Střípky ze zasedání 17.12.2015

Devatenácté, předvánoční, zasedání začalo díky zácpám (naštěstí těm dopravním) s mírným zpožděním asi 15 minut za účasti 6 zastupitelů a 4 občanů. O něco později se přidal ještě Mirek Hofman. Na pořadu večera bylo celkem 12 bodů jednání.

Bylo jako obvykle zahájeno diskuzí s občany. Jaromír Jech začal tím, proč se na některé věci v uplynulých týdnech nedostalo. Důvodem jsou stále trvající více méně administrativní záležitosti týkající se kanalizace.

Starosta dále informoval, že procházel s panem Procházkou (arboristou) místa, kde se budou kácet a prořezávat stromy, které prokazatelně ohrožují bezpečnost obyvatel. Včera skončily ořezy z plošin u elektrického vedení. Pokud bude foukat vítr, tak by nyní již světla neměla vypadávat.

Helena Kubová požádala o opravení výtluků a děr před obchodem na úrovni zastávky. Starosta odpověděl, že bude zadáno.

Jiří Macháček informoval o stavu žádosti o úsekové měření. Společné žádosti z cca 36 obcí se sešly v Říčanech. Ty je přeposlaly na policii v Mnichovicích, která je víceméně bez hlubšího prostudování téměř všechny smetla ze stolu. Zřejmě to představovalo moc práce. Následovalo tedy smluvení schůzky v Mnichovicích, aby se dohodlo, že zpomalovací zařízení nám povolí, ale preferovali by zpomalovací ostrůvky a obnovu vodorovných čar. Cílem je, aby lidé jezdili pomalu. Ostrůvky mohou být lkoncepnější řešení než původně uvažované průjezdní kamery. Nicméně s tímto počkáme až opravíme krajské silnice, v tuto chvíli by nedávala tato investice smysl.

J. Jech doplnil informací z jednání v Praze nové komunikaci ze Všechrom, kolem Všestar (mezi hřbitovem a Světicemi) přes Tehov na vojkovskou křižovatku. Tato nová komunikace by měla vyřešit tranzitní dopravu. Současně doplnil, že pokud skončí lom, což je ve výhledu několika měsíců, maximálně do roka a půl, tak část nákladní dopravy z obce zcela zmizí. To, co nás trápí, tak odezní v blízkém výhledu, takže zůstane přes obec běžná osobní doprava místních obyvatel. To je dobře pro udržení života v obci, obchodu, podnikání. Na jednání se řešila i solná stezka, avšak u té nikdo neví jak to dopadne, budou se dělat nyní nějaké modely. 

Pan Baťcha poděkoval celému úřadu, že se udělalo kus práce, která je vidět. Je ořezaný hřbitov, který to potřeboval jako sůl. Doplnil dotazem, zda se dají ohlídat dotace a čerpat je více například na dovybavení úřadu?

Starosta odpověděl, že mělo smysl použít dotace na školku, na kanalizaci. Na ostatní "lokální" projekty se spíše vyplatí, když si je obec pořídí za své. Je s tím příšerná administrace i praktické "nesmysly". Celková cena za obec nakone může být vyšší. U dotací je problém i ona spoluúčast, někdy i 50%, což v tuto chvíli když nám práce provedou místní lidi, náklady se dostanou na mnohem méně. Např. jenom cedulky stojí 10.000, monitorovací zprávy, povinná publicita, kterou musíte plnit, tak to vše jsou tzv. neuznatelné náklady, které platí obec navíc ze svého. A také je nutné počítat s obrovským počtem člověkohodin.

Jaromír Jech doplnil příkladem našeho obchodu. Kdyby se dělal z dotace, tak by tam dodnes byl ještě Vietnamec. To, že se našlo rozumné řešení, výhodné jak pro obec, tak pro provozovatele, dalo se vše udělat levněji a časově mnohem rychleji. Nicméně, jak starosta doplnil, dotace sledujeme a když by se objevila vhodná, jdeme zase po ní.

