Střípky ze zasedání 8.11. aneb přijdeme o park?

Tentokrát jsem měl lehké zpoždění a nestihl začátek jednání, nicméně již při prvním pohledu bylo zřejmé, že občany toto zasedání příliš nezajímalo. 

 

Z úvodního bodu jsem pochytil pouze závěr. Pro podrobnosti si na stránkách obce najděte přesné znění, ale v zásadě se jednalo o to, že všestarští rodiče požádali o příspěvek obce při umístění předškolního dítěte do mateřské školy v Nupakách. Zastupitelstvo žádost schválilo a poskytne příspěvek pro Mateřskou školu Lvíček v Nupakách ve výši max. 650 Kč/měsíčně na neinvestiční výdaje. Dle slov pana zastupitelů se jedná o zkušební případ, díky kterému se jednak nezaplní místo ve všestarské MŠ, které může být poskytnuto někomu, kdo jej potřebuje a jednak se vychází vstříc rodičům, kteří chtějí umístit dítě např. blíže svému pracovišti. 

 

Dělení pozemků aneb je Strančicko - Všestarský park v ohrožení?

Celkem nenápadný a v programu zasedání nevině vyhlížející bod (ostatně je již zvykem, že starosta dopředu informace prostě nepodává a servíruje vše zastupitelům až v momentě jednání), se proměnil v ostrou diskuzi. Ono totiž možná do programu zasedání zapsat, že se jedná o zachování části parku mezi Strančicemi a Všestary nebo jeho rozparcelování pro rodinné domy navíc na parcely o velikosti ani zdaleka nedosahující obcí požadovaných 1.000 metrů čtverečních (na toto upozornil Pavel Vydra) by mohlo přivést na zasedání občany a způsobit diskuzi, do které se někteří evidentně pouštět nechtějí. Že by opět někde byly dány nějaké sliby? Někteří ze zastupitelů si dost možná ani neuvědomili a doposud neuvědomují závažnost celého bodu.

 

Vlastník pozemků, paní Marie Sigley, zažádala o souhlas s dělením pozemků pro rodinné domy. Jedná se o pozemky areálu parku Dětského domova Strančice vedené jako tzv. ostatní zeleň. Jako zdůvodnění zaznělo, že již v 40. letech rozložení pozemků i komunikace napovídalo tomu, že k tomuto dělení mohlo již tenkrát dojít.  Nedošlo, pozemky byly zabaveny a na jejich místě mezitím vyrostl jedinečný park. V roce 2010 se rozhodnutím soudu vrátil dům s pozemky do vlastnictví. Dětskému domovu zůstala pouze budova a dost možná pozemek pod ní a to i přes protesty Kraje. Soud nezřídil ani věcná břemena, došlo k odvolání a výsledek tohoto sporu není zastupitelům znám. A evidentně to není jediné, co nebylo zastupitelům dáno na vědomí. Koncem roku 2010 jednal pan starosta s paní Sigley o možnosti vést po části pozemku kanalizaci. Paní Sigley podmiňovala souhlas kladným stanoviskem obce k záměru pro výstavbu rodinných domků a zřejmě proto obci nevyšla vstříc.

 

V zásadě se jedná o to, že pozemky jsou svým způsobem jedním z mála biokoridorů s nádhernými stromy v prostoru parku, vzrostlou zelení a zvěří žijící v ní. Tímto se proti záměru výrazně ohradil Jaromír Jech. Umí si možná představit, že uprostřed parku bude jedna, maximálně dvě parcely, určené spíše pro lukrativní bydlení se zachováním parku. Je evidentní, že rozparcelováním pozemku o velikosti cca hektaru dojde téměř jistě k plošné likvidaci zeleně. Hořkost zůstává i z vlastníkova nesouhlasu s umístěním kanalizace, resp. jeho podmiňováním.

 

V celkem nelehké diskuzi se přetlačovaly dva dominanntí názory - říci jasné ne a zachovat biokoridor v současném stavu a držet se návrhu územního plánu tak, jak je aktuálně zamýšlen, za což v diskuzi bojovali zejména Jaromír Jech a zčásti i Milan Šafránek nebo umožnit majiteli zachovat naději na možnost rozdělení, jak to vidí pan Trojánek a Pavel Vydra. Zastánci druhé varianty v závěrečném hlasování přehlasovali variantu jasného "NE" a schválili variantu, ve které navrhují vlastníkovi, aby nechal vypracovat studii pro využití území a to pouze pro vybrané pozemky s minimální výměrou 1.000 m vč. propojení ulic Březová a Borová. Ta následně může být po schválení územního plánu předložena zastupitelstvu k projednání bez záruky jejího dalšího schválení. Nepřipomíná nám to klasickou Švejkovinu? Ani neschválit ani schválit? Co nás tedy čeká? Opět navzdory tomu, že obec definovala změny pro územní plán, tak jej bude z libovůle jen tak měnit? Zůstane jedinečný park parkem nebo se dočkáme jeho vykácení či umýslně-neúmyslné postupné likvidaci? 

