Střípky ze zasedání 30.3.2017

V 19:40 za hojné účasti Menčických občanů a plného počtu zastupitelů bylo starostou zahájeno zasedání se sedmibodovým programem. Ačkoliv na začátku bylo přiloženo do kamen, skutečným udržovatelem teploty se staly některé horké hlavy a to téměř od počátku.

V rámci diskuze s občany pan Carboch přišel s připomínkou, že při vjezdu do Vávrova se propadá část silnice. Starosta obce Jaromír jech odpověděl, že pravy silnic se řeší ještě v rámci pětileté záruky po dokončení stavby. Nehavarijní propady se opravují provizorně, neb se očekává další jejich propadání. Kritické havárie se řeší obratem. Starosta současně požádal občany, aby opravy hlásili emailem nebo telefonátem hned po jejich zjištění, aby bylo možné plánovat koncepčně návštěvy pracovníků. Teď tu byli na opravy v úterý, na další termín je tedy zase starosta objedná.

S panem starostou se také dohodli, že jak obec rozváží asfaltovou drť, tak jednu fůru naveze i do Vávrova. Současně v rámci veřejně prospěšných prácí obec na Vávrově nahradí starý vývěsní štít za nový. Pan Carboch také požádal jménem pana Demka o vytvoření rygolu. Pan starosta zastupitelstvu upřesnil, že se jedná o pána, který na Vávrově i nadále a pravidelně vypouští žumpu na obecní cestu a tam to teče k trati (stížnost je již na vodohospodářském úřadu) a doplnil, že o stavu ví a že pan Hůrka tam bude bagrovat, takže upraví, co je třeba.

A pak začalo být opravdu horko. Trochu se o první polínko přičinil pan starosta, který nechal v minulých dnech na kritických místech instalovat modré dopravní značky "vjezd se sněhovými řetězy" jako reakci na nemožnost prohrnování některých cest, pokud nastoupí podmínky, jako panovaly letošní zimu. Bohužel se ukázalo, že značky jsou příkazové, nikoliv doporučující. Některé dotčené občany to zaskočilo, v Menčicích dokonce natolik, že se rozhodli tuto značku, která je majetkem obce, porazit. Starosta se omluvil za přešlap s tím, že jeho záměrem bylo označit úseky, které není možné udržovat a značky budou tedy nahrazeny čistě informačními cedulemi, že se v zimě cesta při sněhu a náledí neudržuje. A to zejména z toho důvodu, že tam nikdo ze zajišťovatelů nechce při ledových plotnách se svojí technikou zajíždět, neb hrozí její poškození. Starosta doplnil, že budou umístěny plastové boxy s posypovým materiálem, které objednal.

To odstartovalo, i když evidentně plánovanou, vlnu Menčických horkokrevných dotazů na neustálý evergreen, o kterém píšeme již opakovaně několik let, a to příjezdovou komunikaci k několika málo rodinným domům pod lesem. Tyto domy vznikly na kopci v době minulé, za předchozího vedení obce panem Trojánkem, a neměly jako podmínku vybudování asfaltové či jiné řádné komunikace. Raději se neptejme kdo prodával, a kdo z toho těžil. Majitelé nejsou dodnes ochotni si nyní cestu za vlastní vybudovat a požadují toto po obci. Ta však na ni nemá právo ani finance, protože jednak nejsou vyřešeny majetkové vztahy celé cesty a jednak budovat silnici za necelý milion korun ke čtyřem domům není prioritou obce, která je zatížena více než dvacetiletou nečiností úřadu. Současně občané požadují po obci kvalitní údržbu této, zatím dočasně řešené, komunikace. Kdo problematiku zná, může klidně další odstavce přeskočit až k bodům jednání, kdo ne, rád zkusím zprostředkovat následující asi hodinu a půl trvající přestřelku.

