Střípky ze zasedání 11.6.2015

Zasedání, jež se dle očekávání mělo tentokrát navzdory nízkému počtu bodů natáhnout, začalo chvíli po sedmé hodině za účasti šesti zastupitelů. Protože nebyly v místnosti žádní další občané, zahájil starosta rovnou jednotlivými body zasedání a diskuze byla ponechána až nakonec, kdyby přece jen někdo dorazil. 

 

1. Závěrečný účet obce za rok 2014 a přezkoumání hospodaření.

Starosta obce Jaromír Jech předložil zastupitelům závěrečný účet obce, který přezkoumal Středočeský kraj. Podklady byly zaslány zastupitelům elektronicky již 19. května. Závěrečný účet sice obsahoval drobné nedostatky (nebyl sestaven plán inventur, nebyl stanoven rozsah pravomocí inventarizační komise či, tak trochu komicky, nebyly odstraněny nedostatky z předchozí uzávěrky), avšak byl s těmito výhradami schválen.

Jedná se víceméně o opakované připomínky, nicméně tento rok již pod vedením Jaromíra Jecha byly přijaty kroky k tomu, aby nedostatky mohly být do konce roku zcela odstraněny. 

Jen pro zajímavost, ptal se Jiří Macháček starosty, co by se stalo, kdyby zastupitelé závěrečný účet neschválili? “V zásadě nic”, upřesnil starosta, “u velikosti naší obce se jedná víceméně o administrativní položku. Pouze by se to předkládalo zastupitelstvu do doby, kdy to schválí.” Toliko tedy letmý pohled do drobné a ne vždy zcela logické byrokracie, kterými se úřad obce musí zabývat na přání státu. 

 

2. Účetní uzávěrka obce za rok 2014

Zastupitelé současně schválili účetní uzávěrku obce za rok 2014. Dotace činily celkem cca 9 mil CZK, v našem případě se jedná o kanalizaci.

Nebyl čas a důslednost v minulosti, proto existují v uzávěrce pohledávky ve výši téměř 900 tis. Nyní na tom již pracuje starosta s paní Mikolášovou a postupně to dávají dohromady tak, aby k podobné situaci již v budoucnu nedošlo. Pozitivní pro naši obec je, že ačkoliv hospodaří s velmi napjatým rozpočtem, je její účetní bilance kladná.

 

3. Rozpočet 2015

Zastupitelé dostali od starosty obce předložený rozpočet na tento rok. Díky tomu, že je polovina roku, máme tedy celkem reálný přehled na tím, jak se bude finanční situace vyvíjet. Výdaje by měly činit (díky kanalizaci zejména) 100 mil. CZK, příjmy, díky vyrovnání rozpočtu úvěrem na kanalizaci ve výši 16 mil., také tak. Pokud se výdaje nevyčerpají, zůstávají “v obci” do dalšího období. Nejde tedy o rozpočet toho, co se utratí, ale spíš o predikci toho, do jaké výše se u dané položky mohou vyskytnout maximální náklady. 

 

Zastupitelé současně udělili oprávnění starostovi provádět rozpočtová opatření (tedy přesuny z jedné položky na druhou) do výše 300. tis. CZK. O těchto opatřeních, či zmenách, je povinen zastupitele informovat.

 

Standardní rozpočet obce bez dotací je běžně cca 7-8 mil CZK, tedy vychází to cca 8.000 Kč na obyvatele obce.

Tedy každý přihlášený občan je pro obec tímto rozhodně ne nezanedbatelným finančním přínosem.

 

Starosta upřesnil, že: “schvalujeme historicky nejvyšší rozpočet obce, v zásadě s tím moc neuděláme a snažíme se držte všechny probíhající investiční akce bez zbytečných vícenákladů”. 

 

V rámci krátké vložené diskuze o odpadech bylo zmíněno, že na návsi se nedávno objevily nové kontejnery na slévané oleje z kuchyně a na kovy z domácnosti (plechovky, konzervy, olejovky apod.) Uvidíme, jak se osvědčí. Pozor! Malířské barvy dávat do nebezpečného odpadu! Svoz tohoto nás čeká opět na podzim, na jaře byl mimořádně úspěšný a obec si oddechla od hromady nepořádku. Staré lednice či televizory je možné odevzdat hasičům, avšak až po nastěhování školky z plechárny zpět.  

