Zápisy ze zasedání 2014-2018

Termín 2018 Zasedání Program Zápis Střípky
2018_09_21 Řádné
 1. Rozpočtové opatření
 2. Informace z valné hromady Regionu Jih
č. 44
STÁHNI
PŘEČÍST
2018_08_23 Řádné
 1. Stanovení veřejného prostranství.
 2. Úvěrová nabídka ČS na předfinancování stavby cyklostezky.
 3. Informace z VH SORJ dne 12. 6. 2018.
 4. Informace z VH SO Ladův kraj 14. 6. 2018.
 5. Fungování bistra u Hastrmana v Menčicích.
 6. Projednání výstavby na pozemku par. č. 1043.
 7. Projednání výstavby na pozemku par. č. 954.
 8. Dodatek ke smlouvě o školském obvodu s městem Mnichovice.
č. 43
 STÁHNI
 PŘEČÍST
2018_06_21 Řádné
 1. Podmínky změny plánu rekultivace lomu Menčice
 2. Jmenování ředitelky/ředitele MŠ Slunečnice Všestary
 3. Určení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022
 4. Žádost o výstavbu na pozemku par. č. 954 
 5. Finanční dar 
 6. Odstoupení od žádosti o dotaci na protipovodňový informační systém
č. 42
STÁHNI
PŘEČÍST
2018_05_31 Řádné
 1. Žádost firmy Kámen Zbraslav a.s. o změnu plánu rekultivace lomu Menčice
 2. Informace z VH SORJ dne 24. 4. 2018
 3. Účetní závěrka MŠ Slunečnice Všestary
 4. Účetní závěrka obce Všestary
 5. Závěrečný účet obce Všestary
 6. Dodatek ke smlouvě o spolupráci – cyklostezka
 7. Volba přísedící Okresního soudu Praha-východ
č. 41
STÁHNI
nejsou
2018_04_19 Řádné
 1. Dodatek č. 2 smlouvy k cyklostezce 
 2. Parkování na návsi a v okolí 
 3. Nájemní smlouva "kynologické cvičiště" 
 4. Podmínky výstavby na pozemku par. č. 569 
 5. Projednání možnosti výstavby na pozemku par. č. 852/6 
 6. Projednání možnosti výstavby na pozemku par. č. 1114/4 
 7. Projednání možnosti výstavby na pozemku par. č. 183/2 
 8. Protipovodňová opatření - vybudování výstražného systému (rozhlasu)
č. 40 STÁHNI PŘEČÍST
2018_03_22 Řádné
 1. Rozpočtový výhled mateřské školy.
 2. 3) Úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek.
  4) Vyúčtování provozu kanalizace v roce 2017.
  Rozpočet mateřské školy na rok 2018.
 3. Vyúčtování provozu kanalizace v roce 2017.
 4. Úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek.
č. 39
STÁHNI
PŘEČÍST
2018_03_01 Řádné
 1. Odměna členky komise pro občanské záležitosti. 
 2. Smlouva se Středočeským krajem o poskytnutí příspěvku na dětské hřiště. 
 3. Úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek. 
