Postřehy ze zasedání 26.4.2012

Rozpočet se schodkem 1,5 milionu CZK, horká diskuze nad nájemným obecního bytu, schválení oprav silnic, překvapivá kalkulace na rekonstrukci mateřské školky a další. To je jen několik málo okamžiků z dlouhého zasedání zasedání zastupitelstva obce. A světe div se, z celkem 11 bodů zastupitelstva jich pouze 3 (1,2,7) předložili starostovi hoši (rozuměj 5 ze zvolených zastupitelů Všest.a Menč.-místo kde žijeme). Osm jich doplnila Volba pro Všestary. Zasedání, na jehož začátku si starosta neodpustil čtení předchozího zápisu, přestože se na minulém zasedání dohodlo, že od tohoto bude upuštěno, se účastnilo i několik občanů Všestar a toto byly jejich připomínky:

 
Potkani v obci - v obci se zvýšil počet potkanů. Starosta obce kontroval (doufejme, že spíš jen jako vtip), že kdo má perličky, nemá s potkany problém. Poté přislíbil, že zajistí deratizátory.
 
Milan Šafránek vyjádřil nesouhlas s výší částky, kterou obci fakturoval pan Procházka, ze provedené práce na vykopaní a vybetonování odtokové strouhy na konci ulice V zahradách. Starosta obce pan Trojánek odpověděl, že faktura byla v pořádku. Milan Šafránek odvětil, že se mu nejedná o správnost faktury, ale o částku 16.000 CZK, která byla fakturována v poměru k množství práce a typu materiálu, který byl použit. Navíc v době, kdy se zastupitelé VPV snaží najít v rozpočtu každou korunu na opravy v obci a při každé i malé opravě musí komplikovaně žádat zastupitelstvo o svolení, nebylo provedeno ani VŘ a hotové práce nikdo ani nezkontroloval. Pan starosta odpověděl, že nechá fakturu doložit nabídkou s nabídkovými cenami.
Pana Procházku ze Strančic si v zimě domluvil pan starosta na nepříliš povedený úklid chodníků od sněhu navzdory nabídce hasičů, že to zdarma pro obec zajistí sami. Dle informací od pana Trojánka byl úklid také zadarmo.
 
Údržba pozemků - s přicházejícím jarem jsem položil dotaz, jak to bude vypadat s vymáháním údržby pozemků. Starosta obce informoval, že v prosinci 2011 byly odeslány dopisy vlastníkům pozemků, kteří se o své pozemky nestarají. Každý z nich se může obrátit na hasiče s tím, že rádi za drobný poplatek pozemek posekají. Nicméně na základě mých námitek, že zaslaný dopis je sice splněným úkolem, ale ten kdo na to nedbal doposud, tak ani nadále se zřejmě o pozemek starat nebude, bylo přislíbeno že budou vlastníci starostou obvoláni, případně jim budou dopisy znovu odeslány a pokud neuspějí, budou dávány podněty na Životní prostředí v Říčanech. Na můj dotaz, kdy to bude zajištěno a kdo to zajistí se konkrétní odpověď nenašla. Na dalším zasedání, dle informace od Jaromíra Jecha, bude předložen návrh na obecně závaznou vyhlášku, kde budou definovány i pokuty, které se tak stanou příjmem obce.
 
Paní Kubová položila dotaz na odvoz obalů ze svíček. Tento víkend by měly zmizet i s větvemi, což zajistí hasiči. Milan Šafránek navrhnul, aby se na hřbitov umístil ke kapli kontejner. Starosta obce poptá plastový kontejner, případně najde jiné řešení. 
 
Následovaly body zasedání:
 
Varianty přístavby budovy Mateřské školy
Pod taktovkou Miroslava Hofmana byly vypracovány 2 studie. Zděná varianta přístavby mateřské školy a přístavba z mobilních kontejnerových budek. Byly provedeny celkem dvě místní šetření a podněty byly získány i od vedení školky. Přístavby byly také předjednány s hygienikem. Bohužel při prohlídce bylo zjištěno, že stávající prostory jsou nevyhovující či spíše nepoužitelné a fungují s výrazným přihmouřením oka hygieny. Proto bude nutné školku nejen rozšířit, ale také kompletně zrekonstruovat. V rámci dvou navrhovaných řešení byla cena zděné varianty "jen" o cca 1. mil. korun vyšší, nicméně v celkové částce se jedná o akci za zhruba 14. milionů CZK a to v tomto základním rozložení:
- přístavba kuchyně 3 mil. CZK
- přístavba pavilonu 7 mil. CZK
- rekonstrukce stávajícího pavilonu 4 mil. CZK 
 
