Postup řešení, projekty, akční plány

Projekty navazují na Integrovaný projekt venkovského mikroregionu a dále jsou rozvedeny postupy, popř. zaměření projektu se specifikou obce Všestary. Konečně jsou zařazeny projekty, se kterými Integrovaný projekt mikroregionu neuvažuje, které však jsou pro obnovu a rozvoj obce nezbytné.

Obnova a výstavba základních funkcí technické infrastruktury obce

Jde o prioritní projekty, jehož účelem je zajistit funkční obnovu a modernizace sítí a zajistit výstavbu sítí, podmiňujících životní a pracovní podmínky občanů a podnikatelů.
 
OBNOVA A VÝSTAVBA KANALIZAČNÍHO ŘADU S NAPOJENÍM NA ČOV – MNICHOVICE
Navazuje na MR – projekt I2.
Kanalizace je vybudována pouze v části obce a napojena je na vlastní ČOV. Kapacita je plně vyčerpána. Jsou možnosti napojení zbylé části obce, včetně osady Menčice na ČOV v Mnichovicích. Projekt byl již k roku 2011 zpracován pro postupné budování kanalizační sítě, zejména v místech soustředěné výstavby obydlí a podnikatelských areálů a probíhá stavební řízení.
Termín: postupně, zahájení v r. 2013, ukončení v r. 2015
Garant: Obec
Charakter: investiční
Financování: Využití dotačních programů a jiných zdrojů
Přínosy: Odstranění nevybavenosti obce, zdokonalení současné nevyhovující sítě dešťových kanalizací, zlepšení standardu bydlení a odstranění bariéry rozvoje obce. Vytvoření podmínek pro umístění podnikatelských aktivit v obci.
 
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Navazuje na MR, projekt I4.
Komunikace – silnice III. třídy – jsou ve velmi špatném stavu. Zcela nevyhovující jsou místní komunikace. Oprava stávajících komunikací je nedostatečná. Komunikace nemají většinou dopravní značení a bezpečnostní prvky. Chodníky v obci, pokud jsou vůbec vybudovány, jsou značně zanedbané. Pro rozšíření podnikatelských a jiných aktivit v obci je nezbytné vybudovat přístupové komunikace. Součástí projektu je i zajištění odtoku dešťové vody (v návaznosti na projekt kanalizace). V zimním období se vytvářejí vlivem klimatických a přírodních podmínek závěje. Průjezdnost hlavních komunikací nestačí zajistit pluhováním. Je proto nezbytné vybudovat podél ohrožených úseků silnic sněhové zábrany (trvalé nebo dočasné). Do stoupání umístit nádoby žluté barvy s posypovým materiálem.
Termín: zahájení bezodkladně, postupně po realizaci kanalizační sítě do roku 2017 a následně pravidelná obnova
Garant: u silnic III. třídy Správa silnic, u místních komunikací Obec
Spolupráce: podnikatelé, investoři
Charakter: investiční
Financování: upřesnění podle projektu, využití dotačních programů. 
Přínosy: vytvoření podmínek pro zlepšení průchodnosti obce, zlepšení kvality životního prostředí, odstranění nehodovosti.
 
MODERNIZACE ROZVODŮ
Vlastní projekt. Rozvodné sítě v obci jsou přestárlé, nebezpečné a neestetické. Zabraňují rozšiřování podnikatelských aktivit a spokojenosti občanů. Jde především o rozvodné sítě energetické, telefonní, místního rozhlasu, bezpečnostní, v neposlední řadě pak sítě a zařízení pro osvětlení obce a její dobudování.
Termín:  postupně do r. 2016
Garant: Obec a vlastníci (provozovatelé) sítí
Spolupráce: Vlastníci (provozovatelé) rozvodných sítí, podnikatelé, občané
Charakter: investiční
Financování: ze zdrojů obce, z příspěvků občanů a podnikatelů, ze zdrojů vlastníků sítí.
Přínosy: zvýšení výkonnosti sítí, odstranění možných zdrojů havárií, zvýšení estetičnosti a vzhledu obce, zajištění bezpečnosti občanů a ochrany majetku.
 
OBNOVA AREÁLU HŘBITOVA – VYBUDOVÁNÍ URNOVÉHO HÁJE
Vlastní projekt. Hřbitov je ve zchátralém stavu. Je nezbytné provést generální opravu celého areálu, včetně zdí kaple. Rekonstrukci je vhodné využít pro vybudování urnového háje a tím zvýšit kapacitu hřbitova.
Termín zahájení: v roce 2015
Garant: Obec
Spolupráce: vlastníci hrobů
Charakter: investiční
Financování: ze zdrojů obce, z veřejné sbírky
Přínosy: zachování důstojnosti a vzhledu areálu, zvýšení spokojenosti občanů a pozůstalých, možnosti rozšířit obecní služby pronajímáním schránek v urnovém háji.
 
