Zasedání 27.9. - Územní plán se hýbe kupředu!

Účast ze stran obyvatel obce byla po dlouhé době poměrně velká. Je zřejmé, že územní plán a veškeré diskuze kolem něho jsou opravdu silným tahákem.  Pan starosta hned z počátku, ve snaze zabránit rozvlečným diskuzím, upozornil občany, že jednat se rozhodně bude dle jednacího řádu a o slovo se musí každý přihlásit. 

 
Protože došlo ke zpoždění pana Jukla, dozorovatele na pořizování UP a tedy i hosta zasedání, byl bod týkající se územního plánu přesunut k nemalé libosti občanů na konec zasedání. Tato změna byla nakonec však k lepšímu, protože se jednání nad územním plánem protáhlo. 
 
Bod s rozpočtovým výhledem na 2012 - 2014 pan starosta stáhnul z programu jednání, až bude mít  k dispozici přesnější čísla k výnosům daní a ke splátkám Regionu Jih. Namísto tohoto bodu byl zařazen náhradní bod, informace o průběhu přípravných prací na přístavbě MŠ Všestary. 
 
Pan Baťcha v dotazech občanů vyjádřil obavu, aby peníze na obnovu návsi neskončily kdesi v rozpočtu obce. Na to odpověděl Jaromír Jech, že finance jsou určeny pouze a výhradně na úpravu návsi na jejíž realizaci má obec po podepsání smlouvy (zřejmě v říjnu) dva roky. Pan Trojánek doplnil informaci s tím, že rekonstrukci návsi musí zaplatit obec nejdříve ze svých financí a až zpětně pak žádat o proplacení.
 
1. Starosta přednesl návrh na změnu rozpočtového opatření roku 2012
Návrh úpravy rozpočtu: 
příjmy obce: 7,7 mil Kč (nově se například předpokládá příjem z příjmu loterií v obci ve výši 15.000 Kč, 1.224 Kč příjem za sběr starého železa, naopak nižší příjem díky financím za daní)
výdaje obce: 8,4 mil (zaneseny úpravy cest schválené na předch. zasedání a pod.)
Schodek ve výši cca 500 tis ( vč. nového zvýšení o cca 190 tis. Kč) bude kryt z rezerv z předchozích roků. Velkým dlužníkem je obec u Regionu Jih. Vyjma tohoto, jak informoval starosta obce, nemá obec jiné dluhy či výrazné pohledávky.
 
2. Informace k přípravným pracím na přístavbě MŠ
Pan Hofman informoval, že byla zpracována projektová dokumentace, během prázdnin proběhly všechny vyjadřovačky, byla podána žádost o stavební povolení a vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Kdo bude mít zájem, může si na úřadě obce či u pana Hofmana vyžádat kopii dokumentace. Do 60 dnů, dle optimistického předpokladu, získáme stavební povolení a následně zastupitestvo může začít zpracovávat žádost na získání dotace. 
 
3. Darování pozemku obci od paní Holíkové  905/8 (na Vávrově): Jedná se obslužnou komunikaci jako jediný přístup pro rodinné domy. Komunikace je v dobrém stavu, nicméně majitelka musí zajistit změnu v zápisu katastru nemovitostí, aby komunikace byla zapsána jako oficiální cesta. Starosta upozornil, že převezme-li obec tuto cestu, neznamená tom že se u ní vyroste chodník, osvětlení či získá asfaltový povrch. Zastupitelstvo schválilo za těchto podmínek převzetí pozemku do vlastnictví obce.
 
Paní Holíková vyjádřila dále zájem o darování jejího pozemku 905/1 (případně směnu za obecní pozemek 1105/2 - charakter ostatní zeleně). Při místním šetření pana starosty vyplynulo, že přesné hranice pozemků nejsou jasně dány. Dle návrhu starosty obce by tedy bylo nutné nechat  vytyčit přesné hranice pozemku pro případné darování pozemku či jeho směnu. Je pravděpodobnější dle slov pana starosty, že obec zřejmě zasahuje na pozemek paní Holíkové. Paní Holíková vyšla vstříc při výstavbě kanalizace, i proto obec zajistí vyměření pozemků na vlastní náklady.
 