Přestože podle informace Miroslava Hofmana jsou nečekaně vysoké částky schválně lehce nadhodnocená, je zřejmé, že bez dotace na stavbu obec sama nedosáhne. Zastupitelé se prozatím kloní ke zděné variantě i z důvodu, že by se dalo v rámci Dnů pro obec pomáhat se stavbou dobrovolnými pracemi. Jaromír Jech navrhnul ještě prověřit dřevostavbovou variantu. V mezičase tedy budou přípravy dotaženy do fáze stavebního povolení a od příštího roku se mohou začít vyhledávat dotační tituly.
Návrhy řešení Mateřské školky si můžete prohlédnout i zde:
 
Rozpočet na rok 2012 - vyrovnanost bez vize?
Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtu na rok 2012. A jako již pravidelně, i tentokrát zahájil s tím, že rozpočet je "našponovaný". Než se pustíme do detailního pitvání, je nutné ozřejmit, co schválení tohoto rozpočtu prakticky znamená. Starosta obce vezme položky z loňského rozpočtu dle toho, jak byly skutečně plněny a na základě jich sestaví předpokladáný rozpočet. Ten následně má zastupitelstvo právo schválit nebo zamítnout. Pokud jej zamítne, musí starosta hospodařit dle tzv. provizoria a připravit rozpočet, který zastupitelstvo přijme. Pokud jej zastupitelé schválí, čerpání z rozpočtu pak již je na starostovi obce, který schvaluje faktury a rozpočtem dané částky nesmí překročit. Naši zastupitelé rozpočet na 2012 se schodkem 1,5 milionu schválili. Starosta obce informoval, že případný schodek bude pokryt z finančních rezerv obce ve výši cca 300 tis. CZK a prodejem podílových listů ING, které vloni prodány nebyly. Tím pádem se rozpočet tváří jako vyrovnaný. 
 
To, co však i v tomto roce naprosto chybí, je jakákoliv vize, co s tím. Chybí návrhy na zlepšení situace v příjmové části, chybí konkrétní návrhy i na straně výdajové. Starosta obce opět nezapomněl postrašit, že nebudeme mít na elektřinu na svícení, ale i tak v rozpočtu vesele počítá dál s příspěvky na chod organizací jako jsou chovatelé. A navíc jen tak nenápadně protlačil do rozpočtu roční příspěvek 500 Kč pro starší občany, kteří žijí z minima a musí sami platit popelnice. Celkem se jedná o částku 8.000 Kč, takže proti ní pochopitelně nikdo nijak neprotestuje, ale nezapomněl náhodou na to, že již při minulém zasedání zastupitelé schválili, že těmto občanům nebudou zvyšovat poplatky za popelnice v souvislosti se zvýšením DPH? 
 
Hromada drobných položek se tak stala předmětem diskuze. Hodně částek je v rozpočtu nadstřeleno, nejsou rozklíčované a nebo vysvětlené. Rozpočet totiž vychází z předpokladu "kdyby se, tak by se". Tato "kdyby" a "asi" apod. byla trnem v oku, který si Milan Šafránek nenechal jen tak pro sebe. Velmi výrazně prostestoval proti některým položkám uvedeným v předkládaném rozpočtu. Zejména pak týkajících se údržby obce (starosta vyčlenil částku, ale nesdělil jak ji hodlá čerpat), refundace mezd či doměny hasičům (tito však žádné nedostávají) … opravy za osvětlení 60 tis. (to ale nekoresponduje se stavem osvětlení v obci), dokumentaci k vodovodu v Central Group 20 tis. (tito mají ale vlastní čističku), cca 25 tis za vyjmutí tenisového kurtu ze ZPF, kanálové vpusti za nepřiměřeně vysoké finance a daší. Na základě některých podnětů Milana Šafránka si Jaromír Jech zapsal několik bodů pro finanční komisi, která prověří, zejména pak výdajové faktury za loňský rok.
 
