Střípky ze zasedání 27.1.2016

Příjemně nahřátá zasedací místnost přivítala na prvním letošním zasedání zcela nečekaně poměrně velké množství občanů, úžasných devět. Naproti tomu zastupitelů bylo jen 5, tedy tak akorát, aby bylo zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta nechal do kamen ještě sklouznout několik uhlíků z uhláku a zahájil zasedání v 19:45 min. 

Program obsahoval 9 bodů, 10. bod navrhl přidat do programu Miroslav Hofman (financování víceprací vestavby MŠ) a 11. bod paní Kubová (účelové komunikace pod Lesem). Zastupitelé toto rozšíření přijali. 

Na začátku zasedání byl dán prostor pro diskusi s občany s časovým limitem 20 občanů. Žádný podnět nebyl dán, proto sám starosta Jaromír Jech informoval, že probíhají současně nějaké drobné úpravy na kanalizačních pracech (mění se poklopy, přesunuje se o kousek šachta V Zahradách, hlavní úpravy vyplývající z reklamací proběhnou na jaře, stavba si bude sedat). Bylo požádáno již o kolaudaci, reálně by mohla proběhnout v březnu. Souvisí to s věcnými břemeny a čeká se na vyjádření Státního fondu Životního prostředí. 

Vánoční strom bude odstrojen o víkendu. 

Řeší se i nově vznikající zastávka mezi Všestary a Strančicemi, úřad obce čekají schvalovací řízení a tuna papírování s tím spjatá. Pan Baťcha přece jen na závěr diskuze přednesl námitku k tomu, že u vpusti u křižovatky chybí stále litinový kryt. Starosta odvětil, že ačkoliv Metrostav několik vpustí opravil i nad rámec prací, vzhledem k ročnímu období budou opravy provedeny panem Kadeřábkem později. Obecně, o chybách se ví, opravy jsou zadány a čeká se na lepší počasí. 

Starosta dále informoval, že v obci se vyskytlo několik krádeží. Pravděpodobně se jedná o někoho místního nebo s návazností na tuto obec. Je nutné mít oči na stopkách, policejní hlídky jsou posíleny. Ukradeny byly zatím krycí plechy, vykradena dílna a několik dalších objektů. Po pachatelích se pátrá, občané ať informují policii o všem podezřelém a pečlivě si mezitím chrání vlastní majetek. 

Pan Severín upozornil na to, že si občané chtějí nechat udělat studnu. Starosta na námět reagoval, že zastupitelstvo preferuje připojení na vodovod (i kvůli strhávání pramenů a snižování množství podzemní vody), nicméně pro zahradní zalévání by studny bylo možné realizovat. Krátká diskuze skončila po pár minutách a následovaly body zasedání. 

1. Rozpočet 2016 

Teprve k dnešnímu dni přišly ukazatelé od Kraje. Rok 2016 je prvním rokem, kdy budeme hospodařit bez velkých rozpočtových výdajů. Bude to rok vzpamatovávání se z rekonstrukcce MŠ, rekonstrukce obchodu a stavby kanalizace. Nebude mnoho prostoru na jakékoliv větší akce. Jen po důkladném zvážení bychom se mohli pustit např. pouze do bezpečnostního řešení a to pouze za použití dotací. Nesmíme zapomínat také, že jsme smluvně povinni přispět na novou jídelnu a tělocvičnu v Mnichovicích, tedy našem školním obvodu. 

Příjmy jsou brané dle roku 2015, šance na to, že bychom získali výrazně vyšší finance nejsou. Když se sečtou jasně dané výdaje, dané smlouvami, jsme na cca 70% rozpočtu. A to jsme nevyvezli popelnice, nerozsvítili lampy, nezajistili dopravní obslužnost apod., tedy opravdu nebude na jakékoliv vyskakování, budeme muset zabezpečit základní chod obce. Tímto starosta shrnul stěžejní plánované pohyby v rámci rozpočtu. 

Paní Kubová v rámci diskuze nad rozpočtem vznesla dotaz, kdyže dotace na mostek u Menčic vyprší. Mirek Hofman odpověděl, že poběží po celý rok 2016, projekt je už hotový, nicméně zatím to stojí, protože by se to časově nestíhalo. Starosta doplnil, že mostek, jak je navržený, tak je na pilotech, ale stál by cca 2 miliony (tedy dotace je nutná a současně s tím by se musela kvůli dotačnímu titulu opravit i již opravená komunikace, což nedává smysl). Jedna z variant, kterou nyní starosta s místostarostou proto řeší, je říct "dotaci nechceme" a opravíme mostek ze svého. Statik potvrdil, že s takto plánovao menší opravou vydrží desítky dalších let. A obec by tímto ušetřila 200 tis. Kč. Tedy pokud to bude dávat smysl, mohla by se oprava navzdory rozpočtovému "stresu" zvládnout. 

