STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ 16.1.2020

Soutěska na cyklostezce u železářství se rozšíří až po protokolárním zaměření. Je zadána urbanistická studie k posouzení budov v majetku obce v souvislosti na vytvářený územní plán. Zastupitelstvo trvá na odstranění černých staveb - popáté. Rozšiřování vodovodu do Tehova bez ovlivnění tlaků ve Všestarech. Povolení i zamítnutí staveb. Podáváme žádost o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště. Jsme (opět) součástí MAS Říčansko. Úřad v nové struktuře získá vedle starosty a místostarosty konečně i trvalého úředníka. Fotbalisté zatoužili po nových kabinách. Rozhlas bude, otázkou je jen kdy. Masopust naopak termín má, a to 22.2.

Soutěska na cyklostezce u železářství se řeší. 

Na budově, jejíž roh leží už tak na obecním pozemku, se objevila nově vrstva zateplovacího polystyrenu. Průchod chodníku, po kterém vede cyklostezka, tak majitel budovy pan Kulhavý ještě ztenčil. Také plot je na pozemku obce, na což byl upozorněn. Místostarosta Mirek Hofman přesto podnikl velmi vstřícný krok a zpracoval plány jak vše vyřešit, nabídl směnu části pozemků a i to, že obec ponese náklady na sobě. Pan Kulhavý má na věc jiný náhled, sama budova ustoupit nechce, takže nakonec se vše řeší přes právníky. Pak přijde na řadu protokolární zaměření a po něm chodník získá potřebnou šířku 1,4 m. Jak uvedl starosta, náklady pak už půjdou jinam, než za obcí. Naštěstí je to jediné místo stavby, které je problematické. Také doplnil, že u návsi vznikne nový přechod, zřejmě ještě letos nebo v rámci celkové rekonstrukce silnic a chodníků příští rok. Současně se řeší posunutí autobusových zastávek.

Dočasné omezení rychlosti zmizí po dokončení prací.

Značky s omezením rychlosti v obci, tedy ty dočasné, tak trochu trčící do silnice, budou odklizeny, jakmile skončí využívání deponie a stavební práce u železářství. Je to záležitostí správy silnic mimo kompetence obce.

Čekáme na dotaci na rybníky.

Pokud přijde dotace, zadáme letos studii a projektovou dokumentaci na čtyři rybníky. Zní to honosně - prakticky se jedná o vznik nádrže na zachytávání splašek z polí. Díky ní dostane žabinec na návsi šanci na přítok čisté vody a navrácení do stavu přírodního rybníčku. Třetím vodním dílem se stane úprava hráze u rybníku v Menčicích a čtvrtým vyčištění retenční nádrže nad Menčicemi.

Všestary jsou spojením na vlaku, autobusy mají menší prioritu.

Na základě komentářů z facebooku se řešilo autobusové spojení. Aktuálně jezdí přes náves Všestar šest spojení denně. Vávrov je na tom lépe díky přímému napojení na osu Strančice - Mnichovice. Menčice naopak hůř, tam může jen krátký autobus kvůli vytáčení. Velkým busem tam dopravci odmítají zajíždět. K posílení autobusových spojů došlo v minulých letech a toto zajíždění do naší obce stojí 120 tis. ročně. Další spoje by obec musela kompletně hradit celé. Jen pro představu, roční náklad na jeden kilometr je 25 tis. Kč. S ohledem na počet osob, které autobusy nyní jezdí, by tak využitelnost byla minimální.

Všestary jsou především spojením na vlaku. Tam docházková vzdálenost činí z návsi 1200 m. To je méně, než chůze na sídlištích v Praze na metro nebo v Říčanech příchod k vlaku. Možná blízká budoucnost elektromobility a využívání golfových vozíků ukáže možná směr, kterým se vydat.

Plácek před železářstvím ve středu zájmu. 

Úřad obce obdržel žádost o pronájem tohoto pozemku za účelem parkování a současně vyřešení problematiky případných kolizí na tomto pozemku ať už s provozem na cyklostezce tak se zákazníky sousedního železářství. Celou tuto oblast zastupitelé aktuálně řeší a pověřili tak místostarostu a starostu přípravou režimu parkovacích míst v areálu č. p. 12, tj. na pozemcích par. č. 19/3 a 1051/3.

Stará škola znovu školou?

Současný nájemce staré školy podal žádost na odkup budovy. Nájemní smlouva končí příští rok. V současné době je, jak informoval místostarosta Mirek Hofman, zadána urbanistická studie k posouzení nemovitého majetku obce i v souvislosti na vytvářený územní plán. Její součástí bude i informace o č.p. 12., proto zastupitelstvo zatím žádost odložilo po prostudování této studie. Mirek Hofman doplnil, že nemovitost má historicky chybné zaměření na katastru, takže se před jakýmkoliv nakládáním s ní musí ještě zadat geometrický plán. To vše se pak stane podkladem pro odhad ceny nemovitosti. Do celé věci může také ještě promluvit úvaha o využití budovy zpět jako školy.