Paní Kazdová zahájila frontální útok ne zcela příjemným tónem, že se nedalo v zimě celý měsíc jezdit autem až k domu. Pan starosta odpověděl, že při zimní údržbě, kterou prováděl pan Skobla, tam osobně jezdil to kontrolovat. V následující diskuzi přísedící občané zjistili, že cesta nebyla průjezdná první týden v lednu, kvůli závějím a větru a pak ke konci ledna, kdy cesta zledovatěla. Jediný pan Skobla byl ochotný na vlastní nebezpečí tam aspoň párkrát vyjet. Starosta také poděkoval, že na konci března se dozvídá některé informace, které se týkají ledna. Paní Kazdová kontrovala, že údajně volala dvakrát či vícekrát, a že starosta řekl, že na cestu nejsou finance. Pan starosta namítl, že v tuto chvíli se míchají pomeranče s jablky, protože jednou věcí je údržba a druhou věcí postavení komunikace nové. Doplnil, že udržovat cestu není o penězích, že štěrk stojí málo. Ale pokud tam auto nevyjede, nemá starosta nástroj na to jej tam donutit. Zopakoval, že tam budou umístěny boxy s posypovým materiálem, a občané si musí posypávat cestu sami. Současně bylo řešeno, že ani nejsou lidi, kteří by pracovali pro obec. Starosta doplnil, že obec nefungovala do minulého zastupitelstva vůbec a teprve se to snaží dávat vše dohromady.

Pan Hofman, místostarosta obce, do diskuze vkročil názorem, který v zastupitelstvu převládá, a to že stavět silnici k pár domům nedává za současného stavu obce smysl, a že dnes by majitelé domy za takovéto situace ani postavit nemohli. Následně pak neustále vášnivé hlavy chladil také vysvětlováním, že není pravda, že se s tím nic nedělá. V rámci digitalizace, která odhalila v pozemkovém zaměření a výstavbě některých staveb odchylnosti a chyby, se řeší i majetkové vztahy na této komunikaci. Těchto věcí jsou desítky, více než sto a jejich řešení je velmi pomalé, protože každá věc se řeší jednotlivě. Za poslední rok se vyřešilo cca 20 případů. Jak místostarosta uvedl, jsou tu věci i zcela neřešitelné (soudní zástavy, chybná číslování apod.). Obec musí jednat u této komunikace s panem Dvořáčkem, a toto dát do pořádku není o jednom dopisu. 

Mirek Hofman dále uvedl, že Všestary nechaly zpracovat projekt na vyasfaltování dotyčného kousku, náklady čistě jen na práci a materiál jsou kolem tři čtvrtě milionu s DPH. A zopakoval, že to obec bez spoluúčasti v místě žijících občanů prostě nezvládne. Dotace se nedá ve stávajícím stavu získat, ale navíc obec nemůže dělat úpravy na cizím pozemku. Ten obec může ne musí, jak upřesnil, pouze udržovat. Občané obratem požádali o zaslání kopie vyjádření právníka k posouzení, zda obec může na uvedené části cesty vjet nebo nemůže. 

"Tato lokalita je pozemkově bolavá noha, řeší se to, ale nelze to udělat rychle, je to v řádech let", zakončil místostarosta Hofman. Jenom pro dokreslení celé situace, v loňském roce tuto příjezdovou komunikaci obec dvakrát opravovala recyklátem (která ze zničených cest v obci má takovou péči? pozn. red.). Starosta doplnil, že ví o tom, že to leze do financí a že to není systémové řešení, ale bez spoluúčasti občanů na vyměření, jednání s majiteli o vykoupení pozemků, na kterých cesta je a jejím postavení je její stavba prakticky nerealizovatelná. A zopakoval, že během 14 dní bude upravovat pan Hůrka povrch cesty, následně pracovník obce bude po každém velkém dešti procházet, kontrolovat a pročišťovat. Ubezpečil občany, že zájem obce není vyhýbat se řešení, že o cestu bude staráno, jak je to v možnostech obce.

Maria Bahníková, jedna z dotčených obyvatelek a bývalá členka předchozího zastupitelstva, přispěla do diskuze poznámkou, že obec přislíbila vloni na podzim finance na úpravu cesty. Starosta odpověděl, že ty bohužel nezbyly, protože dotace se musela vyčerpat v krátkém čase a přednost dostala ulice K Zahradám, kde žije nepoměrně větší počet obyvatel. Diskuze se znovu stočila k zimní údržbě, nutno uznat, že v tu chvíli už to začínalo být jako obehraná gramofonová deska. Starosta odpověděl, že ve stejném zledvatělém stavu byly i ulice ve Všestarech. Například ulice v Hatích nebyla sjízdná celé tři týdny. "Byla to extrémní situace pro všechny ulice v obci. Postavené domy u lesy, v ochranném pásmu od lesa, kilometr od zástavy 450 mnm a nemůže tam být taková údržba jako uprostřed obce", doplnil místostarosta.