Při diskuzích starosta obce nezapomněl zmínit, že přebíral obec před "X" lety s dluhem cca 196 CZK. To, že ji ale nyní dostává návrhy rozpočtů bez jakýchkoliv vizí do obdobné situace, nějak zapomíná zmínit. Každý chápe, že rozpočet je nutné postavit tak, aby v něm byly dostatečné rezervy na nepředpokládané situace. Tedy možná by opravdu stačilo, aby starosta Trojánek odkryl své skutečné zájmy a cíle a řekl, kolik má v plánu ze schváleného rozpočtu opravdu čerpat a na co. Jenom na údržbu obce totiž vyčlenil stejně jako vloni téměř čtvrt milionu, ale kde jsou? Za co byly utraceny, pokud byly? Bolest obce tedy trvá i nadále. Kde není vize, není cesta.
 
Komplikovaná situace je i kolem školství. Starosta, ostatně jak je jeho zvykem, velmi opatrně při zdůvodňování rozpočtu našlapoval okolo velkých částek, ale poutal pozornost k drobným výdajům. Jedním z nich je školství. Pro rozpočet sice není následná problematika tak zásadní, ale odkryl se tak problém, o kterém je dobré vědět. Všestary spadají pod školský obvod Mnichovic. Ty však mají nedostatečnou kapacitu základní školy, a tak se jí snaží v současné chvíli rozšířit. Je podána žádost na Kraj. Proto rozhodnutí o přijetí dětí do školy bylo pozastaveno a dá se očekávat až v srpnu. I z tohoto důvodu se za 5 dětí bude platit školné do Strančic. Obecně lze očekávat do budoucna tyto problémy i Říčanech a okolí.
 
Světlým okamžikem bylo starostovo stanovisko k dlužníkům, kteří obci dluží nemalé částky za odpady a další poplatky, i když se jich část už podařila zejména díky Daně Hnykové, vymoci. Na tento stav již více než rok upozorňují zastupitelé Volby pro Všestary a tak to vypadá, že i starosta vyhradí ve svém čase této problematice dostatek prostoru.
Návrh rozpočtu  naleznete zde , finálně schválená verze se liší v řádech tisíců CZK.
 
Postup prací na územním plánu obce
Práce na přípravě územního plánu obce pokračují a, dle zprávy Jaromíra Jecha, byly stanoveny konkrétní úkoly a termíny pro každého, kdo na plánu spolupracuje. Byly zaneseny vypořádány připomínky Životního prostředí a doplněny mapové podklady. Pravděpodobně na červnovém zasedání bude návrh ÚP předložen zastupitelstvu. Pokud by vše proběhlo bez připomínek, mohl by být v říjnu návrh ÚP posunut k veřejnému projednání.
 
Opravy a údržba místních komunikací
Jaromírem Jechem bylo konstatováno, že podzimní údržbářské práce na vybraných úsecích komunikací byly úspěšné (za přispění brigádníků z řad VPV a hasičů) s vyjímkou ulice V zahradách, kde však firma Málek provedla na svůj náklad opravu, přestože u těchto typů provizorních oprav není na práce poskytována záruka. Bylo uvedeno, že v Menčicích jsou některé komunikace v dezolátním stavu i díky aktivitě některých místních občanů, jmenovitě byl pak řečen pan Fabián, který po komunikacích jezdí s desítkami nákladních aut a zaváží si zeminou pozemek. Dle doplnění Milana Šafránka by bylo vhodné jednou za rok vybrat jednu, dvě komunikace a ty opravit řádně a pečlivě a navíc se zárukou, postupně tak v obci rok od roku zlepšovat stav silnic. Zastupitelstvem byla tedy jmenována skupiny (Jech, Vydra a Šafránek) na vytipování nejhorších úseků, zjištění výměr a navržení způsobu jejich opravy. V první fázi se tak nejspíše bude jednat o ulici Hlavní v Menčicích od č.p.12 k č.p. 24, ulici K údolí raků až do odbočky U třešňovky a ulici Sluneční ve Všestarech podle č.p.30.
 
Snížení rychlosti v obci - dopravní opatření
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh Jaromíra Jecha a pověřilo jej k prověření dopravních opatření, zejména pak fyzickými omezeními formou skruží apod. směřujících ke zpomalení provozu v obci.
 
