Stručná rekapitulace zasedání zastupitelstva ze dne 21.4.

Celkový počet projednávaných bodů se dostal až na osmnáct, takže do úplného konce vydrželi opravdu jen ti nejvytrvalejší. Sluníčko opírající se do návsi obce plnilo zasedací síň jarní atmosférou. Kdyby se dalo zasedat venku, namísto uzavřené místnosti, určitě by to přineslo minimálně dvě pozitiva. Celkové pojetí zasedání by bylo méně strojené, tedy oficiální a tím pádem i přátelštější a s přicházejícícm chladem by se i postupně zrychlovalo. Přinášíme výňatek nejzajímavějších bodů. Kompletní zápis ze zasedání doplníme právě sem, jakmile bude k dispozici.

Prostor pro dotazy občanů byl tentokrát hned na počátku zasedání vyčleněn na 30 minut. Z drtivé části je naplnily informace pana Ing. Švece ze společnosti ZEA Světice, kterého pan starosta pozval na zasedání osvětlit celou situaci kolem hnojiště. Dle podaných informací se nejedná o odpady, ale o upravené kaly. Nakládání s nimi se řídí pravidly a zákony. ZEA se snaží tímto způsobem organicky zlepšit okolní půdní struktury a úrodnost. Dle informace pana Ing. Švece mohou být tyto kaly skladovány i za plotem za zahradou, byť sám je tam nemá a evidentně by si je tam nedal. Tyto kaly naváží firma Trade West s celorepublikovou působností. ZEA pak kaly aplikuje na pozemky. Nezávislé rozbory, dle slov zastupitele Milana Šafránka, nepotvrdily, že by odebrané vzorky přesahovaly stanovené normy. Dle slov pana Ing. Švece tedy ZEA bude v této činnosti pokračovat.

Protože však toto vysvětlení rozhodně neřeší smrad, který se z kalů přes obec občas nese a ani výrazněji neosvětlilo skutečnost, jestli je hnojiště provozováno dle podmínek stanovených ve stavebním povolení, zavázala se ZEA slovy pana Ing. Švece do cca třech týdnů (tedy do cca 14.5.) provést tyto kroky a opatření:

 • uklidit nepořádek u hnojiště a to i vč. nepořádku, který tam navozili občané obce
 • posunout závoru na příjezdu k hnojišti tak, aby nebylo možné k hnojišti navážet jiný nepořádek
 • doložit doklady o nepropustnosti a splnění podmínek stavebního povolení
 • volit vhodné termíny navážení vzhledem ke směru vanoucích větrů a počasí a včas informovat občany obce
 • omezit manipulaci s kaly na co nejkratší dobu, protože nejvíce smradu vzniká právě při manipulaci s nimi a navážení
 • umístit na hranici hnojiště informační ceduli s informacemi a kontakty pro případy, že občané spatří podezřelé nakládání s kaly

Obec naopak bude jednání ZEA Světice i Trade Westu pečlivě sledovat a kontrolovat. Pokud i vy uvidíte jakékoliv nevhodné aktivity kolem hnojiště, oznamte je zastupitelům obce.

 

Rozpočet na rok 2011

"Pokud máme dostát všem závazkům z minulých let, může se stát, že na počátku roku 2012 budeme mít problémy", prohlásil starosta po přečtení základních faktů a předložení podrobného rozpočtu pro rok 2011. V zápětí apeloval na zastupitele k jeho odhlasování s ohledem na krátký termín nutný ke schválení. Tento postup vzbudil vlnu nevole nejen ze strany zastupitelů, tak občanů obce. Rozpočet, jako jeden z nejzávažnějších dokumentů, byl starostou předložen víceméně těsně před zasedáním a nebylo možné jej podrobněji prostudovat.

Rozpočet, který si můžete prohlédnout zde, však nezatěžuje jen starostou prezentovaný nárůst cen energií, údržba el. osvětlení apod., ale zejména zcela nekoncepční přístup k jeho sestavení. Předložený dokument je kosmeticky upravená verze z loňska a zřejmě i předešlých let. Očekávali bychom, že ve chvíli, kdy cítí, že jsou finanční problémy, tak provede rozpočtové škrty a úpravy tak, abychom měli na nejdůležitější věci. Prostě stručně řečeno, představí celkovou finanční koncepci, směr, ideu. Ať již na straně příjmů, tak výdajů.

