Střípky ze zasedání 19.12.

Zasedání začalo za překvapivě plné účasti všech zastupitelů schválením zápisu z předchozího zasedání. I řady občanů se rozšířili na ne zcela běžný počet 4, i když kromě pana Baťchy nikdo vlastně žádný dotaz nevznesl. K zápisu Mirek Hofman rovnou informoval o tom, že  dokumentace na obnovu cesty a mostku v Menčicích byla připravena i přes poměrně šibeniční termín. Starosta obce se ujme podání žádosti o dotaci. Předběžné náklady byly vyčísleny na 1,3 mil Kč, jenom oprava mostku vyjde na cca 300 tis. Kč.

 

Současně upozornil na havarijní stav žumpy v hospodě v Menčicích a požadoval, aby se do rozpočtu pro příští rok zařadila částka, která by byla vyčleněna na opravu. Starosta uvedl, že je nutné nájemce současně tlačit k tomu, aby podepsal dodatel ke smlouvě, který k dnešnímu dni není ještě z jeho strany podepsán.

 

Čekal nás 11bodový program, na návrh starosty byl bod 9 vyřazen z důvodu nedostatečné připravenosti. K projednání tohoto bodu bude svoláno zastupitelstvo ještě ke konci roku. V rámci dotazů občanů nebyly vzneseny žádné otázky a tak se přikročilo přímo k projednávání bodů.

 

1. Rozpočtové opatření, aneb upravujeme rozpočet

Kontrola Krajského úřadu nám vytýkala, že jsme někde nedodrželi stanovený rozpočet a překročili jej. Proto starosta obce předložil zastupitelům ke schválení příjmy i výdaje upraveného rozpočtu. V zásadě se jedná o drobné úpravy v příjmové oblasti, doplněné o dotaci, kterou získali hasiči a měl by být doplněn i příjem z prodeje pozemku. Na položky upozornili Jaromír Jecha a Mirek Hofman poté, co je v rozpočtu nenalezli. Výraznější změny se objevily na výdajové straně: ušetřilo se na zimní údržbě a úspoře na údržbu majetku, naopak jsme vydali více peněz na nákup vánoční výzdoby, pohoštění na mikulášskou vč. Menčic a obědy pro účastníky zájezdu, navýšení elektřiny, vybavení pro jednotku SDH, náklady na telekomunikace (ročně více než 40 tisíc) a následně asi desítka položek, které se tak různě rozúčtovávají, posouvají, mění. 

 

Jaromír Jech se podivil a upozornil právě na vysokou částku za telefony + internet (úřad užívá 2 pevné linky + jednou linku v bistru). Starostovi tato výše poplatků asi přijde běžná, my co využíváme jak mobilní, tak pevné připojení či internet pravidelně víme, že částky jsou výrazně nižší. Jech se sám zaúkoloval tím, že prověří dostupné možnosti k ušetření. Neradi bychom ze vsi měli dojnou krávu pro někoho jiného.

 

V upraveném rozpočtu zůstal tak jako tak schodek, který bude pokryt z hospodaření z předchozího období.

 

2. Starosta oznámil, že nejsou známy ukazatele kraje, které se promítají do obecních rozpočtů. Tím pádem, ostatně stejně jako předchozí roky, zastupitelstvo pověřilo starostu hospodařením dle rozpočtového provizoria do výše 35% a to doby, než se schválí rozpočet na rok 2014.

 

3. Stanovení vyšší ceny vodného pro rok 2014

I.T.V.CZ předložilo kalkulaci na dodání vody, kterou zásobí Všestary (s vyjímkou výstavby Central Group). Cena pro 2014 se mírně zvýšila a to na částku 33,64/m3 + nájemné 1,02 Kč/m3. Tedy věřím, že jsem částky zachytil správně, Trojánek to vše podává tak, že se v tom běžný pozorovatel většinou rychle ztratí.

Starosta obce, mimochodem aktuálně pracující právě pro společnost I.T.V. CZ, uvedl, že jsou v naší obci vysoké ztráty vody a to kolem 33%. Na jaře se bude proto provádět kontrola černých odběrů.