Nájemné obecního bytu
Ti, kteří očekávali vášnivou diskuzi nad výší nájmu obecního bytu, rozhodně nebyli ochuzeni. Zasedání se proto účastnil i jeho současný nájemce p. Fišer (respektive byt je psaný na jeho matku paní Fišerovou), který v bytě bydlí dle svých slov již 20 let. Faktem je, že zastupitelstvo nemá žádné pravomoci nájemné měnit, může pouze starostovi dávat podněty. A tak v rámci těchto podnětů bylo konstatováno, že současné měsíční nájemné cca 1.300,- které obec od nájemce již léta pobírá, je zcela nedostačující. Bylo konstatováno, že se současný nájemce nepodílí nijakým způsobem na údržbě či úklidu domu nebo jeho okolí, zejména pak v zimě, a navíc na pracovníky údržby z řad hasičů nepřiměřeně reagoval. Jaromírem Jechem i Milanem Šafránkem navrhovaná cena by se měla pohybovat kolem 4.500 CZK měsíčně vzhledem k cenám bytů, které jsou v okolí. Milan Šafránek uvedl, že pokud by byl byt za 5 tisíc CZK měsíčně, má pro něj aktuálně nájemce z řad hasičů. Starosta obce připustil, že by o zvýšení nájemného jednat mohl, nicméně uvedl, že to je jeho kompetence a že hladinu nájemného vidí tak v úrovni 3-3,5 tis. CZK. 
Byt dříve patřil k požární jednotce jako ubytování pro strojníka, posléze byl z údajné nefunkčnosti požární jednotky převeden na obecní byt sloužící k běžnému pronájmu. Toto bylo také shledáno jako jeden z předmětů neshod mezi velitelem hasičů a starostou obce.
 
Region Jih - Tehovec má zájem o vstup do svazku
Starosta obce informoval zastupitele o situaci ve svazku Regionu Jih (vodovod). O vstup do svazku má zájem Tehovec. Měl by se podílet na splátkách adekvátním podílem i na výstavbě III. etapy vodovodu, zpětně doplatí svůj podíl a zajistí výstavbu řadu ze Svojetic. Zastupitelstvo posvětilo vstup Tehovce do svazku.
 
Zatravnění cesty
Zastupitelé na základě návrhu Milana Šafránka odsouhlasili zatravnění cesty mezi zvoničkou a dětským hřištěm a zamezení průjezdu vozidel touto cestou. Ta by nadále sloužila jen pro pěší.
 
Rekonstrukce obecního úřadu
Milan Šafránek dále předložil návrh na zahájení prací na přípravách rekonstrukce Požárního domu. V diskuzi bylo konstatováno, že je nutné k celé akci přistoupit koncepčně a vytvořit projektovou dokumentaci. Zastupitelstvo pověřilo Miroslava Hofmana a Pavla Vydru fyzickým vypracováním zadávacích podmínek na rekonstrukci.
 
Kontejnery na bioodpad
Starosta obce na základě podnětů ze strany Volby pro Všestary prověří ceny kontejnerů na bioodpad pro domácnosti. Následně by byla provedena anketa mezi občany s tím, že bude zjištěn zájem obyvatel o tuto službu vč. předpokládaných finančních podmínek. Zazněla i varianta, že by se na jednom kontejneru mohlo podílet více domácností z dané oblasti.
 
Závěrečným bodem jednání byla informace Jaromíra Jecha o dotacích z MAS Říčansko. Prioritou pro letošní rok budou menší projekty do 350. tis. CZK se zaměřením na zvelebování obce a obnovu zeleně. Je očekávána spoluúčast obce ve výši 10%. Zastupitelstvo schválilo předložení žádosti na rekonstrukci návsi a obnovu jejích funkcí v její první etapě.
 
Jako poslední zazněla jen tak mimochodem podaná informace o svozu nebezpečného odpadu, který bude v pondělí 28.5. Je vtipné, že současně starosta obce vyjádřil obavy z toho, že tam lidi natahají kde co. To je ale právě důvod těchto svozů. Milan Šafránek se s Jaromírem Jechem domluvili, že vyhradí jednu osobu na to, aby od občanů nepořádek přejala a řádně pro svoz připravila. Z toho důvodu bude možné navážet odpad před hasičárnu až v neděli od 17. hodin.
 
jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.