Střípky ze zasedání 23.11.2017

Program zasedání měl po drobných změnách celkem 15 bodů a s připomínkami občanů to bylo jedno z nejdelších zastupitelstev vůbec. Zkusím to tedy co nejvíce zkrátit. Diskuze byla zahájena nejdříve starostou, který shrnul aktuální dění v obci a na úřadě za uplynulé období. Starosta připomněl, že je tomu 3 roky, kdy bylo aktuální zastupitelstvo zvoleno do vedení obce. Co se tedy zvládlo udělat?

V první řadě přebrat úřad. S ohledem na to, v jakém byl stavu se jedná téměř o zázrak. Jsou již téměř dopřebrané veškeré písemnosti, vyndáni kostlivci ze skříní, zarovnáno do šanonů. Uklizeno, vyprázděno. Průběžně se narovnávají věci, které byly zapomenuty či založeny. A nyní k tomu viditelnému.

Vybudovala se kanalizace. Od roku 2009 se připravoval projekt, k dnešnímu dni jsou 2/3 nemovitostí připojeny. Zlepšilo se životní prostředí, vidět je to na nádrži na návsi, která pravidelně zelenala, letos poprvé má přírodní vodu. Vychytávají se ještě chyby, nátoky balastních vod, připravují se kamerové zkoušky a nově i vykouření načerno připojených občanů.

Zrekonstruována školka. Starostou a místostarostou zajištěná dotace na rekonstrukci a stovky hodin prací na tom, aby všestarské děti měly krásnější dětství.

Kompletně a bez dotace upravený obchod. Stav před a po se prakticky nedá srovnat, původní dezolátní stav byl nahrazen pohledným centrem setkávání občanů, zejména těch starších.

Postupné opravy po celou předchozí dobu zanedbávaných komunikací. Část z nich jsme zvládli opravit během stavby kanalizace za obecní peníze. Z dotace byl opraven i kus silnice V Zahradách. Letos následovaly další ulice. Po zimě se bude pokračovat.

Další věcí, která začala také neviditelně, tak oprava chodníku. V roce 2015 se chodník vyčistil díky práci hasičů. Letos se pak začalo s opravami a to opět z vlastních peněz. Dodělávat se budou ještě vpustě, místy zábradlí. Kdybychom akci dělali z dotace, jak starosta doplnil, tak by cena byla výsledně výrazně vyšší a čekali bychom další minimálně dva roky.

Je zrekonstruovaná hasičárna a nově koupené novějí hasičské auto. Jednotka si tedy také polepšila.

Zkulturnily se vycházkové trasy do lesa. Pravý úvoz jsme vyčistili jako sdružení již v roce 2010, od té doby se udržuje. Navázal na to, za pomoci občanů, levý úvoz. V plánu je získání dotace na vybudování vycházkové stezky, okruhu o délce cca 3 km, přírodní stezka se zastávkami.

Opravili jsme stanoviště kontejnerů za obchodem.

Po spusty let byla zanesena kaplička do papírů. Stav trval z 30. let minulého století, zakresleno až letos. A současně jsme získali dotaci na její opravu.

Vymezili jsme zastavěné území obce, hodně lidí čekalo na povolení stavby, bylo to tímto z většiny umožněno. V současné chvíli se finalizuje územní plán, obecní evergreen, který až současné vedení mělo odvahu vzít a dotáhnout do konce.  Nyní se upravuje textová část. Vydán by měl být v roce 2018. S rozšiřování výstavby se nepočítá.

Bude zpracován projekt na úpravu místních komunikací a v roce 2019 či 2020 bychom mohli získat od Kraje dotaci.

Co se tolik zatím nedaří je plynulý chod úřadu, aby požadavky byly vyřizovány rychle. Ačkoliv úřad reaguje lépe, než v předchozích obdobích, tak obec má absolutně nevhodné podmínky pro samotné fungování. Denně přichází desítky administrativy, řešit by je měl úředník. Tento však zatím není v dohledu a to zejména z finančních důvodů.

Musí se připravit plány na rekonstrukci hasičského domu, projekt, jak využít stávajících prostor, vytvoření jakéhosi centra, aby obec měla funkční zázemí. Starosta upozornil, že je velký tlak státu slučovat obce, zejména pokud jde o zvládání agendy. Obec se musí hodně snažit, aby nás nespojili s někým dalším. Celkově máme 1200 až 1400 povinností ročně.

Bez úhony jsme přečkali vichřici na konci října. Pouze několik domů a prodejna bylo cca 46 hodin bez elektřiny. Byly v posledních dvou letech nejdůležitější prořezy stromů, stromy ani větve tedy výrazně nepoškodily vedení.

