Střípky ze zasedání 15.12.2016

Po dvou vynechaných zasedáních jsem se konečně zase vrátil zpět do role dobrovolného zapisovatele a mohl se vrhnout na další psané střípky. Vím, že jste si zvykli, že si je zde pravidelně přečtete, ale někdy má práce a rodina přednost. Tímto se omlouvám všem, kteří v předchozích obdobích tak neměli včas čerstvé zprávy.

Díky souboji se vzorci v excelu při opravování chybky v rozpočtu, který starosta Jaromír Jech nakonec vyhrál, jsme začali s mírným zpožděním ve třičtvrtě na osmou. V zasedací místnosti sálalo do tváří horko z kamen zatímco sedací části chladily židle. Účast občanů byla překvapivě velká, sešlo se nás společně se sedmi zastupiteli a starostou necelé dvě desítky. 

Na počátku byl jako vždy nechán prostor dotazům a námětům občanů. 

První dotaz směřoval na vyvážení kontejnerů na bioodpad i v průběhu zimy. Starosta přislíbil, že je to na dohodě s kompostárnou, jakmile bude plný, zařídí se jejich vyvezení. Popelnice na bioodpad se začnou vyvážet až v březnu. Někde se nepodařilo vyvézt, protože přimrzal obsah k popelnicím, nicméně v tuto chvíli by mělo být již vyvezeno.

Další dotaz směřoval na budování propustí u silnice do Strančic firmou I.Q. Trust. Asi každý z nástam již málem poslal své auto, a tak nás starosta ubezpečil, že v příštím týdnu dojde k instalaci patníků. 

Díky poměrně velkému vytížení úřadu v předchozích týdnech nebyly včas vyvěšeny zápisy za předchozí zasedání. Tímto se starosta omlouvá a sjedná co nejrychleji nápravu. 

Občané si také všimli výpadku pracovníka obce, který se stará o údržbu. Dnes, po cca měsíci odpočinku z důvodu rozdrceného obratle, pracovníka opět nastoupil. Starosta doplnil informaci zprávou, že ohledem na již téměř nefunkční zařízení bude obec muset zakoupit nový traktůrek.

Zprávu, kterou jsem zachytil jen kusou je, že u čísla popisného 4 teče voda. Mirek Hofman to prověří.

Posledním bodem diskuze byla provedená digitalizace hrobů a s ní spojené zdražení hřbitovného. Starosta s místostarpstou odpověděli, že na základě provedeného přesného zaměření a současně s ohledem na provozní náklady hřbotova se muselo zdražit, aby se pokryly náklady. Na 10 let se cena bude pohybovat do cca 6 tis. Kč u největších hrobů, tedy asi 600 Kč na rok. U nejmenších je to cca 450 Kč na rok. 

Současně ještě doplnili informaci o to, že budeme žádat o dotaci na opravu kapličky. Příští rok by měla dorazit. A následovaly tyto body jednání:

1) Rozpočet obce na rok 2017.
Byl vyvěšen rozpočet ve kterém však těsně před zasedáním byla nalezena ještě chybka, která navyšovala náklady o 100.000 navíc. Opravenou verzi rozpočtu předložil starosta tedy přímo zastupitelům na zasedání. 

Krátký komentář k rozpočtu poskytl starosta, tedy stručně: rok 2016 byl poměrně slušný, stát posílal víc na zálohách, příjmy z platby odpadů i příjem z daní jsou odhadovány na základě letošního roku a budou kolem 9,1 mil Kč. Výdaje zahrnují rekonstrukci místních komunikací, zimní údržbu, částky za dopravu autobusy, platbu za vodovod, platbu za připojení na kanalizaci, příspěvky Mateřské škole, náklady na elektřinu a osvětlení, podporu spolků v obci, náklady hasičů, servisní služby. Vše ve výši cca 9,2 mil Kč.

A jaký máme výhled? Jakmile doplatíme Mnichovicím kanalizaci, po dalších dvou letech, tak se nám uvolní cca 800 tis. Kč ročně. Dále to vypadá, že od roku 2018 bychom mohli dostávat nazpátek přebytky plateb za vodné díky přerozdělení mezi obcemi. Přebytky jsou obecně v úrovni statisíců ročně. 