 

V rámci schvalování rozpočtu se výrazně mění i financování místních spolků. Zastupitelé nově odsouhlasili, že příspěvky nebudou dopředu členěny na konkrétní jednotlivé spolky, ale bude existovat jakýsi grantový / dotační účet, ze kterého můžou spolky žádat o příspěvek na základě předložené žádosti. Podporu budou mít akce zejména kulturní, sportovní, údržbové a dětské akce. 

 

4. Upřesnění pojmenování veřejného prostranství

Ulice Stromová a Na Horkách jsou oficiálně pojmenovány pouze do jejich části. Tam, kde je naplánována výstavba (nebo se již staví) však ulice zatím pojmenovány nejsou. Zastupitelé proto odsouhlasili, že se jména těchto ulic prodlouží a stanou se tak v plné délce veřejným prostranstvím.

  

5. Informace Jaromíra Jecha o setkání starostů Ladův kraj, které proběhlo v Říčanech: náplní setkání bylo zejména hledání smyslu tohoto sdružení. Některé obce, konkrétně vůči svazku zadlužený Ondřejov, nevidí smysl v tom podporovat turistiku v našem okolí, protože turisti dle jejich slov přijedou sami i tak. Víceméně se jednalo chvílemi o “kupecké počty” má dáti - dal, upřesnil starosta obce. To však rozpoutalo diskuzi, protože praktický přínos se vlastně nedá měřit, jedná se o soudržnost, bylo konstatováno, že ohlas to má a smysl také.

Další náplň by mohlo být i společný postup při získávání dotací i akcích regionálního významu, tedy jakousi meziobecní spolupráci. 

 

Dalším tématem bylo vypracovávání nových stanov, které by umožnili členům svazku jistou volnost v rozhodování, zda se do dané akce zapojit a současně umožnilo třeba jen několika aktivním obcím uskutečnit plány pod hlavičkou Svazku, aniž by museli mít nadpoloviční většinu.

 

 

6. Žádost o přejmenování Bistra u Hastrmana

Pronájemce zažádal o přejmenování bistra na “Polosportovní spolek šipkařů Menčice u Hastrmana”. Zastupitelé vzali informaci tedy na vědomí a sdělili žadateli přes starostu obce, že jim nepřísluší rozhodovat o změně zájmu. Zastupitelé také deklarovali, že ve smlouvě je jasně dáno, že prostor je určen k provozování restaurační a hostinské činnosti a tedy změna názvu není žádoucí. V rámci krátké, avšak vášnivé diskuze bylo také řečeno, že za snahou o změnu se může schovávat obava z připravovaného protikuřáckého zákona. Tato se však dle některých zastupitelů může ukázat jako zbytečná, výzkumy ze zahraničí prokázaly, že nekuřácké restaurace vykázaly ve finále výrazně vyšší návštěvnost.

  

 

7. Žádost o příspěvek na pořádání akce pro děti

V sobotu 27.6. od 11.hod se bude konat vítání prázdnin SDH a SK Všestary na hřišti. Součástí programu budou i zápasy dětské přípravky proti hasičům a zastupitelů proti hasičům.  Na to jsme obzvláště zvědaví, zda zastupitelé zápas udýchají :-) Obec na základě schváleného rozpočtu přispěje na tuto akci 5.000 Kč. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

 

Mimo záznam

Po skončení zasedání v 9:30, zaznělo pár zajímavých perliček

Jaromír Jech neustále “leští liky” kde může, abychom skutečně dostali dotaci na nové asfalty. Není to jednoduché, ale neztrácíme naději. Paradoxně to vypadá tak, že čím hůře se bude dařit čerpat dotace ostatní městům, tím vyšší šance budeme mít my.

 

Mateřskou školku nakonec úspěšně vystěhovali Milan, Jirka Šafránkovi, společně se starostou obce a Milošem Kubou a za pomoci několika dalších pomocníků během čtvrtka, pátku a soboty minulého týdne. Patří jim za to velký dík. 

 

Během dne řeší Jaromír Jech až 70 telefonátů ke stavbě a přípojkám kanalizace. Bohužel většina z nich jsou zcela poplašné zprávy “jedna paní povídala”. Spousta věcí se průběžně řeší, vedení obce o nich ví. No, už ať je to za námi.

 

Zasedání skončilo zcela dle očekávání před desátou večerní.

 

jrk

 

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.