 

Dle zpráv od některých zastupitelů není konec boje. Tak jako tak se totiž změna nebude schvalovat v současném návrhu územním plánu. Majitel pozemku má právo po vydání územního plánu zažádat o změnu UP a poté se zastupitelstvo může záležitostí zabývat. Lze ale očekávat názorové střety již mnohem dříve i vzhledem k faktu, že zastupitelé neměli čas se s danou tématikou v dostatečném předstihu seznámit.

 

 

Rozpočtový výhled na rok 2013.

Bez podrobnějšího náhledu do podkladů, které mají před sebou na stolech pouze zastupitelé, jsem se bohužel ztratil uprostřed předčítaných čísílek. Je jasné, že příjmy jsou trochu věštěním z koule, byť se pan Trojánek snažil o co nejpřesnější odhady. Ve výdajích není plánován žádný výrazný skok. ING fondy letos asi nebudeme muset prodávat, obec neutratila tolik, kolik plánovala. ostatně jako každý rok, šetříme šetříme namísto toho, abychom investovali do budoucnosti. Zastupitelstvo schválilo tento výhled, zájemci si jej mohou prohlédnout v příloze oficiálního zápisu, vyvěšovat jej bude na stránky obce Pavel Vydra jako zapisovatel.

 

 

Doplněným bodem byla problematika nevybraných poplatků od dlužníků. Bylo Danou Hnykovou konstatováno, že akce z roku 2010 měla úspěch, ale nebyla ze strany starosty obce dotažena do konce, protože nedošlo k fyzickému rozeslání platebních výměrů s tím, že by se současně začaly řešit i nedoplatky z roku 2011 a 2012. Bylo tedy zažádáno o to, aby kontrolní výbor konečně dostal přístup ke kompletním podkladům od pana starosty. Momentálně se dle slov pana starosty budou řešit nedoplatky za hroby, dlužníci budou obesláni. Aktuální nedoplatek dělá kolem 330 tis. Kč!!!, mezi největší dlužníky patří chataři z Menčic. Pan starosta oznamoval, že jim to neustále připomíná. Dle pana Jecha tato cesta však evidentně nevede k cíli. Naším cílem musí být skutečné vymožení pomocí platebních výměrů.

 

Současně se tím rozpoutala diskuze nad tématy, jakou obecní úřad nabízí nebo nenabízí "uživatelskou" vstřícnost, proč i slušní občané, kteří přijdou na úřad, chtějí zaplatit, na úřadě nenajdou pracovníka úřadu, jestli občan ví kolik a kam má platit apod. To je však jiná kapitola, kterou můžeme otevřít až po volbách, do té doby není vůle něco na stávajícícm systému-nesystému měnit.

 

Zastupitelé uložili starostovi připravit podklady pro výběr nezaplacených poplatků zejména za komunální odpad a pověřilo Danu Hnykovou spoluprací s obecním úřadem na vyhotovení upomínacích dopisů a jejich distribuci a to nejpozději k 4.12.2012. 

 

 

Zastupitelé dále schválili záměr Márie Bahníkové na získávání sponzorského daru na úpravu návsi a revitalizaci vodní nádrže a zeleně od občanů obce. Podrobný náhled na záměr bude umístěn na vývěsce, na letácích i na těchto stránkách i s předpokládanými náklady. Dárci získají od obce samozřejmě oficiální darovací smlouvu. Obec získala dotaci na první vlnu oprav, nicméně částka není nijak vysoká a pro uskutečnění záměru je potřeba každé koruny navíc. Budeme vděčni všem, kteří bez ohledu na spokojenost s vedením obce či vlastní preference, se rozhodnou podpořit změnu obce k lepšímu.

 

 

A jako poslední dvě perličky, které padly mezi řečí na zasedání, a tedy zůstaly bez hlubších rozborů:

Mateřská školka je bez telefonu. Majitel pozemku, po kterém vede kabel, odmítl nechat vstoupit telefonní pracovníky na pozemek. 

S čištěním ulic přes zimu pan starosta počítá opět s panem Hůrkou, tedy pokud tento předloží smlouvu k podpisu, můžeme mít opět krásně uklizeno.

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.