Starosta dále podotkl, že Všestary jsou stále smluvně zavázáni k opravě krajské komunikace v rámci obce. Na to pochopitelně nyní nemáme. Je tedy nutno opatrněji našlapovat. Dle současného stavu silnic je predikce, že do dvou let by se Kraj na opravy silnic tak jako tak měl vrhnout. Rozpočet (mimochodem k prohlédnutí zde) počítá s těmito výdaji, které zastupitelé v rámci rozvoje obce schválili v předchozím roce, tedy: 

- spoluúčast na stavbě cyklostezky jdoucí Všestary
- příspěvek Mateřské škole
- práce na územním plánu apod. 

Reálný rozpočet obce se (bez splátky úvěru) se pohybuje kolem 8 mil. Kč Popelnice se nezdražily, daň z nemovitosti se nezvyšovala. Zastupitelé současně udělili starostovi obce oprávnění provádět rozpočtová opatření (tedy přesuny v rámci rozpočtu) do výše 300.tis Kč. To umožní výrazně rychlejší schvalování drobných prací a aktivit. 

Starosta na závěr bodu ještě uvedl, že příští rok se budou kontrolovat potvrzenky o vývozu jímek. A to u občanů, kteří se nepřipojí na kanalizaci. Současně upřesnil informaci u zájmových sdružení v obci (chovatelé, rybáři apod.) musí dle nové směrnice předložit záměry, na základě kterých chtějí dané finance čerpat. 

2. Prodej části pozemků u Mateřské školy z vlastnictví obce 

Zastupitelé na předchozím zasedání odsouhlasili vyhlášení záměru na prodej částí tří obecních pozemků (celkem cca 137 m2). Přihlásil se jediný zájemce, paní Aneta Svatopolská. Zastupitelé schválili prodej za 250 Kč/m2. Kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a výdaje na geometrický plán pro rozdělení pozemku. Současně zastupitelé podpořili komentář Mirka Hofmana týkajícího se cenové politiky u těchto případů týkajících se narovnání stávajícího stavu a zajištění přístupu. V této výši stanovená cena by měla být jakousi všeobecně "uznávanou". Cena je považována zastupiteli za neutrální "střed", kterým se řídil a bude řídit i případný další nákup pozemků do majetku obce. 

Dle slov starosty se jedná, po potvrzení odhadcem, o nejnižší možnou cenu. Zastupitelé nepovažují slovy starosty za seriozní prodávat obdobné kousky parcel za vyšší ceny, avšak původní návrh žadatelky ve výši 100 Kč shledali příliš podhodnoceným. Historicky se ceny za prodeje pozemků z majetku obce pohybovaly mezi cca 80 Kč a 1.000 Kč. Zastupitelé tímto vysílají i signál občanům v obci, že chtějí udržet spravedlivou úroveň a nezvýhodňují ani neupřednostňují nikoho z žadatelů. Toto pevné stanovisko je prevencí k případným licitacím. 

3. Prodej části pozemku č. 1078 z vlastnictví obce. 

Obdobně jako u předchozího bodu byla podána jediná žádost na odkoupení části pozemku (narovnání stavu) paní Poláchovou za 50 Kč/m2. Zastupitelé v rytmu předchozího bodu schválili prodej části pozemku za cenu 250 Kč/m2. Mirek Hofman byl pověřen podniknutím dalších návazných kroků vedoucích k uskutečnění prodeje, pokud bude samozřejmě zájemce s cenou souhlasit. 

4. Smlouva s provozovatelem vodohospodářského díla kanalizace

Ministerstvo financí schválilo smlouvu s vítězem koncesního řízení na provoz kanalizace firmu VODA CZ SERVICE s.r.o. a uvedlo, že by neměla mít negativní dopad na hospodaření obce. Zastupitelé obce znění smlouvy schválili také a pověřili starostu obce podpisem smlouvy. Posunuli jsme se tak o krok zase blíže ke kolaudaci. 

5. Starosta podal informace z valné hromady svazku obcí Region Jih. V tuto chvíli asi pro občany Všestary nic důležitého. Spory na zasedání nebyly, bylo před Vánoci a každý chtěl být rychle doma, uzavřel zprávu starosta Jaromír Jech. 