OBNOVA A ZAJIŠTĚNÍ STANDARDNÍCH FUNKCÍ NÁVSI
Vlastní projekt. Náves obce Všestary je naprosto zdevastovaná. Ve středu návsi je umístěna požární nádrž s hnijící stojatou vodou a naprosto nefunkční. Náves neskýtá podmínky pro shromažďování občanů, odpočinku, čekajících na autobusové spojení apod. Na návsi jsou umístěny kontejnery pro tříděný odpad, které znečišťují okolí. Součástí stavby je objekt Hasičské zbrojnice a Obecního úřadu. Objekt Hasičské zbrojnice je využíván.
Termín: v průběhu roku 2012 až 2013
Garant: Obec Všestary
Spolupráce: podnikatelé, občané
Charakter: investiční
Financování: z vlastních zdrojů obce, z darů, z dotačních programů.
 

Rozvoj podnikatelských aktivit obecně a zvláště na zemědělských pozemcích.

Jde především o vytvoření podmínek pro drobné a střední podnikatele s cílem zvýšit počet pracovních míst, omezit nutnost dojíždění do práce do okolních měst a do Prahy, zvýšit příjmy obce a v neposlední řadě „zviditelnit“ obec.
 
REVITALIZACE VODNÍCH TOKŮ A RYBNÍKŮ
Revitalizovat stávající vodní plochy v souladu s uvedeným projektem MR. Pozornost věnovat vodním plochám, zejména rybníku v Menčicích, ostatním rybníkům a to především z hlediska možného jejich využívání pro volný čas a zčásti též pro podnikatelské účely (rybolov, plovárna apod.)
Termín: vypracování projektů postupně v letech 2011 – 2020
Garant: Obec, vodohospodářský orgán, vlastníci a správci vodních ploch
Spolupráce: správci vodních toků, vlastníci
Charakter: investiční, zčásti neinvestiční
Financování: v rozsahu podle konkrétního projektu, s využitím dotačních titulů.
Přínosy: zlepšení vodohospodářských, estetických a ekologických poměrů v krajině, zvýšení atraktivity v krajině, získání podnikatelského prostředí.
 
OBNOVA A ZŘIZOVÁNÍ ZELENĚ V OBCI
Uplatnit obnovu a zřizování zeleně v obci a vytýčených turistických trasách, zejména v návaznosti na projekt OBNOVA A ZAJIŠTĚNÍ STANDARDNÍCH FUNKCÍ NÁVSI
Termín: postupně v letech 2011 - 2020
Garant: Obec2
Spolupráce: Orgán ochrany přírody, občané
Charakter: neinvestiční
Financování: z prostředků obce v rozsahu podle projektu, s využitím dotačních titulů
Přínosy: Zlepšení životního prostředí, zlepšení mikroklimatu obce, dosažení vyšší estetičnosti obce.
 
VYBUDOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO AREÁLU
Jako základní podmínku pro zabezpečení vyšší efektivnosti produkčních procesů v obci a pro přilákání investorů (malých a středních podnikatelů) vytvořit základní podmínky pro zřizování drobných a středních výrobních podniků a především podniků služeb pro občany z okolí. Zajistit potřebné pozemky (zejména do vlastnictví obce), zajistit potřebnou infrastrukturu (napojení na místní sítě), zajistit potřebné komunikace a takto vybavené pozemky pronajímat na dobu určitou.
Termín: zahájení přípravy – ihned
realizace: postupně v letech 2012 až 2020
Garant: Obecní úřad nebo pověřená organizace
Spolupráce: Současní a potenciální podnikatelé
Charakter: investiční
Financování: z úvěru, z prostředků podnikatelů, popř. z dotací projektu MPMR – Rozvoj drobného a středního podnikání
Přínosy: odstranění nedostatku pracovních míst v obci, zvýšení příjmové položky rozpočtu obce, využití málo výnosných zemědělských ploch.
 
PODNIKATELSKÉ AKTIVITY V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH
Využít zájmů podnikatelů a pomoci při realizaci výstavby kompostárny (s využitím silážního žlabu v oblasti Hybnerky, zřízení provozovny pro zajišťování sběru a hospodaření s tříděným odpadem.
Termín: možno realizovat ihned
Garant: Obec spolu s podnikateli
Spolupráce: Podnikatelé
Charakter: neinvestiční (část. možné investice)
Financování: ze zdrojů podnikatelů
Přínosy: vytvoření pracovních míst, zvýšení podnikatelských aktivit v obci, zajištění estetičnosti obce a odstranění nepořádku v obci.
 

Restrukturalizace zemědělské a lesnické výroby a produkce  

Revitalizace retenční schopnosti krajiny  
Revitalizace vodních toků a rybníků, tvorba lesních ploch
Biologická protierozivní opatření
 
Farmy lesních plodů na zemědělských plochách a organizace jejich odbytu
Vlastní projekt. V klimatických podmínkách obce je vhodné podpořit aktivity v v oblasti pěstování lesních plodů, především malin a ostružin. Tyto aktivity je třeba zabezpečit odbytově a produkčně tak, aby představovaly obchodně zajímavé objemy, kvalitu, pohotovost a trvalost nabídky. Předmětem projektu je nalezení vhodných pozemků pro tyto aktivity (koupených nebo pozemků obce), připravit vhodné podnikatelské a odbytové podmínky a vytvořit subjekt, který by zajišťoval odbyt těchto komodit.
Termín realizace: rok 2012 – 2020
Garant: Obec spolu s podnikateli
Spolupráce: potenciální organizace odbytu
Charakter: investiční,
 