 4. Dodatek ke smlouvě s městem Říčany – úsekové měření. 
 5. Pronájem pozemku par. č. 556/31. 
 6. Smlouvy o koupi pozemků – cyklostezka. 
č. 38 STÁHNI nejsou
Termín 2017 Zasedání Program Zápis Střípky
2017_12_14 Řádné
 1. Rozpočet obce na rok 2018.
 2. Cena za svoz odpadů v roce 2018.
 3. Stočné na rok 2018
 4. Pravidla poskytování příspěvku místním sdružením.
 5. Kynologické cvičiště.
 6. Projednání záměru výstavby na par. č. 1114/4
 7. Informace starosty Sdružení Ladův kraj
 8. Informace starosty DSO Region Jih
 9. Rozpočtové opatření č. 4/2017
č. 37 STÁHNI PŘEČÍST
2017_11_23 Řádné
 1. Informace z valné hromady SORJ.
 2. Pojmenování ulice.
 3. Koupě pozemku par. č. 6
 4. Vyřazení drobného majetku.
 5. Vodné na rok 2018
 6. Dodatek k smlouvě o dílo na projektové práce - cyklostezka.
 7. Směrnice obce o zadávání zakázek malého rozsahu.
 8. Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
 9. Závěrečný účet DSO Ladův kraj za rok 2016.
 10. Cena kupovaných / prodávaných pozemků (komunikací).
 11. Rozpočtové opatření č. 3/2017.
 12. Změna zákona o odměňování zastupitelů.
 13. Informace z valné hromady DSO Ladův kraj.
 14. Požární řád obce.
 15. Kynologické cvičiště.
č. 36 STÁHNI PŘEČÍST
2017_09_21 Řádné
 1. Kupní smlouva - koupě cisternové automobilové stříkačky.
 2. Dohoda o spolupráci dvou provozně souvisejících subjektů.
 3. Nájemní smlouva se Státním pozemkovým úřadem – „Cyklostezka Do Prahy na kole“
 4. Smlouva o společném postupu a o spolupráci veřejných zadavatelů – „Cyklostezka Do Prahy na kole“
č. 35 STÁHNI PŘE ČÍST
2017_07_27 Řádné
 1. Smlouva o půjčce.
 2. Rozpočtové opatření 1/2017.
 3. Rozpočtové opatření 2/2017.
 4. Informace z VH SO Ladův kraj.
 5. Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.
 6. Informace z VH SORJ.
 7. Cena za výkup pozemků pod cyklostezkou. 
č. 34 STÁHNI nejsou
2017_06_29 Řádné
 1. Závěrečný účet obce a Zpráva o přzekoumání hospodaření obce v roce 2016
 2. Vyúčtování provozu kanalizace v roce 2016
 3. Odkup části pozemků par. č. 842 a 843
č. 33 STÁHNI P ŘEČÍST
2017_05_25 Řádné
 1. Informace z valné hromady DSO Ladův kraj.
 2. Odkup části pozemků par. č. 842 a 843.
 3. Dodatek č. 1 k „Dohodě o stanovení podílů…“ SORJ.
 4. Vyúčtování provozu kanalizace Všestary za rok 2016
 5. Odkup části pozemku par. č. 1004, 25 m2.
 6. Odkup části pozemku par. č. 1100/2, 709 m2.
č. 32 STÁHNI PŘEČÍST
2017_04_20 Řádné
 1. Účetní závěrka obce Všestary za rok 2016. 
 2. Účetní závěrka MŠ Všestary za rok 2016. 
 3. Dotace JSDH Všestary.
 4. Výstavba na pozemku par. č. 714/2.
 5. Výstavba na pozemku par. č. 789/3.
 6. Podmínky umístění staveb na pozemku par. č. 183/4, par. č. 183/5 par. č. 184.
č. 31 STÁHNI PŘEČÍST
2017_03_30 Řádné
 1. Směna částí pozemků par. č. 1101/4, 1101/5, 1101/6, 1163 a 1164.
 2. Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemku par. č. 183/4, par. č. 183/5 par. č. 184 v k. ú. Všestary u Říčan.
 3. Žádost o užívání pozemku par. č. 56/8 a části pozemku 1078 v k. ú. Všestary u Říčan.
 4. Převod části pozemku par. č. 6 do majetku obce.
 5. Informace z valné hromady Svazku obcí Region Jih.
 6. Datové úložiště spisové služby
 7. Příspěvek na telefony
č. 30 STÁHNI PŘEČÍST
2017_02_23 Řádné
 1. Dohoda o narovnání podílů v rámci vodovodu SORJ. 
 2. Pojmenování ulic. 
 3. Vedení trasy cyklostezky. 
 4. Úprava úvozů a lesních stezek – dotace. 
 5. Dohoda o úhradě hovorného. 
 6. Doplněno: Strategický rozvojový plán obce.
č.29 STÁHNI PŘEČÍST
Termín 2016 Zasedání Program Zápis Střípky
2016_12_15 Řádné
 1. Rozpočet obce na rok 2017. 
 2. Ceny svozu odpadů na rok 2017. 
 3. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva. 
 4. Pronájem pozemku 70/1. 
 5. Likvidace lomu Všestary. 
 6. Dohoda o spolupráci se Středočeským krajem o užívání prvků aktivního monitoringu. 
 7. Informace z valné hromady Svazku obcí Region Jih. 
 8. Doplněno: Stanovení ceny stočného pro rok 2017. 
 9. Odměny členům komisí.
č.28 STÁHNI PŘEČÍST
2016_11_24 Řádné
 1. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu – úprava období platnosti. 