 

Mirek Hofman v tuto připomínkoval, že od doby, co se dělal za hřbitovem vodovod, tak tam na silnici vyvěrá voda. Dle starosty se to údajně prověřovalo a vodovodem to dle zjištění není. Nicméně i tak by se situace měla řešit a dle pana Hofmana je nutné to reklamovat a žádat nápravu. "My tu silnici ale nemáme ve správě", kontroval Trojánek. "Podle mě by to bez ohledu na to obec měla iniciovat a žádat nápravu", již o poznání důrazněji trval na svém Hofman. Voda teče již více než 5 let, v zimě se tvoří nebezpečné náledí. Pan Hofman navrhnul zapsat oficiální připomínku s tím, že je nutné napsat podnět na správu údržby silnic. Panu starostovi se do toho moc nechtělo, nicméně bylo dohodnuto, že dopis připraví Stavební komise a starosta dopis podepíše a odešle. Jak Jaromír Jech upozornil, toto se řešilo již před dvěmi lety, a ani tehdy nebyla vůle ze strany starosty obce nápravu zjednat. Jsme to ale my občané kteří dnes a denně po tom nebezpečném úseku jezdíme. Čeká starosta na to, až se stane nehoda, než začne konat?

 

Starosta dále uvedl, že doposud nebyly dány dohromady legislativní záležitosti ze strany sdružení, které se stará o zásobení vodou část obce zvanou Central Group a to již druhým rokem. Proto vážně zvažuje přepojení této oblasti na obecní vodovod. Tedy, ne že by to příno navozovalo na téma nastolené Mirkem Hofmanem, ale skvěle to odvedlo řeč jinam.

 

4. Poplatek za svoz odpadů se nemění

Došlo ke snížení ceny na svoz odpadů ze strany … Benešov. Proto starosta obce navrhnul ponechat poplatky ve výši z loňského roku.  Návrh byl schválen.

 

5. Prodej pozemku z vlastnictví obce se podařil

Na minulém zasedání se projednávalo a schválilo snížení původně požadované ceny za prodej pozemku pod chatou. Pan Rytíř, jako jediný po opětovném zveřejnění záměru, zaslal novou nabídku, kde cenu 415 Kč akceptuje. Zastupitelstvo tedy schválilo prodej pozemku a pan Rytíř se bude konečně i na své zahrádce cítit jako doma a obci získané finance pomůžou.

 

6. Žádost o souhlas ke stavbě jednoho rodinného domu udělen

Pan Aleš Novotný podal žádost na výstavbu rodinného domu na pozemcích 947/26 a 947/27.

Stavba na základě rozhodnutí zastupitelstva 14.4.2009 může být povolena pouze při dodržení těchto požadavků: max 25% zastavěná plocha + 10% ostatní stavby, sedlová střecha, max, výška 9m a souhlas Stavebního úřadu v Mnichovicích. Starosta přednesl žádost stavitele, který plány pozměnil, zástavbu zmenšil a snížil. Příjezdová komunikace k pozemku je však nezpevněná, starosta proto navrhnul, že obec by mohla požadovat výstavbu kvalitní komunikace. Jaromír Jech uvedl, že má i zprávy ze stavebního úřadu, že stavba bez kvalitní komunikace tak jako tak povolena nebude. Mirek Hofman se na základě rozhodnutí zastupitelstva zúčastní místního řešení. Zastupitelé ke stavbě udělili souhlas.

 

7. Podnět k územnímu plánu obce zůstává bez reakce

10.12.2013 obdržela obec podnět pana Laštůvky k úpravě regulativu územnímu plánu na pozemcích 160/27 a 160/31 a to tak, aby lokalita, původně plánovaná pouze na 4 samostatné rodinné domy, byla určena i pro zástavbu dvojdomů či řadových domů.  

Dle informace od starosty, pan Jukl, který zpracovává územní plán, nedoporučuje v tuto chvíli jakkoliv regulativa měnit. Starosta uvedl, že tento podnět může být oficiálně vznesen jako připomínka ve chvíli, kdy se bude projednávat návrh územního plánu. Tak jako tak tam v současné chvíli bez územního plánu nelze stavět. Dle vyjádření Mirka Hofmana jde spíš o to, aby se uvažovalo o tom, že tam může být lokalita pro řadové domky. 

