Střípky ze zasedání zastupitelstva 2.10.2014

Zasedání začalo s asi 20minutovým zpožděním v již poměrně chladné zasedací místnosti úřadu. Účastnili se téměř všichni zastupitelé s výjimkou nemocné Dany Hnykové. Na pořadu dne byly původně dva body, následně doplněné o třetí bod, žádost SDH Všestary. Zasedání začalo tradičním přečtením zápisu z minulého zasedání a následně podnětům občanů, účastnili se celkem dva.

 

Pan Baťcha vznesl dotaz týkající se výstavby kanalizace, zejména na její započetí. Starosta odpověděl, že smlouvy o dílo jsou podepsány Metrostavem a v nejbližších dnech dojde k předání staveniště. V pondělí bychom měli mít v rukou harmonogram, kde zhotovitel začne s pracemi. Stavbu by měl koordinovat stavbyvedoucí a technický dozor investora. Obě strany mají dokumentaci a společně v souladu s obcí budou postupně informováni i občané. Snad se nám tedy stavba brzy rozjede do obrátek.

Pokud by Metrostav měl subdodavatele, musí je obec schválit. Obecně se ví, že Metrostav je poptává, tak uvidíme, v každém případě bude nutné hlídat kvalitu prací.

 

Mária Bahníková podala připomínku, že v cca jednu v poledne nejel autobus 489 do Všestar a odbočil již před zastávkou na Myšlín. Děti tam zůstaly čekat, naštěstí si jich občané všimli a odvezli je zpět domu. Starosta zavolá provozovateli (ROPID) a prověří, co se stalo a proč k tomu došlo.

 

Dohoda o vytvoření školského obvodu

Jedna z důležitých priorit, o kterých jedná s Mnichovicemi i ostatními školami pan starosta společně s Jaromítrem Jechem, je zajištění školní docházky našich dětí. V současné chvíli kapacity školy v Mnichovicích nedostačují a je nutná, pro zajištění docházky dětí ze spádových obcí, kam spadáme i my, realizace přístavby resp. nadstavby. I ostatní školy v okolí se potýkají se stejným problémem a nevezmou nás do svého školského obvodu. Na zajištění fungování školského obvodu se bude obec podílet částkou 1.187.500 Kč rozloženou do dvou splátek. Současně se v budoucnu bude i nadále podílet na zabezpečení fungování zajištění školní docházky, a to dle procentuálního podílu všestarských žáků v ZŠ Mnichovice. Tento podíl je nyní ca. 8,5%. Dle dohody, kterou odsouhlasilo mnichovické zastupitelstvo dne 29.9. a kterou ještě musí podepsat starostové obou obcí, budeme mít pro všestarské děti zajištěnu školní docházku v Mnichovicích na následujících 15 resp. 16 let /viz. dále/.

Je jasné, že zastupitelstvo bude muset ve výhledu řešit bezpečnou cestu do Mnichovic i finanční zajištění celého příspěvku. Zastupitelé shledali v dohodě drobné nesrovnalosti, tzv. zřejmou nesprávnost, týkající se počítání školních let, toto bude ve formě dodatků řešit nové zastupitelstvo po volbách, protože v Mnichovicích se již zastupitelstvo před volbami nesejde.

 

Smlouva o zajištění napojení kanalizace

Zastupitelstvu byla starostou předložena smlouva o zajištění napojení kanalizace do Mnichovic. Součástí smlouvy je i dohoda o finančním příspěvku obce na správu a obnovu kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská v Mnichovicích. Tento příspěvek je ve výši témě 2.500.000 Kč, splatný ve třech splátkách počínaje rokem 2016.

Protože čistička v Mnichovicích nemá dostatečnou kapacitu, je nutné dokončení její rekonstrukce a rozšíření.

Starostovi se ještě podařilo dohledat, že do PRVKÚKu /Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací území krajů/ jsou zahrnuty i Menčice,což znamená, že by v budoucnu mohly být teoreticky do Mnichovic odkanalizovány. V PRVKÚKu je s tím počítáno po roce 2015. Vše tedy bude opět záležet na získání financí - dotace.

Starosta uvedl, že v následujících letech nás tedy čekají velké výdaje. Na dotaz Jiřího Macháčka, zda mají Všestary na realizaci těchto aktivit finance, uvedl, že pokud se bude dobře hospodařit, dá se těmto závazkům dostát.

Je možné, že si Mnichovice vymíní, že budou chtít kontrolovat kvalitu vod jdoucích ze Všestar, aby nepřišli o povolení čističku provozovat. Pokud bychom do kanalizace vypouštěli oleje, saponáty apod, mohly by pak od smlouvy odstoupit a naše kanalizace by nemohla fungovat. Věřme, že k tomuto nedojde.

Schválení smlouvy je poslední podmínka pro zahájení stavby. Mnichovice smlouvu již schválily. Na dnešním zasedání jsme tedy mohli smlouvu buď přijmout anebo zamítnout.

Podmínkami obsaženými v dotaci a smlouvou s Mnichovicemi jsou Všestary jasně povinovány dokončit kanalizaci včas a řádně. Výstavba musí být dokončena do 30.9.2015!!!, odzkoušena do 31.12.2015.

 

Jaromír Jech před hlasováním uvedl, že kdybychom stavěli svojí čističku, tak by nás vyšla dráže. Navíc se o ní nemusíme starat, "pouze" se chovat slušně k tomu, co vypouštíme. Starosta doplnil informaci Jaromíra Jecha, dle propočtů by nás čistička vyšla na nejméně 20 mil Kč, zároveň předeslal, že stočné ve Všestarech bude zřejmě o něco vyšší než v Mnichovicích, protože provozovatel kanalizace, který se bude ještě soutěžit, do stočného zakalkuluje ještě určitou marži.

 

Žádost SDH Všestary o opravu vozidla

Šéf dobrovolných hasičů Milan Šafránek dodal žádost na zajištění opravy CAS25 Škoda 706. Jedná se o to, že vozidlo má nejen nefunkční čerpadlo, ale vyžaduje i opravu nádrže a kohoutů. Celková oprava by představovala 60.000 Kč, částečná oprava čerpadla cca 16.000 Kč. Jedná se o vozidlo, kterému je 31 let. Jiří Macháček podotkl, že by zde měl být nějaký závazek na shánění dotací na další opravy.

 

Mirek Hofman upozornil, že existuje závazek SDH Hasiči na nějaké brigádnické hodiny, které se mají realizovat. Milan Šafránek odpověděl, že nějaké práce probíhaly. Jaromír Jech podotkl, že tu chybí systémová práce nejen s hasiči, ale také s ostatními spolky. I vzhledem k předešlým dvěma bodům byla diskuze poměrně živá, chvilkami s drobnými přestřelkami. Milan Šafránek ubezpečil zastupitele, že dotační tituly sleduje a bude sledovat dál. Starosta doplnil, že technika je majetkem obce, obec o majetek musí pečovat. Zastupitelstvo rozhodne, zda se vůz opraví nebo ne, opravu nelze smluvně podmiňovat jinými závazky ze strany SDH Všestary. Zastupitelé následně schválili kompletní opravu.

 

Mirek Hofman jménem zastupitelů na konci zasedání poděkoval panu Trojánkovi za jeho dosavadní a tímto obdobím končíci práci ve vedení obce. Milan Šafránek se přidal a za hasiče předal končícímu starostovi dárek dobrého pití.

 

 

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.