Střípky ze zasedání zastupitelstva obce 31.7.2014

Zasedání se tentokrát účastnilo i několik občanů obce Všestary, což bylo milým překvapením.

Program zasedání začal stručným přečtením zápisu z minulého zasedání. Následně starosta obce informoval krátkou zprávou o stavu situace kolem Mateřské školky a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby. 29.7. bylo obcí vyhlášeno výběrové řízení. Lhůta pro podání nabídek je 20. srpna, kdy dojde k otevírání obálek a hodnocení nabídek. Od uchazečů již chodí různé dotazy, pan Hofman zajistí, aby byly včas tazatelům zodpovězeny. "Časově se to trochu vleče, o to rychlejší bude muset být stavba samotná", jak situaci komentoval.

 

Prvním bodem zasedání bylo schválení vybraného uchazeče na stavbu kanalizace Všestary, kterým je Metrostav a.s., jež podal cenově nejnižší nabídku z celkem 9 uchazečů. Zastupitelé pověřili starostu k podpisu smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem. Termín zahájení je počítán na září letošního roku, nicméně jsme vázáni na zahájení stavby čističky v Mnichovicích. Bez toho stavbu nesmíme zahájit. Z fondu jsme zatím nedostali konkrétní informaci, na jak přesnou částku můžeme podat žádost, neb jim ty částky létají v rozsahu X. miliónů. To pana starostu moc nepotěšilo.

 

 

Bod 2 - Spoluúčast obce na výstavbě kanalizace je nutné řešit úvěrem. Doposud obec z vlastních zdrojů uhradila částku ve výši cca 5,3 mil CZK na přípravu před podpisem smlouvy. Ceková cena na výstavbu kanalizace vč. rezerv a dozorů se předpokládá ve výši s DPH 86,5 mil CZK. Z vlastních zdrojů musí obec pokrýt částku ve výši 17,6 mil CZK. Pan starosta jednal s Českou spořitelnou, u které má obec již přes 20 let účet. Česká spořitelna předložila indikativní nabídku. Protože částka zaplacená na úroku za celou dobu trvání úvěru nepřesáhne 2 mil Kč, nebylo nutné vyhlašovat výběrové řízení. Předseda finančního výboru Jaromír Jech oslovil další peněžní ústavy. Ani jeden nabídka nekonkurovala nabídce právě ČS, a.s., která má tyto parametry: fixní úrokovou sazbu na 14 let (do 15.7.2028) ve výši 1,59% ročně, celkově tedy 1,7 mil CZK a to bez zajištění, takže nebudeme mít blokovaný žádný majetek. Je jasné, že nebudou finance na vyskakování si, ale na druhou stranu to může (s vyjímkou roku 2015, kdy školku budeme financovat téměř celou z vlastních zdrojů) umožnit obci i některé další investiční výdaje.

 

Pan Hofman navrhnul, aby finanční výbor prověřil, jestli by nemělo význam, aby se obec přihlásila k plátcovství DPH. Jaromír Jech se navržené možnosti chopil a prověří to. U okolních obcí k tomu došlo a je tak předpoklad, že by nám toto mohlo ušetřit na první rychlý pohled 3. mil. CZK. Starosta potvrdil, že to asi lze, ale bude nutné pak jednat zpětně s fondem.

 

Starosta dále oslovil společnost VSV-Engineering na autorský dozor výstavby kanalizace. Celková částka je placená hodinově, ale neměla by překročit 190tis. CZK. Současně byla zastupitelům předložen návrh smlouvy se společností Allowance na poradenskou a organizační činnost, zajištění investičního dozoru, závěrečného vyhodnocení a zajištění monitorovacích zpráv v celkové výši cca 280 tis. CZK.

 

 

Posledním, třetím bodem programu bylo řešení problematiky datové infrastruktury v rámci výstavby kanalizace. Společnost iChoice má zájem, dle slov jejího jednatele Davida Války, natáhnout optické sítě pro kvalitní vedení dat a obecního rozhlasu. V rámci těchto prací by se dokázaly schovat dráty (vyjma elektriky) tak různě rozvěšené po obci do země. Menčic se to zatím netýká, protože tam se s kanalizací dle plánu Středočeského kraje počítá až po roce 2021. 

Pan Válka přislíbil, že v případě poruchy kanalizace by na vlastní náklady opravili i optickou síť, aby pbec nebyl zatížena dodatečnými náklady za údržbu. K tomu bude potřebná třístranná smlouva s obcí i zhotovitelem stavby kanalizace. Zastupitelé prohlásili záměr Optické sítě Všestary za veřejně prospěšnou stavbu a záměr schválili, nicméně jak pan Hofman upozornil, musí si iChoice prověřit, jestli s výstavbou nebude mít problém Metrostav, projektant nebo fond a nezmění to parametry výstavby kanalizace. Současně vyjádřil obavu nad načasováním, protože to znamená velmi rychle získat veškerá povolení.  

 

Pan Baťcha na závěr zasedání z řad občanů přednesl žádost o opravu cest na Strančice a odklizení štěrku. K tomu se přidali i zastupitelé. Starosta nakonec přislíbil, že podá žádost na Správu a údržbu silnic, aby opravili díry. Moc se mu do toho nechtělo, obává se odpovědi ve smyslu, že to je obecními vodami, které nejsou svedeny správně. No, nepředjímejme.

 

 

 

 

 

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.