Auditoři z krajského úřadu neměli žádné výtky, s nimi je prý radost pracovat. Byla provedena i kontrola z hasičského sboru Kraje.

Údržba obce je na vyšší, byť ne zatím ideální úrovni. Seká se tráva, uklízí se nepořádek. Kdo pamatuje stav před 4 lety, musí být potěšen. Pracuje se na osvětlení ulic Polní a Větrná.

Finišují práce na cyklostezce, která povede přes naši obec a  spojí Mnichovice s Říčany.

Hodně občanů aktivně pomáhá, stejně tak zastupitelů. Udělal se zájezd pro starší občany, kterho se zhostila paní Kubová.

No a nakonec starosta objednal na zimu pro obec 14 kontejnerů s posypový štěrkem. Umístěné budou po obci, poznáte je podle žluté barvy.

.............

Po tomto shrnutí následovaly dotazy občanů. Pan Baťcha se ptal na detaily ohledně chodníku do Strančic. Průjezd je moc úzký. Starosta upřesnil, že dříve než za 3 roky se nebudou dělat silnice. Proto, aby to někoho na chodníku někoho nesrazilo, je vhodné opravit chodník. Je potřeba úsekem jezdit opatrně. Komunikace je krajská, zásah do ní podléhá různým schvalovačkám. Předminulé pondělí byly osazeny značky zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun pro tranzit. I s těmi bylo desítky hodin práce, ale konečně tranzitní kamiony tudy již jezdit nesmí.

Starosta na základě námitky doplnil, že po stranách se nasype recyklát, aby auta nespadla z rovnou do díry.

Kraj měl silnice pod sebou a tomu to bylo jedno. Nyní je má nově ve správě SUS a ty teprve s tím začali něco dělat. Projekt na silnici jako takový je již hotový už 2,5 roku. Nicméně na základě smlouvy o plynofikaci obce bychom měli opravit asfalty my, a na to nemáme finance. Tedy když kraj naprdneme, tak nám zatrhnou tipec. Jde tedy o pomalé a usilovné leštění klik.

Dorazili i občané z Vávrova a proto se probírala tato témata:

  • Ještě není sundána značka sněhové řetězy. Starosta slíbil, že ji nechá zakrýt.
  • Kanalizace, propadá se místy, jak dlouho je záruka? Ta je 5 let. Když je něco většího, opavuje se ihned, jinak se čeká na hromadné opravování. Dnes opravovali v obci, tedy u příští opravy se to začlenění do prací. Starosta se na místo podívá.
  • Nesvítící lampa. Starosta požádal, aby tyto připomínky občané zasílali emailem na úřad, ten zajistí opravu.
  • Přejmenování ulice Vávrov II, protože je rozdělená (historicky pojmenovaná, když ještě domy nebyly). To by ale znamenalo přepsat u stávajících občanů občanky a dokumenty. Řešením bude označeno lokálními směrovníky, aby se pošta lépe orientovala.
  • Kamiony zajíždějící na silnici. Řešením bude zavěšení kovadliny, aby kamiony to mohly včas otočit.

Jednat nad body se začalo až ve 20:33.

1. Probíhají práce na celkovém posílení vodovodu. Přišel nám cca 1,7 mil CZK za přeplatek z plateb za vodovod. Jedná se dále o tom, že by vodovod přešel kompletně do majetku svazku obcí, odkoupili by tedy podíl od Energie Báňská. Jednatelé by měli poskytnou podklady na výpočet hodnoty společnosti.  Jak složité jsou jednání celého svazku reprezntuje mimo jiné i dobnost, že například změnu smlouvy připomínkuje 10 právníků z 15 obcí.

2. Na obec se obrátili obyvatelé části Vávrov s prosbou o pojmenování hlavní silnice vedoucí ze Strančic do Mnichovic. Zastupitelé odsouhlasili název K viaduktu.

3.  Zastupitelstvo revokovalo usnesení z března a odsouhlasilo nákup kousku pozemku, trojúhelníku před vraty o velikosti 90m2, od pana Škvora na základě odhadní ceny za částku 250 Kč/m2. Těchto kousků, kde mají lidé ploty na pozemcích obce a podobně nevyřešených drobností jsou desítky a budou se ve výhledové době postupně řešit. Starosta uzavře kupní smlouvu do 31.3.2017.

4. Vyřazením pohledávek, resp. drobného materiálu z majetku byly napraveny chyby v účetnictví a to je nyní „vyčištěno“. Jednalo se o tužky, myši k počítači, běžné knihy/publikace, které na majetkových účtech být neměly. Jednalo se o hodnotu věci do 3.000, zpravidla v řádu do stokorun. Také pohledávky ve formě dlužné částky za popelnice se podařilo až na výjimky vymoci.