Na závěr diskuze infomovala paní Kubová, že kalendáře i letos budou.

1) Smlouva s provozovatelem vodohospodářského majetku Obce Všestary (kanalizace).
V tomto bodě se mělo schvalovat znění mezi provozovatelem a obcí. Do dnešního dne však nepřišlo schválení smlouvy od Ministerstva financí. Mají na to 30 dní, máme přislíbeno, že to bude rychleji, ale před Vánoci je to složitější. Smlouva se tedy dnes nakonec neschvalovala.

Starosta doplnil, že než bude možné se na kanalizaci napojit, musí být zkolaudována, občané musí podepsat smlouvu s provozozovatelem. Kolaudace by měla být do konce února 2016. Napojování bude možné až poté. Občané budou o dalším postupu včas informováni. V současné době se napojovat NEMŮŽE A NESMÍ.

2) Rozpočtové provizorium. 

Vzhledem k tomu, že nejsou známy rozpočtové ukazatele a nejsou známy ukazatele rozpočtu kraje, které se promítají do obecních rozpočtů, nebylo možné sestavit objektivní rozpočet obce na rok 2016. Proto zastupitelé schválili pravidla pro hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Obecně se tedy bude hospodařit do 35% výše nákladů v předchozím roce a budeme i nadále hradit závazky z platných smluv. Rozpočet by měl být předložen do konce února 2016.

3) Rozpočtové opatření 1/2015
Cílem tohoto opatření je především reagovat na vývoj příjmů a výdajů k aktuálnímu datu 15. 12. 2015 s výhledem do konce r. 2015. Starosta prochází s účetní položku po položce a sleduje se, jestli se částky dodržují či se hýbly jiným směrem. Náklady obce se snížily oproti předpokladu o cca 520 tis. Kč. Ovšem na druhou stranu obec měla i nižší příjmy a to o cca 600 tis. Kč. Došlo tak k navýšení rozpočtového schodku o 76.385 Kč, což bude financováno z přebytku hospodaření předcházejících období.

4) Rozpočtový výhled
Obec musí mít rozpočtový výhled na období minimálně 2 let. Proto zastupitelé schválili starostou předložený výhled, tedy jakýsi předpoklad příjmů a předpoklad výdajů na další rok. Z předložených čísel snad jen informace pro běžného občana o tom, že běžný rozpočet obce zajišťující její fungování na rok činí cca 7,5 mil. Příjmy jsou víceméně obdobné.

5) Kalkulace ceny vodného na rok 2016.
Jak již na minulém zasedání bylo starostou řečeno v rámci zprávy z jednání Regionu Jih, I.T.V. předložilo kalkulaci ceny vody dodávané z vodovodu. Každá obec v regionu má cenu stejnou bez ohledu na to, jestli odebere vody více či méně. Cenu za vodné si každé obec může navýšit o nájemné (v našem případě 1,07 za kubík), které pak pětně investuje. Cena vodného bude na rok 2016 43,4 Kč, tedy oproti loňsku se zvýšila o 2,3 Kč vč. DPH. Pro domácnost o 4 členech to tedy znamená navýšení cca 300 Kč/rok. Jen pro zajímavost, obec odebere ročně kolem 30.000 kubíků vody.

6) Informace ze setkání starostů DSO Ladův kraj.
Starosta obce Jaromír Jech informoval, že dne 8. 12. od 9 do 14 hodin se uskutečnilo setkání starostů DSO Ladův kraj. Na začátek byla představena koncepce propojení obcí LK pomocí cyklostezek, resp. cyklotras s názvem Ladův kraj na kole. Po delší době panuje shoda mezi starosty Svazku nad tímto nosným tématem. V tento okamžik je tedy po schválení nových stanov vše právně připravené tak, aby pasivní členové svazku nemohli bránit aktivním a rada Svazku měla větší pravomoci.