 2. Úprava názvu mateřské školy. 
 3. Info o propočtu podílů v SORJ – kapacita rezervované vody. 
 4. Účast obce na společném výběrovém řízení na svoz odpadu. 
 5. Úhrada ztráty z provozování kanalizace. 
 6. Stanovení vodného na rok 2017. 
 7. Doplněno: Rozpočtové opatření č. 3/2016. 
 8. Žádost o pronájem pozemku 70/1.
č.27 STÁHNI nejsou
2016_10_20 Řádné
 1. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu – úprava dle požadavku MV ČR. 
 2. Projednání výstavby na pozemku par. č. 911/2. doplněno: 
 3. Info o propočtu podílů v SORJ – kapacita rezervované vody. 
 4. Účetní závěrka obce Všestary za rok 2015.
č.26 STÁHNI nejsou
2016_07_28 Řádné
 1. Informace ze setkání starostů DSO Ladův kraj dne 21. 6. 2016
 2. Výběr zhotovitele rekonstrukce komunikace V Zahradách
 3. Prodej pozemku par. č. 1125
 4. Výběr zhotovitele rekonstrukce místní komunikace v Menčicích
 5. Žádost o souhlas s výstavbou kiosku (občerstvení) na pozemku par. č. 850
 6. Žádost o projednání výstavby na pozemku par. č. 911/2
 7. Žádost o projednání výstavby na pozemku par. č. 714/3
č.25 STÁHNI  EČÍST
2016_06_23 Řádné
 1. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností
 2. Žádost o podporu MAS Říčansko
 3. Úsekové měření
 4. Žádost obce Tehov o příspěvek na nově zřizovanou autobusovou linku
 5. Informace z valné hromady Regionu Jih
 6. Žádost o odkup pozemku 1125
 7. Dohoda o předávce vody mezi Regionem Jih a Všestary
č.24 STÁHNI PŘEČÍST
2016_05_26 Řádné
 1. Závěrečný účet obce Všestary za rok 2015.
 2. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 81/2004-F uzavřenou s městem Říčany.
 3. Přijetí dotace od Středočeského kraje na rekonstrukci části místní komunikace. 
 4. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností. 
 5. Prodej části pozemku par. č. 891/17. 6) Prodej části pozemku par. č. 891/18.
č.23 STÁHNI PŘEČÍST
2016_04_27 Řádné
 1. Vyjádření k záměru výstavby na pozemku par. č. 569 a dělení pozemku 568/1 a 1080. 
 2. Vyjádření k záměru výstavby na pozemku par. č. 894/1. 
 3. Schválení účetní závěrky MŠ Všestary za rok 2015. 
 4. Smlouva o kontokorentním úvěru. 
 5. Navýšení odměn starostovi a místostarostovi. 
 6. Informace z valné hromady Svazku obcí Region Jih ze dne 22. 3. 2016.
č.22 STÁHNI PŘEČÍST
2016_03_17 Řádné
 1. Informace k rozpočtu na rok 2016. 
 2. Vyjádření k záměru výstavby na pozemku par. č. 569 a dělení pozemku 568/1. 
 3. Vyjádření ke stavebnímu záměru na pozemku par. č. 550. 
 4. Smlouva (dohoda) s Mnichovicemi o napojení na kanalizaci. 
 5. Dodatek smlouvy s Obcí Struhařov – likvidace BRKO. 
 6. Navýšení odměn starosty a místostarosty. 
 7. Rezervování kapacit vodovodu v rámci Svazku obcí Region Jih. 
 8. Smlouva o kontokorentním úvěru. 
 9. Odkup části pozemku p.č. 891/17 
 10. Odkup části pozemku p.č. 891/18 
 11. Darovací-kupní smlouva p.č. 905/1 a p.č.905/8
   č.21 STÁHNI    nejsou
2016_01_27 Řádné
 1. Rozpočet na rok 2016.
 2. Prodej pozemků par. č. 544/2; 544/3 a 544/13 vše v k. ú. Všestary u Říčan.
 3. Prodej části pozemku par. č. 1078 v k. ú. Všestary u Říčan.
 4. Smlouva s provozovatelem vodohospodářského díla kanalizace.
 5. Informace z valné hromady Svazku obcí Region Jih.
 6. Stanovení ceny za svoz odpadů pro rok 2016.
 7. Žádost o dotaci z SFROM pro JSDH Všestary.