Rána jak z praku je ve výhledu 9 let něco přes 1,2 mil Kč roční úvěr na kanalizaci. Až dokončíme tento úvěr, opět si pomůžeme a uvolní se další finance.

Naopak máme stále platnou smlouvu, uzavřenou před několika lety, ve které je uvedeno, že bychom po kanalizaci měli platit obnovu krajských komunikací, což je v úrovni 5-6 mil Kč. V této věci starosta doplnil, že jednal původně o smlouvě přímo s Krajem. Nabízelo se řešení, že bychom zrekonstruovali silnice a chodníky společnými silami, ale Krajská správa údržby silnic, i přes souhlas Kraje, to zařízla. Tímto jí děkujeme skutečně vřele.

Zřejmě vědí, že to má udělat dle smlouvy sama obec a pokud se nám smlouvu nepodaří zlomit, tak nás to může stát celoroční rozpočet. Dle ústního příslibu kraje se počítá alespoň s chodníkem do Strančic. Kraj sice navrhoval provizorní řešení, ve kterém by platila polovinu obec a kraj druhou, ale fláknout dvě vrstvy asfaltu bez řádného podloží, do kterého se pak navíc nesmí kopnout není se zdejšími vodními poměry systémové dlouhodobé řešení.

Ve výhledu, dle slov starosty, je také zpracování projektu, co s obecními budovami, a její příprava do šuplíku, aby byla k dispozici jakmile budou v dohledu vhodné dotační tituly.

Narostl nám také svoz tříděného odpadu. Tím nám stoupl i příspěvek od Ekokomu, ten to však nedorovná, i to se bude muset řešit. Také se uvažuje o přijetí úředníka na obec a pracovníka na drobné údržbářské práce. No, kdo chce jít do detailu a potěšit oko své, nechť nahlédne do rozpočtu sám.

Milan Šafránek požádal v diskuzi navazující na tento bod o přesuny v rámci jednotlivých výdajů. Starosta ověří s účetním způsob zaúčtování a bude-li to možné, tak rád vyhoví. Dále uvedl, že letos jsme měli cca za 100tis generální opravu motoru. Hasiči jsou slovy velitele Šafránka smířeni s tím, že musí fungovat se starou technikou, ale rádi by ji i nadále modernizovali. Např. pan Nešuta by udělal rekonstrukci zadní části hasičského trambusu opravu vč. elektřiny za velmi zvýhodněných podmínek a to výši 100.000 Kč. 

Starosta odvětil, že auto funguje, brzdy, hydraulika apod., toto by bylo vylepšení komfortu a až podle toho, jak se budou v průběhu roku odvíjet, finance uvolní nebo ne. Očekával by ale od velitele jednotky více koncepčnosti, tedy sepsat vše, co je potřeba, jaký je výhled a jaké to ponese náklady. Letos mohli hasiči získat dotaci ve výši 100 tis., ale díky neodeslanému papíru od Milana k tomu nedošlo. Milan Šafránek přislíbil koncepci připravit. Současně bylo řečeno, že v dalších letech bude navíc o nové auto žádat Struhařov, uvidíme tedy, jestli se neuvolní i novější technika. 

Na závěr bodu zastupitelé schválili plán rozpočtu se schodkem necelých 100. Kč, což by se dorovnalo z přebytku z minulých let. Veškeré výdaje tak jako tak závisí na příjmech, které utržíme od státu, pokud přijde méně, některé výdaje se neuskuteční a naopak.

2) Ceny svozu odpadů na rok 2017. 
Zastupitelstvo obce ponechalo ceny za svoz odpadů a biodpadů pro rok 2017 v nezměněné výši na úrovni cen roku 2016.

3) Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva.
Zastupitelé schválili navýšení hrubých odměn starosty a místostarosty dle nařízení vlády o cca 1.000 Kč hrubého (starosta nově 26.058 a místostarosta nově 21.348) a odměn zastupitelů z částky 150 na 300 Kč/měsíčně, předsedům na 500 Kč/měsíčně a to od 1.1.2017.