Zcela vtipným příkladem byla informace, že u položek, které by na příjmové a výdajové stránce věci měly být na nule, tak na ně obec ještě doplácí. O spoustě položkách zastupitelstvu chybí konkrétní informace, na co jsou plánovány, co představují atd. Nevíme, jestli spolky, které dostávají od obce peníze, také pro obec odpracovávají nějaké hodiny. Nevíme ... atd. Pod tlakem dotazů bylo konstatováno, že vlastně jednotlivé plánované položky ani nemusí být vyčerpány. Tak proč máme rozpočet na něco, co ani nevíme, jestli budeme chtít dělat? 

Letos dojde k vyčerpání všech rezerv, které obec měla včetně prodeje podílových listů ING a bude se muset vzít úvěr. Tedy informace z předvolebního letáku starostovy strany, že obec hospodaří bez dluhu byla jen toužebným přáním či spíše polopravdou. Mezitím postupně mizely všechny finanční rezervy a namísto, aby se obec snažil dostat do černých čísel skutečným sestavením správné finanční politiky obce, nechal vše vyhnívat až do této chvíle. Na úvěru není obecně nic špatného, když slouží prospěšné věci, ale musíme vědět, že budeme mít na jeho splacení. Z čeho? Kdy? Jak?

Ptám se, jak je možné, že starosta dovolil, aby se v minulých letech naskládaly takové závazky, že již nyní víme, že jim nebudeme schopni dle jeho slov dostát? Jak je možné, že nepředloží zastupitelstvu obce koncepci rozpočtu takovou, abychom buď vydané peníze v obci viděli anebo o ně alespoň nepřicházeli?

Finančně se tedy obec opravdu potácí na dně. Výdaje jsou 10,6 mil Kč. Příjmy činí 7 mil Kč pokud nepočítáme rezervy, o které evidentně letos přijdeme.  I ten, kdo v matematice nevynikal, vidí, že něco není dobře. Ne, je to evidentně špatně. Kdybyste sestavili ve firmě takovýto rozpočet, váš nadřízený by vás okamžitě vyhodil. To že něco stojí více nebo méně není důvod pokrčit rameny a říct, že to tak prostě je. Naopak, je to důvod přistoupit k nepopulárním, ale nutným opatřením. Navyšováním příjmů změnou daní a celkovým hospodařením obce, nalezením nových možností příjmů a naopak přeskládáním výdajů tak, aby generovali příjem. 

Raději zaplatím na daních o něco více a budu vědět, že tu bude nová školka, přechody, chodníky, než žít s tím, že platím méně, ale závistivě koukám po okolních kvetoucích vsích. Raději po dvanácté hodně noční nechám svítit jen na nejdůležitějších místech, jak je běžné již na mnoha místech v republice a za ušetřené peníze zaplatím nový povrch cest či rekonstrukci návsi. To je jen ukázka toho, jak lze koncepčně řešit celou problematiku.

Dovolím si zcela soukromý názor. Je nejvyšší čas, aby obec přebral někdo, kdo bude schopen obec převrátit ve fungující a prosperující jednotku a ne odevzdaného oslíka čekajícího na dobro státu. 

Rozpočet, který tedy byl nakonec zastupitelstvem rozpačitě akceptován, i když řekl bych spíš z důvodu, aby to bylo rychle za námi, dostane nyní do rukou finanční výbor obce, který jej podrobí detailnímu prostudování.

 

Ukončení provozování vodovodu svazkem Obcí Region Jih a jeho přenechání společnosti I.T.V. CZ

Starosta přečetl dokument, ve kterém oznamoval, že Region Jih, jehož jsou Všestary členem, se rozhodl přenechat provozování vodovodu servisní organizaci. Žádal současně zastupitelstvo o schválení tohoto bodu z důvodu krátkého času na schválení. Opět se zvedla vlna kritiky k této formě nátlaku, protože takto závažná rozhodnutí není možné dělat bez detailního prostudování všech dosahů. Zastupitelům je nutné předkládat tyto informace s předstihem pro to, aby sami mohli vznášet připomínky, dotazovat se, pídit se po detailech a ne až ve dni zasedání. Je to právě možná i vaše voda, která k vám teče a o které se rozhoduje na dalších deset let. Starosta přesně nevyjasnil dotaz Milana Šafránka, jak to bude s cenou vody, pokud dostane do správy vodovod někdo jiný. I proto, na základě protinávrhu pana Jecha, byl tento bod stažen z programu jednání a posunut na mimořádné květnové zasedání.