7) Stanovy DSO Ladův kraj.
Zastupitelé schválili stanovy svazku Ladův Kraj. Stanovy si můžete pročíst zde.

8) Financování prací souvisejících s výstavbou kanalizace.
Při výstavbě kanalizace se vyskytly vícepráce, které vznikly v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat. jednalo se zejména o křížení se současnou dešťovou kanalizací, která byla v havarijním stavu. Od zhotovení projektu v roce 2009 uplynulo do zahájení prací 5 let, od té doby se změnily i povrchy komunikací apod. Aby nevznikly nelogické a nefunkční celky, například střídání asfaltu, štěrkodrtě, asfaltového obrusu, dále pak posuny šachet, změn tras digitalizace katastru. O těchto pracích byli zastupitelé průběžně během výstavby informování
Protože zbývá uhradit ještě ca. 840.000 Kč, které obec už nemá, je nutné uhradit částku z úvěru.
Pro zajímavost: Celkem bylo v průběhu výstavby 20 změnových listů, běžná stavba má tak 3. Jaromír Jech nakonec shrnul, že práce na kanalizaci dopadly, s ohledem na nízkou vysoutěženou cenu, velmi dobře. Firma navíc dobře reaguje, jezdí a opravuje na základě ohlášení tam, kde se to místy propadlo. Stavba je připravena ke kolaudaci. Některé věci se bohužel nemohly odhadnout dopředu, avšak stavbu v celkové hodnotě 68,7 mil. Kč bez DPH se zrealizovat podařilo.

9) Zadávací dokumentace na projektovou dokumentaci cyklostezky Do Prahy na kole.
Zastupitelstvo rozhodlo na zářijovém zasedání o zapojení se obce do projektu „Do Prahy na kole“ s tím, že realizace bude podmíněna dostatkem finančních prostředků. Jako první krok odsouhlasilo spolufinancování projektové části, kterou vyhlásilo Město Říčany. Nyní se bude čekat na nabídky, následně proběhne jejich vyhodnocení.

10) Poskytnutí jednorázových odměn členům komisí obce.
Zastupitelé schválili odměny pro členy občanských komisí. Odměnu dostal Pavel Zahradník, celoroční správce knihovny, a paní Alena Šafránková pak za práci v komisi pro občanské záležitosti.

11) Smlouva o směně pozemků.
Při výstavbě komunikací vč. chodníků v ulici Strančická došlo při zhotovení a zaměření k chybě pramenící z digitalizace map a současně odchylky geodetického měření (půl metru na každou stranu). Při opětovném přeměření v důsledku prodejů pozemkům a počínajícím stavebním pracím byla tato chyba odhalena. Aby byl faktický a právní vztah narovnán, zastupitelé schválili směnnou smlouvu (na jedné straně se ubere a na druhé přidá, shrnul Mirek Hofman celou záležitost.

Paní Kubová v rámci diskuze upozornila na to, že kanály na krajské komunikaci jsou udělány hluboko. Starosta odpověděl, že to je celé díky zanedbané infrastruktuře v naší obci. Nechala se zpracovat studie na řešení, neb to není v našem majetku a existuje nepsaný příslib kraje, že by do dvou let mohli dát celou komunikaci do pořádku. Současně bude nutné udělat řádně škarpy. Jakmile skončí projekt kanalizace, bude to mezi prioritami.

12) Dodatek k příkazní smlouvě se společností Allowance
V důsledku prodloužení stavebních prací došlo k prodloužení investičního dozoru i po skončení plánované doby platnosti příkazní smlouvy o 2 měsíce tedy do konce listopadu v částce 20.000 Kč. Zastupitelé toto prodloužení schválili.

Chvíli před půl desátou bylo zastupitelstvo ukončeno. Jaromír Jech poděkoval zastupitelům za odvedenou práci v tomto roce a popřál vše nejlepší do roku nového.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.