Zajímavosti z prosincového zasedání

Zasedání zastupitelstva na konci roku 2011, přesněji 20.12.2011 od 19. hodin, dávalo tušit, že svátky jsou již za dveřmi. Avšak letos to nebylo kvůli počasí, které spíše připomínalo pozdní podzim. Nulová účast ze strany obyvatel obce ukázala jasně, že priority jsou v tyto dny posunuty trochu jinam. Zastupitelé zahájili symbolickou minutou ticha za zesnulého pana exprezidenta Václava Havla.

 
Dotazy občanů byly tedy pro tentokrát zkráceny, ale několik připomínek a poznámek vznesli sami zastupitelé ještě před samotným projednáváním daných bodů. Pan starosta informoval o provedené opravě osvětlení v obci. Milan Šafránek vznesl dotaz na rozsvícení světla na staré škole.
Pan Jech připomenul, že byla podána žádost na přechody, značky, semafory. Pevně věříme, že bude úspěšnější než ta loňská, která dle informací pana Jecha a pana Trojánka obsahovala ještě faktické nedostatky. Současně byla 15.12. podána žádost na dovybavení jednotky SDH ve Všestarech.
 
Díky usílí, které Milan Šafránek vyvíjel na zprovoznění a znovuzapojení zvoničky (a díky páci mnoha dobrovolníků), se tato v neděli před zasedáním poprvé rozezněla. Zkouška dopadla výborně, zbývá tedy na zastupitelstvu dořešit, při jakých příležitostech a událostech bude a jak vyzvánět.
 
Milan Šafránek dále informoval zastupitelstvo o situaci v Ladově kraji. A ta vůbec není růžová. Spolek, který sdružuje obce a je zřejmě jedným z klíčových, ne-li jediným spolkem, který náš kraj pomáhá zviditelnit, je na pokraji propasti. Dostává se k ní tak díky neschválení rozpočtu na další roky, odstoupením z funkce manažerky spolku obcí paní Dany Grossové, o odstoupení uvažuje i říčanský starosta Vladimír Kořen a vystoupením Hrusic z tohoto spolku. Nabízí se tak otázka, jestli fungování spolku tak dává vůbec význam. Současně zazněla informace od Milana Šafránka, že pokud by byla zima příznivá na množství sněhu, začaly by se v údolích Ladova kraje projíždět skútrem i běžecké stopy.
 
Zastupitelstvo zatím nestanovilo datumy zasedání na další rok. Prozatím se shodli na 23.2., kde by měl být navržen harmonogram pro rok 2012.
 
Body zasedání zastupitelstva
 
1. Prodej části pozemku 1062/3 z majetku obce
Zastupitelstvo schválilo prodej obecního pozemku za cenu 300 Kč/m.
 
2. Rozpočtové opatření č. 2/2011
Starosta obce informoval zastupitele, že je nutné na základě požadavku krajského úřadu rozpočet obce tzv. narovnat ke skutečnosti. Starosta shrnul klíčové body takto:
- je předpoklad, že na konci roku bude na účtu obce kolem 500. tis. Kč
- ING fondy budou prodány zřejmě v dalším roce
- plnění závazků obce bude ohroženo díky daňovému propadu. Obec nezískala plánovaný objem peněz a proto zůstaneme letos dlužni 1-2 splátky regionu Jih, který zajišťuje dodávky vody veřejným vodovodem. Region Jih byl dle starosty obce o této situaci informován aje s tím srozuměn.
 
Starosta obce připraví aktuální rozpočet a předá jej Finančnímu výboru ke kontrole.
 
3. Stanovení podmínek hospodaření obce do schválení rozpočtu pro rok 2012
Vzhledem k tomu, že v dostatečném předstihu nebyly známy  ukazatele státního rozpočtu a rozpočtu kraje, které se promítají do obecních rozpočtů, nebylo možné sestavit objektivní rozpočet obce na rok 2012 tak, aby s ním mohla být seznámena veřejnost. Zastupitelstvo tedy uložilo starostovi zabezpečit hospodaření obce do schválení rozpočtu obce na rok 2012 podle rozpočtového provizoria a žádá jej, aby předložil rozpočet obce na rok 2012 k projednání do 30.4.2012.
 
4. Stanovení ceny vodného
Vodné v roce 2012 bude nepatrně zdraženo, protože se přesouvá z původní 10% daně na 14%. Zastupitelstvo obce dále projednávalo zde k vodnému dát či nedat poplatek za nájemné. Tento poplatek by byl přímým příjmem obce a z jeho peněz by obec (v době, kdy se potýká s nedostatkem financí na vlastní provoz) mohla mít např. na drobné opravy či úpravy. Pan Trojánek apeloval na nezvyšování ceny s ohledem na to, že příjem pro obec z toho by byl velmi malý. Na to kontrovali někteří zastupitelé, že v předchozím bodu hovořil o tom, že obec nemá peněz nazbyt a vzdává se i malé částky, která není nijakým zatížením pro obyvatele obce.
Nakonec se zastupitelé shodli na celkové ceně 36 Kč/m3 vody, což představuje navýšení ceny oproti ceně provozovatele o 1,23 Kč/m3. Pro domácnost, která měsíčně vyčerpá cca 10m3 na vlastní spotřebu to představuje navýšení ročně o cca 148 Kč.
 
5. Změna vyhlášky za komunální odpad
Stejně jako vodné se i poplatky za odpady přesouvají do 14% daně. Tím pádem dojde k navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu. Zastupitelé rozhodli, že v rámci zvýhodnění starších a samostatně žijících občanů se nebude poplatek zvyšovat pouze u 14denního svozu 100l popelnic. Tyto malé popelnice jsou nejčastěji těmito občany využívány. Nutno podotknout, že ani tento bod nebyl zcela bez diskuzí a že jeho výsledek je demokratickým výsledkem, nicméně neznamená shodu mezi všemi zastupiteli obce.
 