 

Zpráva kontrolního výboru za 2010

Zastupitelstvo vyslechlo od Dany Hnykové zprávu kontrolního výboru o kontrole výpisů ze zasedání a plnění bodů k datu sestavení zprávy:

 • stále trvá bod, který ukládá panu Jechovi prověření firem k zajištění dopravního opatření a zvýšení bezpečnosti obci  
 • stále trvá bod, který ukládá starostovi zabezpečit hospodaření obce do schválení rozpočtu obce na rok 2011 podle rozpočtového provizoria. 
 • stále trvá bod, kdy zastupitelstvo žádá starostu, aby vznesl požadavek na MěÚ Mnichovice – stavební úřad ve věci metodiky postupu zrušení pásma hygienické ochrany zemědělské farmy ve Všestarech. 
 • stále trvá bod, aby byl zaslán podnět podnět i na Krajský úřad k řešení hnojiště na parc.č. 160/1 (M. Šafránek)
 • nevyřešeným bodem je údržba a správa internetových stran obce

Starosta dále potvrdil, že dalším krokem vůči neplatičům  bude ještě jeden dopis starosty a následně zaslání exekučních výměrů.

 

Rozšíření mateřské školky

Celkový projekt rozšíření se postupně rodí v bolestech, ale rodí se. Je škoda, že nikdo z iniciátorů na straně rodičů se jednání neúčastnil, pomohlo by to svižněji zodpovědět některé dotazy a návrhy. Zastupitelstvo přijalo informace od Jaromíra Jecha a Milana Šafránka o přípravách projektu školky, cenová řešení a kalkulace od dodavatelů. Aktuálně tedy bude nutné nechat rozhodnout, zda školka bude jen školkou anebo bude obsahovat multifunkční prostor k využití i vzhledem k budoucímu vytížení dětmi. Současně jsou na stole dvě varianty: přístavba a celková rekonstrukce budovy a nebo postavení nové - druhé budovy a následná úprava té stávající.

K celé záležitosti budou sezváni občané obce, aby ve veřejném referendu návrhy připomínkovali a zastupitelé rozhodli o dalších krocích. Dle aktuálních informací z MAS a z Krajského úřadu Středočeského kraje je nejbližší termín na vypsání dotací na výstavbu/rekonstrukci MŠ v prosinci 2011. Druhou možností je společné setkání zastupitelů s Lomem Všestary a zahájení diskuze na téma financování tohoto projektu. Proč? Zejména proto, že ve filozofii podnikání, kterou společníci firmy Kámen Zbraslav uvádějí ve svém profilu, je nejen údržba a rozvoj komunikací, vztah k přírodním hodnotám, ale také podpora místního vzdělávání.

Vtipnou glosou byla připomínka zastupitele Nesvorného, že když se školka rozšíří i o multifunkční prostor využívaný pro kluby, spolky, letní školku atd., tak to tam po nich bude muset někdo uklízet. Ano, to je skutečně velká překážka.

Druhým vtipným minivstupem, a v tom zastupitel Nesvorný hraje na jednáních prim, neboť jinak se tváří být spíše mimo veškeré aktivity, byla připomínka, že předložené kalkulace jsou vlastně hloupost, že to nikdo za tak málo a v daném čase stejně nepostaví. Nerozumím tomu, že někdo, kdo se ani nenamáhal s celým projektem pomoci, s dodavateli nejednal a sám tuto činnost neumí, tak nemlčí a nešoupe nohama. Ale na druhou stranu, alespoň to trošku zasedání opepří.

 

Údržba obecních komunikací

Obecní komunikace nejsou v dobrém stavu, mnoho jich má nezpevněný povrch, který se nedá řádně udržovat. Navážení kamenné drtě je neúčinné, navíc se zvyšuje prašnost. Dalším problémem je i vymahatelnost nápravy případného poškození takovýchto komunikací resp. jejich uvedení do původního stavu. K největšímu poškození v posledních letech došlo právě v důsledku výstavby vodovodu, resp. kvůli ledabylému přístupu prováděcí firmy a nedůsledného resp. žádného dozoru a vymáhání ze strany obce. 