4) Pronájem pozemku 70/1.
Dne 23. 11. 2016 předložil pan Martin Vycpálek, Strančická 98, Všestary žádost o pronájem části pozemku par. č. 70/1. Zatím se nikdo další nepřihlásil.

5) Likvidace lomu Všestary.
Během posledních let proběhlo několik různých zvěstí, co by se mohlo s lomem stát. Dne 24.11.2016 obdržela obec schválený plán likvidace. Během tří let dojde k dotěžení materiálu, zajištění svahů, v roce 2020 by mělo dojít k demontáži třídicí linky. Bez likvidace zůstane administrativní a sociální zařízení lomu a váha. Ty by dle plánu měly i po ukončení těžby být využívány organizací Kámen Zbraslav jako překladiště výrobků společnosti. Lom požádal zastupitelstvo o stanovisko k tomuto plánu. 

Starosta k bodu uvedl, že to jestli se bude dál těžit nebo ne rozhodne obec Klokočná. Na obci Klokočná jsou údajně proti dalšímu těžení, na našem katastru to neleží, tedy my podmínky neurčíme. 

Všichni víme, že prašnost z lomu v Menčicích je hrozná, zejména jakmile začne drtička pracovat, těšíme se tedy, až toto skončí. Zastupitelé tedy odsouhlasili plán likvidace lomu Všestary dle „Plánu likvidace kamenolomu Všestary“ ze srpna 2016 s tím, že nesouhlasí s dalším využíváním hmotné investice i po ukončení likvidace lomu Všestary pro překladiště výrobků z jakýchkoli jiných provozoven.

6) Dohoda o spolupráci se Středočeským krajem o užívání prvků aktivního monitoringu.
Středočeský kraj realizuje projekt „Bezpečný Středočeský kraj“. Vybrali x vesnic a měst, kam navrhli umístit radary, které měří rychlost, při překročení povolené rychlosti zobrazí RZ vozu. Radary jsou zároveň schopné registrovat RZ, např. kradených vozů.

Jedná se tedy o tzv. inteligentní radar. „Jedinou“ investicí obce je zajištění napájení radaru. To však vyžaduje, aby obec zajistila stavební povolení, projekt, navíc stav silnic neodpovídá situaci, kdy můžeme umisťovat radar na komunikaci Strančická ani Mnichovická. 

Místostarosta Mirek Hofman připomněl, že Kraj jako zcela vážný podklad pro územní plánování vedl Všestary ještě donedávna jako zcela bezpečné, s menším průjezdem aut než např. na Klokočnou nebo na Tehov. Toto se mu podařilo zcela náhodou odhalit a informaci narovnat. Avšak nekoncepčnost se projevuje i v tomto navrhovaném řešení a tak nakonec zastupitelé pověřili starostu k odeslání žádosti na kraj, aby byly monitorovací systémy provedeny v rámci systémové rekonstrukce krajských silnic ve Všestarech. 

7) Informace z valné hromady Svazku obcí Region Jih.
Starosta obce informoval zastupitele o valné hromadě. Bylo apelováno na starosty, aby lépe hlídali obsah biokontejnerů neb se v nich objevují věci, které tam nepatří - kameny, pařezy a jiný než bio odpad.

Podává se také žádost na dotaci o rozšíření kapacity vodovodu. Obce se obecně mezi sebou dohadují, jaké kapacity vody si budou rezervovat pro vlastní spotřebu, Všestar se to zatím významněji netýká, máme přeplaceno a rezervovanou kapacitu dostatečnou, tedy očekáváme spíše návrat přeplacených financí nazpátek. 

8) Stanovení ceny stočného pro rok 2017.
Zastupitelstvo schválilo cenu stočného pro kanalizaci Všestary na rok 2017 podle kalkulace předložené provozovatelem kanalizace ve výši 35,75 Kč/m3 bez DPH, tj. 41,11 Kč s DPH 15%.

9) Odměny členům komisí.
Panu Zahradníkovi, vedoucímu knihovny, a Aleně Šafránkové, byly zastupitelstvem přiděleny odměny za činnost v komisi pro občanské záležitosti ve výši 10 a 2 tis Kč.