Zastupitelstvo trvá na odstranění černých staveb.

Dole u Mnichovic je pozemek, jehož majitel znovu požádal o projednání a povolení výstavby. Ano, pokud máte také jemně vtíravý pocit, že toto se již v minulosti řešilo, máte pravdu. Jedná se evergreen, kdy zastupitelstvo již 4x tuto žádost zamítlo. Na pozemku vznikly černé stavby a v současné době probíhají dvě řízení o odstranění oplocení s rozvaděčem přípojky elektro a umístění kontejnerů. Zároveň běží řízení o dodatečném povolení těchto staveb.

Pro osvěžení paměti místostarosta krátce zrekapituloval celou situaci. Pozemek byl v roce 2010 zahrnut do návrhu územního plánu, v roce 2014 jej však, ještě za bývalého vedení obce, projektant vyřadil. Od té doby je pozemek veden stále jako pole. Majitel pozemku, než jej koupil, byl na toto výslovně obcí Všestary upozorněn, a i stavební úřad jej informoval o stejném stanovisku. Majitel pozemek přesto koupil a na čistém poli zahájil černou stavbu. Nyní pozemek používá pro stavební mechanizaci. Zastupitelé i nadále trvají na tom, aby byl pozemek uveden do původního stavu. Je tedy jisté, že příběh se ještě nějakou dobu potáhne. A pak snad potáhnou i černé stavby z obce pryč.

Souhlas s prodejem pozemku.

Zastupitelé odsouhlasili záměr prodeje pozemku par. č. 722/7 o velikosti 44m2 vedeného jako zahrada v Údolí raků, na konci obecní cesty na hranici s katastrem Klokočná - V třešňovce. Žadatelka o odkup je majitelem sousedního pozemku.

Region Jih - rozšiřování vodovodu, kompostárna a tak trochu zbytečné výběrko na svoz odpadu.

Starosta Jaromír Jech podal krátkou informaci z předvánoční valné hromady DSO Region Jih. Jak již z prosince víme, dobrovolný svazek obcí za 11 mil Kč odkoupil, bez nutnosti využít úvěr, podíl od Energie báňská. Cena byla o 3 mil nižší než odhad. Obce se tak staly jediným vlastníkem a jak uvedl starosta, právě vodovod, který vznikl ještě za pana Trojánka, nám zavidí kdejaká vesnice. I proto máme levnější vodu. Aktuálně se na ní napojuje i areál Bonavita v Kunicích. Tam se konečně uklidnily předchozí bouřlivé diskuze o tom, jestli za to firma zaplatí, čemuž se snažila vyhnout. Řeší se napojení Tehova, které povede ulicí K lesu na Hůru. Do smluv budou vložena, na základě podnětu Jirky Macháčka, ujednání, která pohlídají, aby nám ve Všestarech zůstaly tlaky vody v pořádku.

Další zprávou je, že Kompostárna Struhařov vypsala výběrové řízení na nového pronájemce. V tomto duchu proběhla i jednání se svazkem obcí. Pro Všestary je to zatím bez dramatického dopadu, uvedl starosta. Bio odpad lze vyvážet i mimo vegetační období. Vše funguje a až bude výběrové řízení, uvidí se co a jak s novým nájemcem. Zatím se zájemcům zřejmě zdá ta kopka hnoje pro podnikání nějak malá, a tak jich je jak šafránu.

Občané Všestar mají možnost vyvážet bio od roku 2020 za skvělých 900 Kč za rok. Jak starosta vtipně glosoval, původně v kompostárně chtěli, abychom jim 'rovnali při svozech bobky podle velikosti'. Z náročných požadavků naštěstí sešlo, i tak žádají občany, aby dodržovali zásady správné třídění. Například zákaz vhazování králičího hnoje nebo běžného směsného odpadu do bio popelnic. Bio popelnice jsou k vyzvednutí na úřadě pro každého trvale žijícího občana Všestar zdarma.

16 obcí v rámci svazku se domluvilo a udělalo si společné výběrové řízení na svoz odpadu. Všestary zůstaly naštěstí stranou této hurá aktivity. Odpady máme vyřešené a jak starosta zopakoval, v nakládání s odpady patříme mezi nejlepší obce v regionu. Výsledkem této hromadné akce nakonec je, že to mají obce nakonec dražší a hůř jim to funguje. Ostatně na toto riziko je Jaromír upozorňoval již před vyhlášením výběrka. Chytrému napověz...

Stavíme tam, kde je to v plánu.

Zastupitelé vyslovili předběžný souhlas s výstavbou tří domů na pozemku par. č. 142. Pozemek sousedí se zastavěným obce a je v návrhu územního plánu určen k výstavbě. Pověřili starostu a místostarostu jednáním o podmínkách, jako je zasíťování i vybudování komunikace. Naopak zastupitelstvo zamítlo výstavbu na pozemku par. č. 71. Ten byl vyloučen jako pozemek určený k výstavbě z návrhu územního plánu již na základě připomínek Krajského úřadu. K dokončení územního plánu - místostarosta informoval, že se na něm, po roce a půl plném vyšších priorit, začalo zase aktivně pracovat. Starostu nyní čeká aktualizace statistické části. Reálné datum vydání je jaro příštího roku.