5.  Zastupitelé schválili cenu vodného – dodávané vody z vodovodu Všestary na rok 2018 podle kalkulace předložené provozovatelem vodovodu ve výši 39,01 Kč/m3 bez DPH. Nájemné obci pak budou občané platit ve výši 1,99 Kč/m3 dodané vody bez DPH. V r. 2017 byla cena s DPH 44,85 letos bude cena 47,15. Zastupitelé obecně zastávají přístup "levné vody" a nenavyšují nájemné více, než je nutné.

6. Schválen byl dodavatel ke Smlouvě o dílo Projektová dokumentace – Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty. Mění se pouze termín plnění. Ze strany obcí byly neustále měněny podmínky a tak nemohla projekční firma dodržet původní lhůty.

7. Auditoři upozornili starostu, že je vhodné mít směrnici na zadávání veřejných zakázek. Starosta oslovil právní kancelář, aby směrnice odpovídala potřebám naší obce. Po delší diskuzi o smysluplnosti dalšího papíru pro papír, problematiku totiž řeší směrnici nadřízený zákon, zastupitelé schválili.

8. Při dílčím přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky odborem kontroly Středočeského kraje. Docházelo k překračování závazných ukazatelů rozpočtu na straně výdajů, obec například zakoupila dva počítače, aniž by to měla zaneseno v rozpočtech. Starosta obce chybu již odstranil a bude nadále důsledně a včas provádět rozpočtová opatření tak, aby se uvedená chyba již neopakovala.   

9. Zastupitelstva jednotlivých členských obcí musí vzít závěrečný účet DSO na vědomí, ve Všestarech jsme tak ještě neučinili. Zastupitelé tedy tímto tak učinili.

10. postupně dochází v rámci narovnávání právního a skutečného stavu vedení hranic pozemků k odkupu/prodeji částí pozemků v obci. Proto zastupitelé schválili pro koupě pozemků nebo jejich částí, jež jsou de facto komunikací s nezpevněným povrchem, cenu pro smlouvy o smlouvách budoucích dle aktuálního odhadu 197 Kč/m2. Pro koupi části pozemků, jež jsou de facto polem, loukou, mezí, ale na katastrální mapě komunikací, cestou cenu pro smlouvy o smlouvách budoucích 86 Kč/m2.

Aby mohla probíhat jednání o převodu, odkupu, směně pozemků, navrhuje předkladatel, aby se při jednáních s občany řídil starosta, příp. místostarosta cenou určenou odhady. Ta samá cena musí recipročně platit také v případě, že pozemky bude prodávat obec.

11.  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření, jehož cílem je především reagovat na vývoj příjmů a výdajů k 31. 10. 2017 s výhledem do konce r. 2017. polovinu navýšených příjmů činí vyšší výběr daní (= peníze „od státu“), polovinu (přesně 1.789.438,50 Kč) výše zmíněná „vratka“ v rámci vypořádání záloh na vodovod.

Výdaje jsou navýšeny hlavně „investičními“ akcemi, tj. zejména opravou místních komunikací, chodníku, koupí „nového“ auta pro hasiče. Dle slov starosty jsou veškeré peníze jsou vynakládány účelně a zkvalitňují život v obci.

Navýšení na straně příjmů činí 3.514.744,10 Kč, na straně výdajů 3.427.349,34 Kč. Na webových stranách obce je k dispozici také aktuální rozpočet obce s možností detailního prohlížení.

12. Zastupitelstvo schválilo úpravu měsíční odměny starosty a místostarosty. Pro starostu 27.571 Kč brutto, pro místostarostu 24.814 Kč brutto. V tomto bodě nepanovala jednoznačná shoda a dlouze se diskutovalo.

13. Svazek Ladův kraj, starosta informoval o bodech z jednání. Byla vypsána soutěž 15.11. na nové logo a vizuální komunikační styl. Bylo schváleno zřízení veřejné sbírky na budování tras a stezek a pořádání akcí pro veřejnost byly vypsány akce na další rok zahrnující Vepřové hody, pochody, závody. Schválen projekt stezky Kolem Božkovského jezírka

14. Vzhledem k tomu, že obec nemá Požární řád, nechal jej starosta obce zpracovat a zastupitelé jej schválili. Současně budou provedeny revize. Pro občany pokyn, že pokud hoří, volá se "hoří". Ohlašovna požáru bude zřízena U Hastrmana. Starosta na poslední chvíli honí Urbanovou, abychom za tyto historické nedostatky obce napravili. 

15. Na základě žádosti pana Fagoše, zda by bylo možné v obci aby na neudržovaném tzv. tréninkovém hřišti u silnice směrem na Tehov 3x týdně trénoval kynologický klub Boxerklub CZ, pověřili zastupitelé starostu zjištěním detailů.

Konec 22:53

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.