 8. Žádost o dotaci z SFROM na rekonstrukci části místní komunikace.
 9. Pojmenování ulice.
 10. Financování prací souvisejících s výstavbou MŠ
 11. Oprava účelové Menčické komunikace Pod Lesem
č.20 STÁHNI PŘEČÍST
2014-15 Zasedání Program Zápis Střípky
2014_11_06 Řádné
 1. Smlouva s provozovatelem vodohospodářského majetku Obce Všestary (kanalizace). 
 2. Rozpočtové provizorium. 
 3. Rozpočtové opatření 1/2015 
 4. Rozpočtový výhled 
 5. Kalkulace ceny vodného na rok 2016. 
 6. Informace ze setkání starostů DSO Ladův kraj. 
 7. Stanovy DSO Ladův kraj.
 8. Financování prací souvisejících s výstavbou kanalizace. 
 9. Zadávací dokumentace na projektovou dokumentaci cyklostezky Do Prahy na kole. 
 10. Poskytnutí jednorázových odměn členům komisí obce. 
 11. Smlouva o směně pozemků. 
 12. Dodatek k příkazní smlouvě se společností Allowance
č. 19 STÁHNI  EČÍST
2015_11_26 Řádné
 1. Výběr provozovatele vodohospodářského majetku Obce Všestary. 
 2. Prodej části pozemku par. č. 1078 v k. ú. Všestary u Říčan. 
 3. Prodej částí pozemků par. č. 544/2, 544/3 a 544/13 vše v k. ú. Všestary u Říčan. 
 4. Prodej pozemku par. č. 589/7 v k. ú. Všestary u Říčan. 
 5. Prodej pozemku par. č. 727 v k. ú. Všestary u Říčan. 
 6. Koupě části pozemku par. č. 6 v k. ú. Všestary u Říčan. 
 7. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů - cyklotrasa Mnichovice - Kolovraty.
č. 18 STÁHNI nejsou
2015_11_12 Řádné
 1. Pronájem č. p. 12 ve Všestarech. Pronájem č. p. 15 v Menčicích. 
 2. Účast obce na projektech meziobecní spolupráce. 
 3. Dodatek k nájemní smlouvě se společností Kámen Zbraslav. 
 4. Prodej ING fondů
č. 17 STÁHNI nejsou
2015_10_22 Řádné
 1. Záměr pronájmu č. p. 12. 
 2. Informace z valné hromady SORJ. 
 3. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 
 4. Prodloužení pronájmu Bistra u Hastrmana 
 5. Dohoda o úpravě vzájemných práv a poviností mezi Všestary a Mnichovicemi.
č. 16 STÁHNI PŘEČÍST
2015_09_15 Řádné
 1. Řádné Výběr zhotovitele stavby„Rekonstrukce místních komunikací, I. etapy“. 
 2. Výběr technického dozoru investora „Rekonstrukce místních komunikací, I. etapy“. 
 3. Realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací, I. etapy“. 
 4. Finanční podíl obce na projektu páteřní cyklotrasy Praha – Kolovraty – Mnichovice. 
 5. Pronájem bistra „U Hastrmana“ v č.p. 15 v Menčicích. 
 6. Financování víceprací stavebních akcí v obci.
č. 15 STÁHNI PŘEČÍST
2015_09_03 Řádné
 1. Výběr zhotovitele stavby„Rekonstrukce místních komunikací, I. etapy“. 
 2. Darování pozemku obci – 905/8 (komunikace), 905/1 (u silnice).
č. 14 STÁHNI PŘEČÍST
2015_07_30 Řádné
 1. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě k č.p. 156 (obchod). 
 2. „Nakládání s odpadem v obcích Regionu Jih“ – účast obce v projektu. 