6. Zastupitelé schválili poskytnutí jednorázových odměn paní Kubové ve výši 2.500 Kč za organizaci zájezdu a kulturní činnost v Menčicích a panu Zahradníkovi za vedení a provoz obecní knihovny ve výši 5.000 Kč.
 
7. Zýšení kapacity mateřské školy
Mateřská školka, resp. její rozšíření, by při příznivě nakloněné finanční situaci a získání dotací mohla být otevřená v září 2013. To je optimistický výhled, který představil pan Hofman. Bylo poptáno 6 firem k předložení nabídky na přístavbu z nichž 5 subjektů nabídku skutečně předložilo. Rozhodujícím faktorem byla cena. Na přípravách přístavby se bude i nadále pokračovat až do fáze úplné připravenosti k realizaci stavby.
 
8. Návrh plánovací smlouvy
Už už to vypadalo, že se zasedání ponese v relativně klidném duchu, ale nebyl by to pan starosta, aby na poslední chvíli nevytáhl svého žolíka. A aniž by zastupitelé opětovně měli jakoukoliv šanci prostudovat si metriály dopředu, byl jim předložen k okamžitému schválení dokument, kterým I.Q.Trust plánuje předat obci vystavěné komunikace, veřejné osvětlení, vodovodu, kanalizace a plynovodu. 
 
I.Q.Trust s.r.o., založený v roce 2008 a jejímž jednatelem je Ing. Zdeněk Laštůvka z Brandýsa nad Labem, stojí za výstavbou 29 nových domů na pozemcích na pravé straně směrem do Strančic.
Názory na tuto kontroverzní výstavbu jsou mezi zastupiteli i samotnými občany rozličné a velmi vyhraněné. Zatímco předchozí zastupitelstvo v čele s týmem panem starosty bylo u schvalování tohoto megalomanského záměru, noví zastupitelé cítí nutnost tuto výstavbu řešit více koncepčně. Při jejím schvalování nikdo nebral v potaz dopad na obec a život v ní. Ve vidině rychlého příjmu (ke kterému ale nemusí dojít, pokud si obyvatelé nezapíšou trvalé bydliště do Všestar) pozapomněli na to, že tato výstavba pro obec znamená především 100 nových obyvatel, pro které v obci neexistuje kvalitní občanská vybavenost, cca 50 nových dětí, které nemají školku, výrazné zvýšení provozu po místních komunikacích, nutnost dokončit chodníky na nádraží a do středu obce, vyřešit bezečnost, přináší zvýšené náklady na provoz a údržbu atd. atd. Pravdou je, že výstavba byla schválena a má již stavební povolení a tak zastupitelé nyní řeší již faktické kroky.
 
Jedním z nich byla na tomto zasedání snaha investora předloženou smlouvou předat veškeré komunikace a sítě ještě před samotnou výstavbou vč. dobrovolného příspěvku 10.000 Kč obci. Co to v praxi znamená? Pokud by zastupitelstvo schválilo tuto smlouvu v předloženém znění a dojde po předání komunikací k výstavbě, ponese obec veškeré náklady na údržbu a opravy. A těch při výstavbě cca 30 nových domů bude opravdu hodně vezmeme-li v potaz rozsah stavebních prací, které danou lokalitu čekají. Pan starosta doslova tlačil zastupitele k tomu, aby smlouvu na jednání schválili a to i přes výrazné námitky zastupitelů VPV a pana Hofmana. Pan starosta argumental tím, že přece existují záruční lhůty, během kterých se dají případné škody uplatňovat. Všichni ale víme, jak jsou tyto škody vymahatelné a v jakém stavu máme nyní v obci některé komunikace po práci Energie. Jaromír Jech navrhl, aby předání komunikací a sítí proběhlo zcela logicky až po výstavbě posledního domu, Tím by byl za údržbu, čistotu a opravy zodpovědný investor po celou dobu výstavby. Ten by byl také tlačen k tomu, aby výstavba proběhla co nejvíce v klidu a rychlosti. Pan starosta kontroval, že nejsme ve Švýcarsku, ale v Čechách. To má pravdu. Vypadá to, že investorovi se ale nechce nést tuto odpovědnost, alespoň tak se daly vyložit lehce popudlivé a jízlivé poznámky pana architekta, který v jeho zastoupení byl na zasedání přizván.
 
Zastupitelé pak při hlasování většinou schválili přesunutí tohoto bodu na další zasedání s tím, že do té doby bude provedeno místní šetření, zastupitelé si nastudují předloženou smlouvu a připraví si připomínky a vznesou na investora požadavky na dostavbu chodníku do Strančic, jakožto nutnosti pro zabezpečení alespoň části bezpečné komunikace pro nové obyvatele.
 
9. Program obnovy a rozvoje obce
Po vášnivém předchozím kroku byl Jaromírem Jechem předstven a lehce doupraven celkový program obnovy a rozvoje obce s výhledem do roku 2014. Tento plán zastupitelé schválili. Obec má tak svoji konkrétnější vizi a cestu, kterou by se měla ubírat. Zastupitelé by se tímto dokumentem měli při následujících zasedáních plně řídit. Tento program si můžete přečíst právě zde.
 
10. Žádost o prodej pozemku
Zastupitelstvo zamítlo žádost na prodej pozemku 721/4 (u Údolí raků) o velikosti 399m2 z majetku obce s odůvodněním, že jej rádi i nadále nechají v pronájmu, ale nevidí nutnost jeho prodeje.
 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.