10) Informace ze setkání starostů DSO Ladův kraj.
Starosta informoval o přípravě druhé etapy projektu Krásné Vyhlídky II Mnichovce-Struhařov-Zvánovce-Onřejov a dále. Jedná se o obnovu historických cest, hodně z nich je zaoráno nebo jsou zarostlé. Proto obce žádali Ladův kraj o příspěvek o výši 150 tis. Kč. Dále se probíraly plány na další rok, určitě budou probíhat různé akce, zejména k výročí 200 let Františka Ringhofera. Pak přišly personální otázky, ale nebylo to připravené s předstihem, proto starostové odhlasovali posunutí na další zasedání. Na závěr setkání starostů byl schválen předložený rozpočet svazku.

Na závěr starosta poděkoval Mirkovi Hofmanovi za práce, které odvedl pro Menčice, vybudování zastávek pro autobus, odvodnění, obrubníčky. Také rekonstrukce v Zahradách se podařila díky pečlivé přípravě i práci důkladněji, než se původně myslelo a povedla se rekonstrukce cesty v Menčicích u lesa. Největší prací je ale papírování a neustálé zpracovávání monitorovacích zpráv ke každé provedené rekontrukci.

Místostarosta Mirek Hofman doplnil, na základě pichlavých podnětů některých občanů, že Menčický mostek se nakonec povedl udělat výrazně rychleji a za velmi slušné peníze, než byly odhady. Projektová studie se začala v roce 2013, náklady celkem 1,6 mil., cca 400 platí spolúčastí obec. A ano, byly nutné technolgické přestávky, ale i tak se to stihlo udělat rychle. Menčice jsou tedy hotové, funkční, zastávka bude dodělaná příští týden.

Milan Šafránek nakonec pozval zastupitele na výroční valnou hromadu hasičů na obecním úřadě, která se uskuteční 14.1.2017.

jrk

Po dvou vynechaných zasedáních jsem se konečně zase vrátil zpět do role dobrovolnho zapisovatele a mohl se vrhnout na další psané střípky. Vím, že jste si zvykli, že si je zde pravidelně přečtete, ale někdy má práce a rodina přednost. Tímto se omlouvám všem, kteří v předchozích obdobích tak neměli včas čerstvé zprávy.
 
Díky souboji se vzorci v excelu při opravování chybky v rozpočtu jsme začali s mírným zpožděním ve třičtvrtě na osmou. V zasedací místnosti sálalo do tváří horko z kamen zatímco sedací části chladily židle. Účast občanů byla překvapivě velká, sešlo se nás společně se sedmi zastupiteli a starostou necelé dvě desítky. 
 
Na počátku byl jako vždy nechán prostor dotazům a námětům občanů. 
 
První dotaz směřoval na vyvážení kontejnerů na bioodpad i v průběhu zimy. Starosta přislíbil, že je to na dohodě s kompostárnou, jakmile bude plný, zařídí se jejich vyvezení. Popelnice na bioodpad se začnou vyvážet až v březnu. Někde se nepodařilo vyvézt, protože přimrzal obsah k popelnicím, nicméně v tuto chvíli by mělo být již vyvezeno.
 
Další dotaz směřoval na budování propustí u silnice do Strančic firmou I.Q. Trust. Asi každý z nástam již málem poslal své auto, a tak nás starosta ubezpečil, že v příštím týdnu dojde k instalaci patníků. 
 
Díky poměrně velkému vytížení úřadu v předchozích týdnech nebyly včas vyvěšeny zápisy za předchozí zasedání. Tímto se starosta omlouvá a sjedná co nejrychleji nápravu. 
 
Občané si také všiml výpadku pracovníka obce, který se stará o údržbu. Dnes, po cca měsíci odpočinku z důvodu rozdrceného obratle, pracovníka opět nastoupil. Starosta doplnil informaci zprávou, že ohledem na již téměř nefunkční zařízení bude obec muset zakoupit nový traktůrek.
 
