Zápisy ze zasedání 2018-2022.

Termín 2019 Zasedání Program Zápis Střípky
2019_12_12 Řádné
 1. Informace z valné hromady DSO Ladův kraj z 28. 11. 2019. 
 2. Dodatek č. 2 – TDI – cyklostezka. 
 3. Rozpočtové opatření 7/2019. 
 4. Rozpočet obce na rok 2020 
 5. Cena vodného na rok 2020. 
 6. Cena stočného na rok 2020. 
 7. Odpady v roce 2020 – OZV. 
č. 13 PŘIPRAVUJE SE PŘEČÍST
2019_11_21 Řádné
 1. Žádost o pronájem pozemku par. č. 1051/3. 
 2. Žádost o změnu usnesení – stavba na pozemku par. č. 932/4. 
 3. Ceny odpadů v roce 2020 – obecně závazná vyhláška. 
 4. Zadání projektu na rybníky – Menčice, Všestary. 
 5. Koupě pozemku par. č. 880/21. 6) Stanovy DSO Region Jih. 
 6. Rozpočtové opatření.
č. 12 PŘIPRAVUJE SE PŘEČÍST
2019_10_17 Řádné
 1. Seznámení s dílčím přezkoumáním hospodaření obce za rok 2019. 
 2. Rozpočtové opatření 4/2019. 
 3. Předložení závěrečného účtu DSO Ladův kraj za rok 2018. 
 4. Smlouva o řešení přestupků s městem Říčany. 
 5. Informace z valné hromady DSO Region Jih ze dne 24. 9. 2019. 
 6. Dodatek č. 3 Cyklostezka do Prahy na kole. 
 7. Náhrada majitelům pozemků – uložení zeminy.
 8. Informace z valné hromady DSO Ladův kraj. 
 9. Uvolněný místostarosta
č. 11 PŘEČÍST PŘEČÍST
2019_ Řádné
 1. Dodatek k úvěrové smlouvě s ČS – předfinancování cyklostezky. 
 2. Dodatečné povolení stavby na pozemku par. č. 932/4. 
 3. Směna pozemků par. č. 1051/3; 58 a st. 21/1. 
 4. Plánovací a darovací smlouva.
č. 10 PŘEČÍST chybí
2019_09_09 Mimořádné
 1. Dodatek ke smlouvě o dílo – Cyklostezka Kolovraty – Mnichovice.
PŘIPRAVUJE SE chybí
2019_07_25 Řádné
 1. Plán likvidace lomu. 
 2. Informace z VH DSO Ladův kraj ze dne 26. 6. 2019. 
 3. Žádost o umístění maringotky na pozemku par. č. 725. 
 4. Možnost výstavby na části pozemků par. č. 160/91. 
 5. Znovuprojednání možnosti výstavby na pozemku par. č. 852/6. 
 6. Výběr uchazeče – pronájem bistra U Hastrmana.
č. 9 PŘIPRAVUJE SE PŘEČÍST
2019_06_20 Řádné
 1. Rozpočtové opatření č. 3/2019. 
 2. Plán likvidace lomu. 
 3. Informace z VH Svazku obcí Region Jih ze dne 4. 6. 2019. 
 4. Projednání možnosti výstavby v lokalitě navazující na ulici Polní a Větrnou na pozemku parc.č. 160/91 v k.ú Všestary u Říčan  
č. 8
PŘEČÍST
PŘEČÍST
2019_05_30 Řádné
 1. Informace k rozpočtovému opatření č. 2/2019. 
 2. Smlouva o příspěvku s městem Říčany – cyklostezka. 
 3. Počty dětí ve školském obvodu – projekt ZŠ. 
 4. Plán likvidace lomu.
č. 7
PŘEČÍST
chybí
2019_04_25 Řádné
 1. Zřízení účtů fondu oprav kanalizačního a vodovodního řadu. 
 2. Účetní závěrka MŠ Všestary za rok 2018 
 3. Účetní závěrka obce za rok 2018.
 4. Závěrečný účet obce za rok 2018.
 5. Schválení rozhodnutí o přidělení dotace „Cyklostezka do Prahy na kole“.
 6. Smlouva o příspěvku na rozvoj obce.
 7. Provoz obchodu.
 8. Čistota v obci – psi.