6. Stanovení ceny za svoz odpadů pro rok 2016 

Ceny za svoz az popelnice se nemění. Sváží se, u 14denních svozů, v sudé týdny (minulý rok byly liché). Popelnice musí být zaplacena do konce února.

7. Po krátké pauze přišly na řadu dotace pro JSDH pro rok 2016. Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti v rámci Programu Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2016 v maximální výši 150.000 Kč. Spoluúčast obce by se měla pohybovat okolo 5%. Žádost připravil Milan Šafránek, velitel jednotky. V schváleném rozpočtu obce je pro rok 2016 na vybavení JSDH vyčleněna částka 12.000 Kč.

8. Žádost o dotaci ze SFROM na rekonstrukci části místní komunikace 

Středočeský kraj vypsal v lednu dotační výzvu ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst (SFROM). Jedním z okruhů je i možnost rekonstrukce místních komunikací. Maximální výše dotace tohoto titulu je 500.000 Kč. Minimální spoluúčast je 5%. Za uvedenou sumu lze opravit nejvytíženější a zároveň jeden z nejhorších úseků místních komunikací, ul. V Zahradách od pomníčku po křižovatku s ul. Borová. Zastupitelé schválili podání žádosti přes společnost Business Benefit. Ta si za podání žádosti o dotaci účtuje 2.000 Kč. V případě neúspěchu obec nic dalšího neplatí. V případě úspěchu pak celková administrace dotace vč. organizace výběrového řízení bude stát do 32.000 Kč. Podklady jsou připravené již z minulého roku. 

V loňském roce jsme žádali o dotaci na rekonstrukci části místních komunikací. Avšak, protože nebylo jisté, že finance nakonec od Kraje dostaneme, resp. že na nás zbyde, žádost zastupitelé nakonec odvolali. 

9. Pojmenování veřejného prostranství - ulice 

Zastupitelé schválili pojmenování nové ulice v obci pod názvem Oblouková. Naleznete ji jako navazující na ulici V Zahradách a poznáte ji díky specifickému obloukovému tvaru. 

10. Financování prací souvisejících s výstavbou MŠ 

Zastupitelé schválili vícepráce, které vznikly ve staré budově školky, přidané věci v elektřině, co bylo nutné uskutečnit, připravená přípojka na kanalizaci, úpravy ve vzduchotechnice, vybourání staré podlahy apod. Celkový objem víceprací byly vyčísleny na cca 1,6 mil CZK (původní požadavek byl dokonce vyšší, Mirek Hofman je o cca 500 tis. stlačil dolů. Vše je již řádně hotové, zkontrolované a zaplacené. 

11. Oprava účelové (nikoliv místní, jak upozornil starosta obce) Menčické komunikace Pod Lesem. Tento bod dostali zastupitelé těsně před zasedáním. Zařazení do jednání bylo tedy opravdu dobrou vůlí zastupitelů. Na toto upozorňujeme zejména s ohledem na to, že se jedná o ožehavý evergreen. Žadatelka paní Bahníková, jménem Heleny Kubové, žádá o úpravu komunikace. Starosta obce upřesnil, že komunikace je vedená jako účelová, tedy občan má právo ji používat, avšak obec ze zákona nemá žádné povinosti se o ní starat (a přesto ji např. v zimě protahuje navzdory nemalému nebezpečí, které to s sebou nese. S běžnou technikou tam totiž dodavatelé odmítají jezdit). Pozemky jsou navíc ve vlastnictví soukromých osob bez souhlasů vlastníků. Prvním návrhem právníka bylo dokonce nedělat s komunikací za daného stavu nic. 

Starosta upřesnil, že tu existuje možnost, jak s danou situací naložit. Tou je, že kdokoliv může vstoupit do jednání s vlastníky, zaplatit vyměření, geometrický plán, odkup pozemků a následně převést do majetku obce. I tak to však zůstane účelovou komunikací, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak a nesplní-li komunikace dané parametry. Převedení nás může stát miliony, tedy je jasné, že tento převod není pro obec únosný ani aktuální. Zastupitelé vyslechli situaci, vzali ji na vědomí a pověřili starostu a místostarostu obce návrhem řešení dané problematiky a předložením návrhu na březnovém zasedání. V současné chvíli však není nic, o čem by, dle zákona mohli rozhodovat. 

Zasedání, v rytmu lehkých rozbouřených vášní díky poslednímu bodu, skončilo ve 22.hod.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.