Zprávu, kterou jsem zachytil jen kusou je, že u čísla popisného 4 teče voda. Mirek Hofman to prověří.
 
Posledním bidem diskuze byla provedená digitalizace hrobů a s ní spojené zdražení hřbitovného. Starosta s místostarpstou odpověděli, že na základě provedeného přesného zaměření a současně s ohledem na provozní náklady hřbotova se muselo zdražit, aby se pokryly náklady. Na 10 let se cena bude pohybovat do cca 6 tis. Kč u největších hrobů, tedy asi 600 Kč na rok. U nejmenších je to cca 450 Kč na rok. 
Současně ještě doplnili informaci o to, že budeme žádat o dotaci na opravu kapličky. Příští rok by měla dorazit. 
A následovaly tyto body jednání:
 
1) Rozpočet obce na rok 2017.
Byl vyvěšen rozpočet ve kterém však těsně před zasedáním byla nalezena ještě chybka, která navyšovala náklady o 100.000 navíc. Opravenou verzi rozpočtu předložil starosta tedy přímo zastupitelům na zasedání. 
 
Krátký komentář k rozpočtu poskytl starosta, tedy stručně: rok 2016 byl poměrně slušný, stát posílal víc na zálohách, příjmy z platby odpadů i příjem z daní jsou odhadovány na základě letošního roku a budou kolem 9,1 mil Kč.
 
Výdaje zahrnují rekonstrukci místních komunikací, zimní údržbu, částky za dopravu autobusy, platbu za vodovod, platbu za připojení na kanalizaci, příspěvky Mateřské škole, náklady na elektřinu a osvětlení, podporu spolků v obci, náklady hasičů, servisní služby. Vše ve výši cca 9,2 mil Kč.
 
A jaký máme výhled? Jakmile doplatíme Mnichovicím kanalizaci, po dalších dvou letech, tak se nám uvolní cca 800 tis. Kč ročně. Dále to vypadá, že od roku 2018 bychom mohli dostávat nazpátek přebytky plateb za vodné díky přerozdělení mezi obcemi. Přebytky jsou obecně v úrovni statisíců ročně. 
 
Rána jak z praku je ve výhledu 9 let něco přes 1,2 mil roční úvěr na kanalizaci. Až dokončíme tento úvěr, opět si pomůžeme a uvolní se další finance.
 
Naopak máme stále platnou smlouvu, uzavřenou před několika lety, ve které je uvedeno, že bychom po kanalizaci měli platit obnovu krajských komunikací, což je v úrovni 5-6 mil Kč. V této věci starosta doplnil, že jednal původně o smlouvě přímo s Krajem. Nabízelo se řešení, že bychom zrekonstruovali silnice a chodníky společnými silami, ale Krajská správa údržby silnic, i přes souhlas Kraje, to zařízla. Tímto jí děkujeme skutečně vřele.
Zřejmě vědí, že to má udělat dle smlouvy sama obec a pokud se nám smlouvu nepodaří zlomit, tak nás to může stát celoroční rozpočet.
 
Dle ústního příslibu kraje se počítá alespoň s chodníkem do Strančic. Kraj sice navrhoval provizorní řešení, ve kterém by platila polovinu obec a kraj druhou, ale fláknout dvě vrstvy asfaltu bez řádného podloží, do kterého se pak navíc nesmí kopnout není se zdejšími vodními poměry systémové dlouhodobé řešení.
 
Ve výhled, dle slov starosty, je také zpracování projektu, co s obecními budovami, a její příprava do šuplíku, aby byla k dispozici jakmile budou v dohledu vhodné dotační tituly.
 
Narostl nám také svoz tříděného odpadu. Tím nám stoupl i příspěvek od Ekokomu, ten to však nedorovná, i to se bude muset řešit. Také se uvažuje o přijetí úředníka na obec a pracovníka na drobné údržbářské práce. No, kdo chce jít do detailu a potěšit oko své, nechť nahlédne do rozpočtu sám.
 
