Kdy zasedají výbory a komise

Množí se nám dotazy na údržbu chodníků, na povolování drobných staveb, na sekání travin atd. Proto zde uvádíme odkazy na výbory a komise, resp. jejich členy, kteří mají tyto záležitosti v rámci obce na starosti.

Podrobný popis náplně a celý organizační řád naleznete ZDE.

 

1. Finanční výbor

  • kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
  • vyjadřuje se k uvažovaným závazkům obce, jakož i k prodeji, směně a darování majetku,
  • zpracovává stanovisko k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok,
  • podílí se na sestavování rozpočtu,
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
předseda: Jaromír Jech (tel.: 731 647 090)
členové: Mária Bahníková, Jiří Hoidekr, Jan Růžek, Miroslav Hofman
zasedá pro veřejnost: na obecním úřadě v následujících dnech (jedná se vždy o třetí úterý v měsíci, čas 17.30 – 18.00):
2012: 17.1., 21.2., 20.3., 17.4., 15.5., 19.6., 17.7., 21.8., 18.9., 16.10., 20.11., 11.12.
 

_____________________________________________________ 

 

2. Kontrolní výbor

Kontrolní výbor dohlíží nad hospodařením obce, kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí). Současně můžete předávat náměty, připomínky či stížnosti mezi sousedy. Dále plní další úkoly, jimiž jej pověřil Zastupitelstvo obce.
 
předseda: Dana Hnyková (tel.: 604 251 748)
členové: Miloš Lenger, Zdeňka Škvorová
zasedá pro veřejnost: na obecním úřadě v následujících dnech (jedná se vždy o druhé úterý v měsíci, čas 17.30 – 18.00): 
2012: 10.1., 14.2., 13.3., 10.4., 8.5. (nekoná se!), 12.6., 10.7., 14.8., 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.
 

_____________________________________________________

 
 

3. Stavební komise

Stavební komise řeší některé jedno-dušší stížnosti stavebního charakteru. Provádí místní šetření a spolupracuje se stavebním úřadem. Povoluje pouze drobné stavby a přestavby, které nemění vzhled budovy, a to jen v případě, že se nejedná o kulturní památku, a které spadají dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění pod ohlašovací povinnost na stavebním úřadě MěÚ Mnichovice. Dále vydává stanoviska k umístění nových zdrojů pitné vody, k oplocení, k projektové dokumentaci nových rodinných domů vč. přístaveb a nástaveb, které opět spadají do stavebního řízení dle výše uvedeného zákona.
 
předseda: Ing. Pavel Vydra (tel.: 603 196 797)
členové: Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Milan Suchánek

zasedá pro veřejnost: na obecním úřadě v následujících dnech (jedná se vždy o první a třetí pondělí v měsíci, čas 17.30 – 18.30)
2012: 2.1., 16.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12. 

 

_____________________________________________________

 

4. Komise pro dopravu, čistotu a vzhled

Zajišťuje údržbu a úpravu obce. Dále se stará o odklízení sněhu, odvoz popelnic, prořezávání větví stromů, sekání trav a křovin, údržbu silnic, chodíků, osvětlení a další.
 
předseda: Milan Šafránek (tel.: 775 963 105)
členové: Vladimír Nesvorný (místa v komisi stále volná! Hlaste se i vy a pomozte svojí prací obci)

zasedá pro veřejnost: na obecním úřadě v následujících dnech (jedná se vždy o druhý čtvrtek v měsíci, čas 17.30 – 18.30)
2012: 12.1., 9.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 12.7., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11., 13.12.

_____________________________________________________

 

5. Komise pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti zajišťuje a pořádá kulturní a společenské akce
pořádané obcí. Zastupuje obec při slavnostních událostech občanů (blahopřání k životnímu výročí, vítání občánků, blahopřání k narození dítěte a
další). Dále se zaměřuje na problematiku obce a občanů.
 
předseda: 
členové:
Zatím se nenašel nikdo, kdy by byl ochoten se této práce zhostit. Je až s podivem, že někteří zastupitelé ani o tuto činnost nejeví zájem a chodí si to na zastupitelstvo jen odsedět. Pokud cítíte chuť se do toho opřít vy a kulturně obec pozvednout, kontaktujte naše sdružení, předáme informaci dále.

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.