Zároveň je jasné, že obec nemá finanční prostředky na vybudování nových komunikací, které by odpovídaly požadavkům komfortního používání. Protože není hotová kanalizace, je obtížné získat dotace. Cesty jsou často poškozovány i nedbalou příp. žádnou údržbou, rozježděnými škarpami atd.

Návrhem řešení je proto, kde to jde, prohloubit/přiznat škarpy a prašné cesty odborně opravit asfaltovým recyklátem. Jaromír Jech získal na tuto činnost i cenovou kalkulaci, z níž je patrné, že nijak významně nezatíží rozpočet obce.

Zastupitelstvo proto pověřilo Milana Šafránka, Jaromíra Jech a Jiřinu Kaskovou vytipováním nejproblematičtějších komunikací určených k opravě, jejich výměrou a označením priorit. Jiřina Kasková byla dále na návrh J. Jecha pověřena oslovením třech firem, které zpracují finanční nabídku na úpravu cest.

Protože je nutná nejen údržba, ale i kontrola pohybu vozidel podílejících se např. na výstavbě RD, kanalizace, vodovodu aj. a důsledné dodržování uvedení do původního stavu, obracejte se s případnými podněty přímo na Milana Šafránek jako kontaktní osobu, která má za úkol tuto činost monitorovat a sjednávat nápravu. Současně J. Jecha M. Šafránek vyvolají jednání s lomem na spolupodílení se na opravě cest. 

 

Koncepce kontroly životního prostředí a černé stavby v obci

Zastupitelstvo se po krátké diskuzi shodlo na tom, že na lidi poškozující naše životní prostředí musí být bič. V hledáčku je zejména údržba pozemků, sekání travin, nevyvážení jímek resp. jejich vypouštění do polí, cest či do dešťové kanalizace. Bude tedy sestaven seznam problematických pozemků a majitelé budou obesláni výzvami ke zjednání nápravy. Zastupitelstvo je připraveno využít všech zákonných prostředků k dodržování zákonů týkajících se životního prostředí.

Současně bylo rozhodnuto, že nebudou tolerovány černé stavby. Neexistence územního plánu dala možnost některým majitelům stavět na černo. Tyto stavby budou nahlášeny na stavební úřad a zastupitelé obce budou věnovat zvýšenou pozornost stavební činnosti na území obce a jejich souladu se stavebním povolením.

Strategický plán obce je v přípravách zato příprava územního plánu nám trochu drhne. Zatím to vypadá na tak torchu zmatek kolem toho, kdo vlastně pro obec co připravoval, koho a na jakou činnost starosta vlastně z dodavatelů pověřil a kdo měl co udělat. Je evidentní, že zastupitelé budou muset dohledat subjekt, který pomůže územní plán dotáhnout do konce.

 

Zasedání zastupitelstva bylo doplněno o tři nové body. Hasičům bylo schváleno užívání loga Všestar v rámci svého znaku k vlastní prezentaci.

Předmětem jednání bylo také dělení pozemků mezi hřbitovem a novou výstavbou s cílem parcely změnit na stavební pozemky. Dělení pozemku může být po splnění určitých požadavků provedeno, ale zastupitelstvo jasně upozornilo na skutečnost, že výstavba nemusí být v této lokalitě vůbec povolena. Záleží na schválení územního plánu, který je předpokladem pro výstavbu. A ten zatím nemáme.

Současně zastupitelstvo obdrželo žádost o výstavbu dvou domů na pozemku 611/2. Tento pozemek byl již dřívějším zastupitelstvem (ve kterém byla i část dnešních zastupitelů) po nátlaku majitelů schválen k výstavbě jednoho domu. Pozemek 611/2 nemá dořešenou komunikaci ani příjezd těžkých aut. Navíc se vyskytuje v lokalitě směrem k Hůře, která by neměla být již zastavovaná. Rozpoutala se horká diskuze na toto téma a následně bylo dohodnuto místní šetření. 

Asi více než kdy jindy zastupitelstvo právě zde může demonstrovat svoje sliby, že budou bránit nové výstavbě na pozemcích, které k tomu nebyly primárně určeny.

Pokud zde byla schválena výstavba jednoho domu, není žádný důvod toto měnit a zvyšovat výstavbu o další jenom pro to, že někdo někomu někde slíbil? Nebo se máme začít obávat, že každé rozhodnutí, které zastupitelstvo udělá, se zase za chvíli změní?

 jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.