 
 
Milan Šafránek požádal v diskuzi navazující na tento bod o přesuny v rámci jednotlivých výdajů. Starosta ověří s účetním způsob zaúčtování a bude-li to možné, tak rád vyhoví. Dále uvedl, že letos jsme měli cca za 100tis generální opravu motoru. Hasiči jsou slovy velitele Šafránka smířeni s tím, že musí fungovat se starou technikou, ale rádi by ji i nadále modernizovali. 
 
Milan Šafránek na zasedání informoval, že pan Nešuta by udělal rekonstrukci zadní části hasičského trambusu opravu vč. elektřiny za velmi zvýhodněných podmínek a to výši 100.000 Kč. 
 
Starosta odvětil, že auto funguje, brzdy, hydraulika apod., toto by bylo vylepšení komfortu a až podle toho, jak se budou v průběhu roku odvíjet, finance uvolní nebo ne. Očekával by ale od velitele jednotky více koncepčnosti, tedy sepsat vše, co je potřeba, jaký je výhled a jaké to ponese náklady. Letos mohli hasiči získat dotaci ve výši 100 tis., ale díky neodeslanému papíru od Milana k tomu nedošlo. Milan Šafránek přislíbil koncepci připravit.
 
Současně bylo řečeno, že v dalších letech bude navíc o nové auto žádat Struhařov, uvidíme tedy, jestli se neuvolní i novější technika. 
 
Na závěr bodu zastupitelé schválili plán rozpočtu se schodkem necelých 100. Kč, což by se dorovnalo z přebytku z minulých let. Veškeré výdaje tak jako tak závisí na příjmech, které utržíme od státu, pokud přijde méně, některé výdaje se neuskuteční a naopak.
 
2) Ceny svozu odpadů na rok 2017.
Zastupitelstvo obce ponechalo ceny za svoz odpadů a biodpadů pro rok 2017 v nezměněné výši na úrovni cen roku 2016.
 
3) Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva.
Zastupitelé schválili navýšení hrubých odměn starosty a místostarosty dle nařízení vlády o cca 1.000 Kč hrubého (starosta nově 26.058 a místostarosta nově 21.348) a odměn zastupitelů z částky 150 na 300 Kč/měsíčně, předsedům na 500 Kč/měsíčně a to od 1.1.2017.
 
4) Pronájem pozemku 70/1.
Dne 23. 11. 2016 předložil pan Martin Vycpálek, Strančická 98, Všestary žádost o pronájem části pozemku par. č. 70/1. Zatím se nikdo další nepřihlásil.
 
5) Likvidace lomu Všestary.
Během posledních let proběhlo několik různých zvěstí, co by se mohlo s lomem stát. Dne 24.11.2016 obdržela obec schválený plán likvidace. Během tří let dojde k dotěžení materiálu, zajištění svahů, v roce 2020 by mělo dojít k demontáži třídicí linky. Bez likvidace zůstane administrativní a sociální zařízení lomu a váha. Ty by dle plánu měly i po ukončení těžby být využívány organizací Kámen Zbraslav jako překladiště výrobků společnosti. Lom požádal zastupitelstvo o stanovisko k tomuto plánu. 
 
Starosta k bodu uvedl, že to jestli se bude dál těžit nebo ne rozhodne obec Klokočná. Na obci Klokočná jsou údajně proti dalšímu těžení, na našem katastru to neleží, tedy my podmínky neurčíme. 
 
Všichni víme, že prašnost z lomu v Menčicích je hrozná, zejména jakmile začne drtička pracovat, těšíme se tedy, až toto skončí.
Zastupitelé odsouhlasili plán likvidace lomu Všestary dle „Plánu likvidace kamenolomu Všestary“ ze srpna 2016 s tím, že nesouhlasí s dalším využíváním hmotné investice i po ukončení likvidace lomu Všestary pro překladiště výrobků z jakýchkoli jiných provozoven.
 
6) Dohoda o spolupráci se Středočeským krajem o užívání prvků aktivního monitoringu.
Středočeský kraj realizuje projekt „Bezpečný Středočeský kraj“. Vybrali x vesnic a měst, kam navrhli umístit radary, které měří rychlost, při překročení povolené rychlosti zobrazí RZ vozu. Radary jsou zároveň schopné registrovat RZ, např. kradených vozů.
Jedná se tedy o tzv. inteligentní radar. „Jedinou“ investicí obce je zajištění napájení radaru.
To však vyžaduje, aby obec zajistila stavební povolení, projekt, navíc stav silnic neodpovídá situaci, kdy můžeme umisťovat radar na komunikaci Strančická ani Mnichovická. 
 