 

Dle Jaromíra Jecha je obyvatelů dostatečný počet, nemáme školu, problémy jsou se školkou, zásobování vodou i infrastrukturou obecně. Rozhodně by se ale mělo počkat na návrh územního plánu a pak připomínkovat. Podmínkou by mělo být udělat komunikaci do Strančic, dát příspěvek na přístavbu školy příp. zřídit školské zařízení apod., protože to představuje obrovský nárůst lidí, dětí pro které tu není absolutně zázemí.

 

V tuto chvíli vstupovat do územního plánu by nebylo spravedlivé ani k ostatním vlastníkům pozemkům, kteří čekají na návrh a posléze budou připomínkovat. Zastupitelstvo si podnět vyslechlo a usnesení zatím nebude přijato žádné. Návrh by měl být dle starosty hotový ke konci února, v dubnu bude veřejné projednání.

 

K tomuto bodu vystoupil za občany pan Baťcha na starostu obce s tím, že územní plán se táhne již 14 let a stále není nic jasné. Stěžoval si na to, že doposud nejsou žádné písemné odpovědi a reakce. Starosta to podle mého panu Baťchovi se snažil sice vysvětlit, ale pochopení situace zůstalo na míle daleko od našeho úřadu.

 

8. Zastupitelstvo schválilo zopakování záměru na pronájem budovy po předchozím nájemníkovi, společnosti Likra.

Ze dvou zájemců se bohužel nic nevyklubalo. Ono není moc divu, když nám to tu pod vedením starosty-údržbáře úspěšně chátrá již takovou řádku let a vozit klienty do vsi, která namísto rozvoje zvolila konzervaci je spíš ostuda. Milan Šafránek navrhnul vyrobit baner a pověsit jej na budovu. Budova by dle starosty měla být zazimovaná (zavřená voda a vypuštěné topení). Možná by pomohlo přihlásit budovu do pořadu "Chcete mě?"

 

9. Starosta, stejně jako každý rok, předložil zastupitelům ke schválení vyplacení jednorázových odměn ve výši 2.500 knihovníkovi panu Zahradníkovi a pracovnici komise pro občanské záležitosti paní Kubové 5.500. Jaromír Jech s Márií Bahníkovou navrhnuli zvýšení odměny na 3 + 6tis., zastupitelé návrh přijali.

 

10. Starosta obce přednesl zprávu ze zasedání Svazku obcí Region Jih, jehož jsme členem a díky kterému máme v obci vodovod. Nic závažného ani důležitého, alespoň co jsem stihnul pochytit.

 

Milan Šafránek na konec zasedání upozornil na nečistotu vodu ve vybraných částech Všestarského vodovodního řadu, zejména pak na rezatou vodu. 

 

Současně pak společně s Mirkem Hofmanem požádali o aktualizaci pojistek jak na obecní budovu a hasičárnu, stejně tak na budovu hospody v Menčicích. Jaromír Jech se aktivně sám opět zaúkoloval, pokud dostane kopii pojistných smluv od starosty, rád udělá jejich revizi, neb je v tomto oboru jako štika ve vodě. Jak starosta na oplátku řekl, o tom jsme se bavili již vloni. Dle Mirka Hofmana, je právě smutné, že se o tom bavilo, ale nic se neudělalo. No škoda, že jste nebyli, na závěr zasedání byste si užili klasické diskuze o tom, co vše by bylo dobré a vhodné, ale není to snadné (starosta) a těmi, kteří požadují skutečné kroky a činnost.

 

No a kdo chce, v pátek 27.12. od 19 hod bude mimořádné zasedání. Mohlo být už ráno, na toto téma byla diskuze trvající několik minut, což by bylo rozhodně lepší pro všechny zastupitele, protože mají volný den, ovšem s vyjímkou zastupitele Nesvorného. Starosta si ovšem protlačil, že zasedání bude večer a tím pádem se jej zřejmě nezúčastní zastupitel Jech, který večer nemůže. No, není nad to se zbavit elegantně jednoho hlasitého hlasu z tábora svých protihráčů.

 

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.