 9. Sociální bydlení, krizové byty.
 10. Projednání přístavby k rodinnému domu č. p. 309.
 11. Žádost o odkoupení pozemků par. č. 568/2; 568/1 a 1080/2.
č. 6
PŘEČÍST
PŘEČÍST
2019_03_21 Řádné
 1. Znovuprojednání žádosti o výstavbu na pozemku par. č. 852/6. 
 2. Koupě pozemků par. č. 1136 a 752/2. 
 3. Řešení autobusové dopravy v obci.
 4. Projednání žádosti o výstavbu na pozemku par. č. 1114/4. 
 5. Odpis pohledávek. 
 6. Navýšení příspěvku do DSO Ladův kraj. 
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2019.
č. 5
PŘEČÍST
chybí
2019_02_21 Řádné
 1. Informace z valné hromady Svazku obcí Region Jih ze dne 29. 1. 2019. 
 2. Odměna pro předsedkyni komise pro občanské záležitosti. 
 3. Znovuprojednání žádosti o výstavbu na pozemku par. č. 1037/1. 
 4. Dodatek TDI – Cyklostezka Do Prahy na kole. 
 5. Dodatek 1 ke SoD – OHL. 
 6. Znovuprojednání možnosti výstavby na pozemku par. č. 1114/4.   
č. 4
PŘEČÍST 
 EČÍST
2019_01_24 Řádné
1) Výběr nájemce bistra U Hastrmana.
2) Směna části pozemků par. č. 1154 a 103/1 za část pozemku par. č. 538/10.
3) Možnost výstavby v lokalitě Na Horkách na pozemcích par. č. 951; 952;
    953; 954 a 947/1.
4) Znovuprojednání možnosti výstavby na pozemku par. č. 852/6.
5) Projednání záměru možnosti výstavby na pozemku par. č. 1037/1.
6) Záměr podání dotace na koupi dopravního automobilu pro SDH.
 1. Výběr nájemce bistra U Hastrmana. 
 2. Směna části pozemků par. č. 1154 a 103/1 za část pozemku par. č. 538/10. 
 3. Možnost výstavby v lokalitě Na Horkách na pozemcích par. č. 951; 952; 953; 954 a 947/1. 
 4. Znovuprojednání možnosti výstavby na pozemku par. č. 852/6. 
 5. Projednání záměru možnosti výstavby na pozemku par. č. 1037/1. 
 6. Záměr podání dotace na koupi dopravního automobilu pro SDH.    
č. 3
PŘEČÍST
PŘEČ ÍST
2018_12_13 Řádné
 1. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2021. 
 2. Rozpočet obce na rok 2019. 
 3. Cena za svoz odpadů v roce 2019. 
 4. Stočné na rok 2019. 
 5. Vodné na rok 2019. 
 6. Plán obnovy kanalizace Všestary. 
 7. Dodatek č. 3 k SoD na projektovou dokumentaci „Cyklostezka do Prahy na kole“. 
 8. Informace z valné hromady DSO Ladův kraj. 
 9. Informace z valné hromady DSO Region Jih. 
 10. Žádost o dotaci „Rekonstrukce části místní komunikace Borová“. 
 11. Projednání možnosti výstavby v lokalitě Na Horkách na pozemcích par. č. 951, 952, 953, 954 a 947/1. 
 12. Projednání směny částí pozemků par. č. 1154 a 103/1 za část obecního pozemku par. č. 538/10.
 13. Rozpočtové opatření 10/2018. 
 14. Informace „Cyklostezka do Prahy na kole…“, podání výzvy zhotoviteli.
č. 02 PŘEČÍST PŘEČÍST
2018_11_01 Ustavující
 1. Slib členů zastupitelstva obce. 
 2. Volba orgánů jednání 
 3. Volba starosty a místostarosty 
 4. Volba členů výborů zastupitelstva obce. 
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí. 
 6. Volba zástupců obce v dobrovolném svazku obcí Region Jih a Ladův kraj. 
 7. Smlouva o dílo se zhotovitelem "Cyklostezka do Prahy na kole..." 
 8. Příkazní smlouva TDI a BOZP "Cyklostezka do Prahy na kole..." 
 9. Informace z dílčího finančního přezkoumání obce
č. 01
PŘEČÍST
 PŘEČÍST 

Zápisy najdete také na stránkách obce zde.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.