Místostarosta Mirek Hofman připomněl, že Kraj jako zcela vážný podklad pro územní plánování vedl Všestary ještě donedávna jako zcela bezpečné, s menším průjezdem aut než např. na Klokočnou nebo na Tehov. Toto se mu podařilo zcela náhodou odhalit a informaci narovnat. Avšak nekoncepčnost se projevuje i v tomto navrhovaném řešení a tak nakonec zastupitelé pověřili starostu k odeslání žádosti na kraj, aby byly monitorovací systémy provedeny v rámci systémové rekonstrukce krajských silnic ve Všestarech. 
 
7) Informace z valné hromady Svazku obcí Region Jih.
Starosta obce informoval zastupitele o valné hromadě. Bylo apelováno na starosty, aby lépe hlídali obsah biokontejnerů neb se v nich objevují věci, které tam nepatří - kameny, pařezy a jiný než bio odpad.
Podává se také žádost na dotaci o rozšíření kapacity vodovodu. Obce se obecně mezi sebou dohadují, jaké kapacity vody si budou rezervovat pro vlastní spotřebu, Všestar se to zatím významněji netýká, máme přeplaceno a rezervovanou kapacitu dostatečnou, tedy očekáváme spíše návrat přeplacených financí nazpátek. 
 
8) Stanovení ceny stočného pro rok 2017.
Zastupitelstvo schválilo cenu stočného pro kanalizaci Všestary na rok 2017 podle kalkulace předložené provozovatelem kanalizace ve výši 35,75 Kč/m3 bez DPH, tj. 41,11 Kč s DPH 15%.
 
9) Odměny členům komisí.
Panu Zahradníkovi, vedoucímu knihovny, a Aleně Šafránkové, byly zastupitelstvem přiděleny odměny za činnost v komisi pro občanské záležitosti ve výši 10 a 2 tis Kč.
 
10) Informace ze setkání starostů DSO Ladův kraj.
Starosta informoval o přípravě druhé etapy projektu Krásné Vyhlídky II Mnichovce-Struhařov-Zvánovce-Onřejov a dále. Jedná se o obnovu historických cest, hodně z nich je zaoráno nebo jsou zarostlé. Proto obce žádali Ladův kraj o příspěvek o výši 150 tis. Kč.
Dále se probíraly plány na další rok, určitě budou probíhat různé akce, zejména k výročí 200 let Františka Ringhofera. 
Pak přišly personální otázky, ale nebylo to připravené s předstihem, proto starostové odhlasovali posunutí na další zasedání. Na závěr setkání starostů byl schválen předložený rozpočet svazku.
 
Na závěr starosta poděkoval Mirkovi Hofmanovi za práce, které odvedl pro Menčice, vybudování zastávek pro autobus, odvodnění, obrubníčky. Také rekonstrukce v Zahradách se podařila díky pečlivé přípravě i práci důkladněji, než se původně myslelo a povedla se rekonstrukce cesty v Menčicích u lesa.
Největší prací je ale papírování a neustálé zpracovávání monitorovacích zpráv ke každé provedené rekontrukci.
 
Místostarosta Mirek Hofman doplnil, na základě pichylých podnětů nkterých občanů, že Menčický mostek se nakonec povedl udělat výrazně rychleji a za velmi slušné peníze, než byly odhady. Projektová studie se začala v roce 2013, náklady celkem 1,6 mil., cca 400 platí spolúčastí obec. A ano, byly nutné technolgické přestávky, ale i tak se to stihlo udělat rychle. Menčice jsou tedy hotové, funkční, zastávka bude dodělaná příští týden.
 
Milan Šafránek nakonec pozval zastupitele na výroční valnou hromadu hasičů na obecním úřadě, která se uskuteční 14.1.2017.
 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.