář byl dopaden. V okolí v poslední době řádil žhář. jak bylo zjištěno, člen jednotky z Mukařova zakládal sám požáry. Zapálil asi 10 požárů. Vždy jeden, kam vyjeli profesionální hasiči a pak druhý poblíž Mukařova, aby mukařovští dobrovolní hasiči byli u požáru první a on byl pochválen. protože kdo je u požáru první, stává se velitelem zásahu. Tak teď se asi dlouho u ohýnku neohřeje. 

Prodloužení pronájmu Bistra u Hastrmana 

Zastupitelé odsouhlasili prodloužení termínu na pronájem bistra. Zájemci jsou, ale nestíhají podat nabídky. Starosta, Miloš Kuba i místostarosta i tak stále sondují a agitují v okolních obcích, hledají intenzivně nájemce. Zájemci mohou podat své nabídky do 9.11.2015. Současný resp. končící nájemce se mezitím rozhodl, že odinstaluje absolutně všechno a předá stavbu absolutně holou. Lidská hloupost prostě nezná mezí. 

Závěrečným bodem zasedání byla dohoda o úpravě vzájemných práv a poviností mezi Všestary a Mnichovicemi. Prakticky jde o to, že musíme mít dohodu o provozu kanalizace. Mnichovické zastupitelstvo zaslalo návrh dohody. Cena kubíku v ní vychází na cca 27 Kč bez DPH. Tím byly uzavřeny oficiální body zasedání, zastupitelé podepsali zápisy z předchozích zasedání, brzy se tedy objeví i tady na stránkách.

 

Hledá se kronikář - pan Baťcha na závěr v diskuzi s občany navrhnul, jestli by se v obci nenašel kronikář, který by aktuální dění zaznamenával. Tímto dáváme výzvu, bylo by fajn, kdyby se někomu chtělo zhostit tohoto úkolu, aby mohl zaznamenávat nejdůležitější okamžiky v obci. Hlaste se prosím na úřad obce. 

Paní Kubová připomněla, že vítání občánků proběhne 16. ledna v Mateřské školce. Jste srdečně zváni! 

No a na závěr je tu myšlenka uspořádání společného zájezdu do předvánočních Drážďan za atmosférou i nákupy. Cena by byla cca 350 Kč na osobu. Termín 12.12.2015. Zájemci hlaste se prosím přímo paní Kubové nejpozději do 10.11. na email kubovahelca@seznam.cz nebo telefon +420 602 643 689. 

Zasedání skončilo chvíli po půl deváté večerní. jrk.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.