Podáváme žádost o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště.

Získali jsme všechna povolení a zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci na výstavbu Víceúčelového hřiště Všestary u fotbalového hřiště. Ta se uděluje v rámci programu MMR podpora obnovy a rozvoje venkova. Rozpočet jsou téměř 2 mil Kč, spoluúčast obce je 30 %. V rozpočtu je s výdaji počítáno.

Místní akční skupina Říčany znovu v akci.

Zastupitelé souhlasili se zařazením Všestar do územní působnosti MAS Říčansko 2021-2027. MAS bude usilovat o získání finančních zdrojů z evropských operačních programů na realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Je tedy nutné znát území a začít zpracovávat aktuální data pro podání žádosti.

Jak uvedl starosta, určitě má smysl být spoučástí celého regionu. MASka zpracovává a zprostředkovává dotace, pomáhá s jejich organizací. Zaměřena je na drobnější projekty, vybavení pro hasiše, školky, školy i na sociální služby, bezpečnost v dopravě, podporu JSDH, životní prostředí,... Do regionu přivedla v minulých letech již více než 70 milionů. My jsme s nimi realizovali úpravu návsi i nových zastávek před šesti lety. To se nakonec stalo jednou z prvních aktivit, kterou ještě za bývalého vedení obce začínal Jaromír Jech svoji snahu o zvelebení života kolem nás.

Úředník na trvalo.

Zastupitelé rozhodli o zřízení nového pracovního místa pro úředníka obce jako zaměstnance. Zájemci jsou zatím tři. Předpoklad nástupu je únor/březen 2020. Úředník by měl převzít nutnou administrativu a základní aktivity úřadu. Tak, jak to ostatně úředníci dělají.

Pan Baťcha vznesl dotaz, zda to zvládneme z rozpočtu. Starosta odpověděl, že ano. Počet přihlášených obyvatel vzrostl na 909. To představuje zvýšení jak administrativní zátěže, tak naštěstí i k tomu adekvátního příjmu. Současně je nutné, aby na úřadě působil trvale zaměstnaný úředník, aby mohla být vyřizována korespondence i žádosti obyvatel v co nejkratším čase. Náš úřad tedy v nové struktuře bude mít starostu, místostarostu a úředníka.

Zřejmě odlišné představy o přístupnosti úřadu lidem mají zastupitelé sdružení Občané Menčic, Všestar a Vávrova. Jak Martin Vycpálek, tak Miloš Kuba se hlasování vzdali. Přitom již na minulém zasedání schválili bez připomínek rozpočet obce, který s tímto nákladem počítá. Kdo si pamatuje doby za bývalého vedení obce, tak bez trvale zaměstnaného úředníka se čekalo na vyřízení papírů mnohdy měsíce. Snad tedy tento přístup zůstane navždy minulostí.

Starosta také vyslovil velké díky Daně Hnykové, která celé dva roky dávala s Mirkem Hofmanem dohromady archiv stavební. Ten představoval jednu velkou, těžce prostupnou hromadu. Dnes, je rozřazený v šanonech a vše se dá tak dohledat. Jak uvedl Mirek - vše, co se našlo. Cíl je ještě daleko, zatím jsou hotová čísla popisná, nyní se budou dodělávat čísla evidenční.

Zastupitelé, tentokrát už zase jednohlasně, schválili paní Nesvorné odměnu 3 tis Kč za činnost v občanské komisi.

SK Všestary zatoužil po nových kabinách. 

Na tyto akce jsou nyní vypsané dotace ze Středočeského kraje, a tak jim starosta obratem zjistil, jak je potřeba se připravit. Podnět vznikl ze strany zastupitele Martina Vycpálka. Nával s tím spojené administrativy však fotbalistům stáhl trenky ještě před zápasem. A protože takhle voní promarněné šance, tak do toho nakonec v soukromém čase kopli Mirek Hofman i Jaromír Jech. Místo planých řečí nad půllitrem mákli a vyběhali vše potřebné za ně. Podání žádosti je již příští týden, tak si držme pěsti, ať zakončíme parádním gólem.

Projekt místního rozhlasu nám začíná už chytat pěknou patinu. 

Čekání na to, až pan Válka dokončí, co slíbil, je každým dnem napínavější. Když to s ním starosta řešil, drbal si hlavu, svíjel se v křečích a dušoval se, že v lednu. Otázkou je, kterého roku. K dispozici jej máme mít zejména kvůli krizovým věcem. Tak snad se nám do té doby vyhnou.

Masopust 22.2.

Masopustní průvod v maskách nás čeká 22.2. již od 10 hod se začátkem na návsi. Půjde se průvodem přes obec na fotbalové hřiště.

jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.