Závěry analýzy

Podrobnou analýzu obsahuje ve zvláštním svazku Integrovaný projekt Regionu Jih. Z hlediska tohoto programu uvádí analýzy ve vztahu k obci Všestary tyto závěry (aktualizace k roku 2010):

 
 • Z dnešních 14 obcí, tvořících region JIH 11489,44 ha, 15099 obyvatel (Kunice 1039,67 ha, 1027 obyv., Mnichovice 831 ha, 3065 obyv., Strančice 1162,77 ha, 1912 obyv., Struhařov 578 ha, 667 obyv., Světice 117 ha, 1000 obyv., Všestary 444 ha, 650 obyv. (723 obyv. k 01.07.2011), Tehov 820 ha, 634 obyv., Klokočná 283 ha, 193 obyv., Mukařov 632 ha, 1922 obyv., Svojetice 257 ha, 654 obyv., Kaliště 623 ha, 192 obyv., Ondřejov 1816 ha, 1258 obyv., Sříbrná Skalice 2443 ha, 1123 obyv., Louňovice 443 ha, 802 obyv.), má obec Všestary podíl na celkové rozloze 3,86% a podíl na počtu obyvatelstva 4,3% (8,41% podíl pro stavbu vodovodu).  
  (údaje o obyvatelstvu v jednotlivých obcích jsou k 01.01.2010)
 • Historicky je obec doložena poprvé v roce 1371. V obci nejsou žádné historické a kulturní památky. Z 37 významných krajinných prvků mikroregionu nemají Všestary žádný.
 • Pokud jde o ložiska nerostných surovin, v evidenci je na 8 parcelách katastru celkem 1,9ha vymezených územním rozhodnutím pro dobývání stavebního kamene. Ložisko dožívá z důvodu nemožnosti rozšíření surovinového potenciálu.
 • Podíl ekonomicky aktivních občanů na celkovém počtu obyvatel je 68% (491 obyvatel). Průměrný věk je u mužů 39 let a žen 37 let – průměr na obec tedy činí 38 let.Všestary patří v regionu k obcím s největším počtem obyvatel dojíždějících za prací (téměř 92%). V obci se nenachází žádný z významnějších podniků. Míra nezaměstnanosti v r. 2010 činila 3,0 %.
 • Z hlediska agronomicko-půdních poměrů je obec zařazena do obvodu č. 5 – spadá do oblasti mírně teplé, s průměrnou roční teplotou 7,5°C, s průměrným ročním úhrnem srážek nad 600 mm. Reliéf je relativně členitý. Dochází častěji k převlhčení půdních profilů, k periodickému zamokření a k uplatnění procesu oglejení. Agronomická hodnota půdy je nižší.
 • Pokud jde o zemědělské přírodní oblasti, je obec Všestary zahrnuta do přírodní oblasti pahorkatinné. Obec nepatří do skupiny obcí s vyšším ani nízkým podílem trvalých travních porostů, ani s relativně vysokým podílem zahrad.
 • V obci Všestary hospodaří dva soukromí zemědělci, je v ní umístěn největší areál zemědělské prvovýroby (severovýchodní okraj), který provozuje ZEA Světice, a.s. (výkrm prasat cca 2300 ks, porodna prasnic cca 250 ks byl ukončen v roce 2009).
 • Obec Všestary patří v mikroregionu mezi obce s nízkým podílem lesa (6,3%). Lesy působí zejména v oblasti soustředěné chatové zástavby. Na území obce jsou 2 menší rybníky, z nichž jeden je chovný.
 • Pokud jde o dopravní infrastrukturu, obec leží na sinici III. třídy (III/1012 – Říčany – Mnichovice) a je propojena odbočkou s obcí Tehov (S) a s obcí Strančice (III/1315). Silnice jsou značně přetíženy, zejména přepravou těžkých nákladů kameniva z místního kamenolomu. V obci jsou silnice nepřehledné, chodníky jsou jenom v dílčích úsecích, nedostatečně upravené a špatně odvodněné. Místní komunikace jsou většinou ve velmi špatném technickém stavu s nízkou kvalitou povrchů.
  Okolí obce je propojeno řadou cest, které však jsou většinou nezpevněné, neupravené, zarostlé a rozbahněné.
 • Ve vzdálenosti cca 5 km směrem J je obec napojena na D1, pokud jde o železniční dopravu obcemi Světice a Strančice vede příměstská železniční trať (Praha – Benešov), s níž je spojení zajištěno několika autobusovými spoji denně.
 • V obci jsou domácnosti připojeny na vybranou infrastrukturu takto:
  Vodovod – 66% (rodinných domů 273, chat 11), čistírna odpadních vod (pro 100 ekvivalentních obyvatel) 10,6% (rodinných domů 44, chat 1) napojeno na kanalizaci, 57% (rodinných domů 227, chat 16)  na plyn (nejvíce z mikroregionu), 67% na telefonizaci (pevná linka).
 • Ve Všestarech je nedostatečná situace v kapacitě v zásobování elektrickou energií.
 • Ve Všestarech je mateřská škola pro 25 dětí, do níž dojíždějí žáci z obcí Tehov a Světice. Do základních škol a středních škol dojíždějí žáci do obcí Mnichovice, Říčany, Strančice, Benešov a Praha. V mikroregionu není žádná střední škola.
 • Zdravotní zařízení v obci Všestary není žádné. V obci není žádné zařízení sociální péče.
 • V obci je vybudováno fotbalové hřiště a tenisový kurt, které využívají fotbalové oddíly ze Všestar (většina členů je však z jiných obcí).
 • Kulturní zařízení nemá obec žádné. V obci působí 8 občanských sdružení – SK Všestary, Český svaz chovatelů ZO Všestary, Spolek rybářů Všestary, SDH Všestary, Volba pro Všestary, o.s., Občanské sdružení Všestary, Občanské sdružení Menčice, Občanské sdružení Nad Úvozem.
 • Z hlediska komerční vybavenosti má obec 1 restauraci (a to v osadě Menčice) a 1 prodejnu se smíšeným zbožím.
 

Z uvedeného výtahu analýzy mikroregionu vyplývá, že obec Všestary patří v mikroregionu k nejzaostalejším, nejméně vybaveným. Na druhé straně má, pokud budou splněny podmínky rozvoje, řadu předpokladů pro zlepšení svého postavení.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.