Bylo právě lehce po 20. hodině, když dorazil na jednání pan Jukl, který vykonává pořizovatelskou funkci územního plánu. To mělo zastupitelstvo před sebou již jen dva body, a mohlo se začít řešit téma územního plánu.
 
4. Informace z valné hromady svazku obcí Region Jih (provozovatel vodovodu)
Starosta informoval zastupitele obce o jednání z valné hromady. Nejpodstatnější záležitostí bylo přijetí obce Tehovec do svazku obcí. Tehovec tak bude moci začít pracovat na výstavbě vodovodu, který posléze přejde do majetku svazku. 
 
5. Provozování restaurace v Menčicích - ve stanované lhůtě nebyla obci doručena žádná nabídka k provozování resturace. Současný nájemce dle jeho slov jednal s několika zájemci, žádný však již dále zájem nevyjádřil. Provozovna je dnes uzavřena. Elektřina je přihlášena na současného nájemce, který je také majitelem vybavení provozovny a restauarci již provozovat nechce. Tím pádem musí zastupitelstvo, pokud chce získat do prostor nového nájemce restaurace, snížit nájemné tak, aby se stala provozovna alespoň trochu atraktivní. Pokud se nechá budova bez nájmu, bude chátrat a obec tak ztratí výrazně více, než kdyby nevyvázala současného nájemce ze smlouvy.
Starosta obce tedy navrhnul, a zastupitelstvo schválilo, záměr pronájmout budovu od 22.10 2012 a získat vybavení provozovny do majetku obce. Zastupitel Nesvorný namítnul, že kuchyňské vybavení je víceméně nepoužitelné, staré. Bude tedy nutné provést místní šetření. Nový nájemce bude muset evidentně v prostorách provést úpravy, aby byly splněny alespoň základní hygienické podmínky.
 
6. Schválení pokynu územnímu plánu
Očekávaný bod programu se dostal na pořad jednání těsně po čtvrt na devět a skončil před desátou hodinou. Pan starosta nejprve zrekapituloval mnohaletou historii územního plánu. Je nutné si uvědomit, že až teprve díky zastupitelům Volby pro Všestary, zejména pak Jaromíra Jecha se věci kolem ÚP rozhýbaly a blíží se pomalu ke konečné podobě. To, jestli je to dobře nebo špatně nechávám na hodnocení každého z nás, pravdou je, že je lepší vědět co kde bude a co se kde plánuje narozdíl od nejistoty, kterou po léta přinášelo jeho odložení do šuplíku.
 
Slovo dostal pan Jukl, pořizovatel územního plánu.
Pan Jukl upozornil, že to nejzajímavější je zejména vyhodnocení připomínek občanů i státní zprávy (obor životního prostředí, doprava, ochrana půdy, ochrana vod atd.). Ty jsou obzvláště důležité, pokud by se nevyhovělo orgánům státní zprávy, nebyl by územní plán schválen, resp. pokud by obec měla jiný názor, je nutné jej řádně zargumentovat a následně projednávat se státní správou.
Původní plánovaný rozvoj byl příliš rozsáhlý, až nežádoucí. Některé plochy tedy byly zpětně redukovány či změněny zejména s ohledem na zachování biokoridorů. Zapracovány byly i připomínky s ohledem na životní prostředí Všestar.
 
Pan Jukl upozornil, že většina požadavků, která nebyla v rozporu s názorem státní správy, tak byla zapracována. Na zasedání byla přímo předložena mapa - návrh, na kterém byly vyznačeny změny oproti předchozímu návrhu. Následovala diskuze s občany, bylo nalezeno několik sporných míst. Je zřejmá snaha zastupitelů odvrátit se o megalomanské výstavby minulého zastupitelstva zpět k přírodnímu charakteru obce. Návrh plánu, který bude možné připomínkovat v dalším stadiu, si prohlédněte zde. Dle závěrečného hlasování byla pouze poupravena plocha JSMS10 zpět s návratem k orné půdě. 
 
Dle odhadu, pokud vše půjde dobře, můžeme v březnu, dubnu 2013 mít schválený územní plán. 
 
 
 
 
 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.