 3. Příkazní smlouva na výkon zadavatelské, konzultační a poradenské činnosti.
č. 13 STÁHNI nejsou
2015_06_11 Řádné
 1. Závěrečný účet obce za rok 2014 a výsledek přezkoumání hospodaření obce v roce 2014 
 2. Účetní závěrka obce za rok 2014. 
 3. Rozpočet obce na rok 2015. 
 4. Upřesnění pojmenování veřejného prostranství. 
 5. Informace Jaromíra Jecha o setkání starostů Ladův kraj. 
 6. Žádost o přejmenování Bistra u Hastrmana. 
 7. Žádost o příspěvek na pořádání akce pro děti.
č. 12 STÁHNI PŘEČÍST
2015_05_28 Řádné
 1. Stanovisko k výstavbě RD na pozemku par. č. 160/76 v k.ú. Všestary u Říčan 
 2. Pronájem ploch občanům v plechové hale za č.p. 12 
 3. Souhlas se změnou stavby před dokončením.
č. 11 STÁHNI PŘEČÍST
2015_05_06 Mimořádné
 1. Pronájem obchodu na návsi. 
 2. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva. 
 3. Dotace na rekonstrukci místních komunikací: 
 4. Zadání projektových prací.
č. 10 STÁHNI PŘEČÍST
2015_04_16 Řádné
 1. Dodatek k plánovací smlouvě se společností I.Q.Trust. 
 2. Vyhlášení záměru pronájmu obchodu na návsi. 
 3. Navýšení rozpočtu na stavební práce rekonstrukce obchodu na návsi. 
 4. Informace k územnímu plánu. 
 5. Výběr zhotovitele studie rekonstrukce komunikace Všestary – Strančice.
č. 9 STÁHNI PŘEČÍST
2015_03_26 Řádné
 1. Dodatek s firmou EKO-KOM. 
 2. Využití rybníku v Menčicích. 
 3. Žádost o dotaci na svoz bioodpadu v rámci svazku obcí Region Jih. 
 4. Informace k vymezení zastavěného území obce. 
 5. Vyjádření k výstavbě RD na par. č. 947/16 a 947/17. 
 6. Informace z valné hromady Svazku obcí Region Jih. 
 7. Schválení účetní závěrky MŠ Všestary. 
 8. Zadání studie dopravě bezpečnostního řešení 
 9. Žádost SDH Všestary
č. 8 STÁHNI PŘEČÍST
2015_02_19 Řádné
 1. Smlouva na projektové práce domovních kanalizačních přípojek
č. 7 STÁHNI PŘEČÍST
2015_02_03 Řádné
 1. Smlouva na projektové práce domovních kanalizačních přípojek
č. 6 STÁHNI nejsou
2015_01_22 Řádné
 1. Smlouva na projektové práce domovních kanalizačních přípojek. 
 2. Smlouva o zajištění právní podpory obce. Informace k fungování úřadu. 
 3. Poptání zpracovatele koncesního řízení na provozovatele kanalizace
č. 5 STÁHNI PŘEČÍST
2014_12_18 Řádné
 1. Stanovení podmínek hospodaření obce do schválení rozpočtu obce na rok 2015. 
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2014. 
 3. Stanovení ceny vodného na rok 2015. 
 4. Cena za bioodpad - svoz popelnic. 
 5. Odměny členům komisí. 
 6. Dodatek ke sml. s kompostárnou Struhařov.
č. 4 STÁHNI PŘEČÍST
2014_12_11 Řádné
 1. Stanovení ceny za svoz komunálního odpadu a bioodpadu na rok 2015. 
 2. Informace k pokračování výstavby kanalizace. 
 3. Informace k pokračování rekonstrukce a přístavby MŠ. 
 4. Informace k předání agendy obecního úřadu. 
 5. Informace k zajištění zimní údržby obecních komunikací. 
 6. Rekonstrukce místní komunikace v Menčicích – výběr zhotovitele projektové dokumentace
č. 3 STÁHNI PŘEČÍST
2014_11_27 Řádné
 1. Změna jednacího řádu 
 2. Informace o průběhu výstavby kanalizace 
 3. Informace o průběhu rekostrukce MŠ
č. 2 STÁHNI nejsou
2014_11_06 Řádné
 1. Ustavující Volba nového vedení a výborů obce
č. 1 STÁHNI PŘEČÍST

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.