Občané zakončili tím, že pokud bude cesta udržovaná a sjízdná, budou majitelé okolních nemovitostí spokojeni. Starosta pak tím, že vidí problémy, ví o nich, ale některé věci nedokáže ovlivnit.

Asi nejdéle trvající diskuze s občany si vyžádala krátkou pauzu na dobití baterií. Bohužel většina občanů odešla buď z nezájmu o obecní dění nebo s vědomím, že to nemusí už být tak pestré, jako úvodní diskuze. Starosta zahájil po pauze stručnými informacemi o běžících pracech celého úřadu. Přečíst si je budete moci i vy, dorazí do schránek, tak si je dovolím přeskočit a pokračovat zasedáním. Je jen škoda, že občané dotyčných nemovistostí z předchozí diskuze nevydrželi, udělali by si sami obrázek o tom, jaké výdaje musí obec během roku vydat na prioritní věci, například zastávky na autobus, chodníky, bezpečný pohyb na silnicích, ale také závazky a kostlivce z předchozích let vzešlé z bývalého vedení obce.

1. Směna částí pozemků par. č. 1101/4, 1101/5, 1101/6, 1163 a 1164.
Starostovi a místostarostovi se povedl skvělý krok. Dohodli se s majitelem pozemků, Pan Komár jim vyšel vstříc, a pro další generace Všestary zprůchodní historickou cestu pro pěší, kola a kočárky mezi návsí a ulicí Sluneční. To navíc přispěje k bezpečnosti chodců, protože se vyhnou ulici Strančická. Součástí dohody je, že obec vybuduje pevný plot na hranici pozemku pana Komára.

2. Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemku par. č. 183/4, par. č. 183/5 par. č. 184.
Jedná se o ulici Vilovou. Místostarosta uvedl, že přes dotyčné pozemky je v přípravách plánována kanalizace, která je předjednána se Strančicemi. Majitelka dotčených pozemků vznesla několik podmínek, za kterých kanalizaci přes pozemky pustí. Uvedený pozemek se nachází mimo zastavěné území obce a sousedí s tímto zastavěným územím, proto na něm lze dle §188a odstavec c) umístit stavbu pro bydlení  pouze se souhlasem zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce může stanovit podmínky. Zastupitelé pověřili místostarostu přípravou podmínek pro povolení stavebního záměru.

3. Žádost o užívání pozemku par. č. 56/8 a části pozemku 1078.
Zastupitelé schválili u dotyčných pozemků řešení formou směny drobných kusů pozemků, které vznikly při narovnávání historických nesrovnalostí zjištěných při přípravě geometrického plánu.

4.  Zastupitelé schválili nákup části pozemku p.č. 6 o výměře 90m2 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Posudek je dle vyjádření starosty jediným správným řešením i pro všechny další případy nákupu pozemků v obci.

5. Informace z valné hromady Svazku obcí Region Jih
Tedy ve zkratce, dochází mi baterie v notebooku: Rozpočet svazku se schválil. Připravuje se projekt vodovodu v Nebřenicích, probíhají i nadále jednání o posílení vodovodu, z projektu by se měly získat peníze na vylepšující opatření v místech, kde nemáme při velkých odběrech vodu. Byla podána i žádost o dotaci na opatření, aby voda tekla všude jak má. Strančice jako jediná obec Svazku odmítla schválit finanční narovnání, budou to řešit na setkání s právníkem, Strančice mají vyšší odběry než si zamluvili a zřejmě je to překvapilo.

6. Obec Všestary měla u města Říčany v rámci projektu „Technologické centrum“ datové úložiště spisové služby zdarma, Všestary jej využívají k zálohování informací z obecního počítače. Říčany nám službu i nadále nabídly, a to za cenu 500 Kč za 5 GB dat ročně. Zastupitelstvo výdaj schválilo.

7. Zastupitelé schválili příspěvek na telefony starosty a místostarosty ve výši 300 Kč/měsíc.
Zasedání skončilo dvacet minut před jedenáctou.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.