Farmy na pěstování léčivých, vonných a exotických rostlin a organizace odbytu
Vlastní projekt. Jde o pěstování léčivých rostlin poskytujících vonné oleje a silice, popř. rostlinné čaje. Předmětem projektu je nalezení vhodných pozemků pro tyto aktivity, vytipovat dobře prodejné druhy rostlin, připravit vhodné podnikatelské a odbytové podmínky pro tuto aktivitu na bázi soukromých zemědělských podnikatelů (vytvořit jejich účelové sdružení) a vytvořit subjekt, který by pro ně zajišťoval odbyt těchto komodit.
Termín realizace: rok 2012 – 2020
Charakter: investiční
Spolupráce: zúčastnění podnikatelé (farmáři)
 

Rozvinutí služeb a atrakcí pro turisty, rekreanty, obyvatele měst a cestující obcí a mikroregionem

Koordinace a propagace turistických aktivit
Agroturistika, jízdy na koních
Rozvoj cykloturistiky
 
Ubytování
Projekt vlastní. Obec Všestary je v zájmu rekreujících se osob, využívajících chatovou oblast a blízké okolí. Kromě stálých rekreantů, využívajících k pobytu své chaty a objekty, není v obci (ani okolí) k dispozici žádná ubytovací kapacita pro zájemce o aktivity popsané v projektech Koordinace a propagace turistických aktivit, Agroturistika, jízdy na koních, Rozvoj cykloturistiky a jiné. Předmětem projektu je vyhledání vhodného prostoru pro výstavbu takového ubytovacího zařízení (s možností spojení a jinými aktivitami – pohostinství, úschovna kol apod.), a pro jeho provozování.
Termín: v průběhu let 2012 až 2020
Charakter: investiční
Spolupráce: podnikatelé, sportovní organizace
Garant: Obec
Přínosy: zvýšení turistické aktivity, zaměstnanost
 
Dobudování sportovního areálu
Projekt vlastní. Sportovní využití volného času patří k významným aktivitám zvýšení atraktivnosti turistického ruchu a uspokojení zájmu občanů, především mládeže. Využití současného sportoviště slouží především jednoúčelově pro kopanou, připojené kurty nejsou dobudovány. Ostatní sportoviště, včetně krytého prostoru nejsou. Předmětem projektu je vytipování okruhu sportů a návrhy realizace, včetně vyhledání vhodných prostor, sousedících se současným sportovištěm. Součástí je vybudování i potřebného zázemí.. Součástí areálu by mohla být též střelnice, psí dráha, či jiná sportovní zařízení.
Termín: postupně v letech 2012 až 2016
Garant: Obec
Spolupráce: sportovní sdružení, zájemci
Charakter: investiční
 
Vybudování lesoparku – Hůrka a rozhledny
Projekt vlastní. Oblast Hůry je nejvyšším bodem JV okolí, Leží na katastru obcí Všestary a Tehov. Předmětem projektu je zpřístupnit tuto oblast turistům i místním občanům k vycházkám a k poznávání okolí. Z oblasti Hůry je velmi dobrý výhled směrem SZ, J. Toho lze dosáhnout jednak úpravou celého rajonu a zejména pak případnou výstavbou rozhledny a potřebného sezónního zázemí (občerstvení, odpadové koše, lavičky).
Termín: postupně, zahájení v r. 2010, ukončení v r. 2014
Garant: Obec Všestary (ve spolupráci s obcí Tehov)
Spolupráce: Obec, podnikatelé, občanská sdružení
Charakter: investiční, zčásti neinvestiční
Financování: ze zdrojů spolupracujících organizací
Přínos: zlepšení životních podmínek odstraněním nepořádku, zpřístupnění a zkulturnění nejbližšího objektu možného pobytu v přírodě, zvýšení turistického zájmu a atraktivnosti.

Zástavba obytných sídel v prolukách

Podmínky pro zástavbu a obnovu současného bytového fondu
Předmětem projektu je vytipování vhodných lokalit pro umístění zástavby v prolukách volných lokalit. Projekt bude též obsahovat předpoklady pro budování inženýrských sítí v návaznosti na výše uvedené projekty. Obnova současného bytového fondu pak vyžaduje zajistit několik obecních bytů pro možnost dočasného ubytování po dobu adaptací současného bytového fondu.
Termín: zahájení rok 2010
Garant: Obec
Spolupráce: zúčastněné organizace (stavební, podnikatelské)
Charakter: investiční
Financování: ze zdrojů obce, s použitím dotačních programů
 

Osvěta, kultura, volný čas

Podmínky pro zabezpečení zvyšování kulturního a společenského vyžití občanů
Projekt vlastní. Současné zabezpečování kulturního a společenského vyžití je omezeno na organizační postupy zajišťování vstupenek a společenských návštěv kulturních akcí především v Praze. Obec nemá vlastní možnosti pořádání kulturních akcí v kamenné budově. Pořádání akcí je omezeno na venkovní prostor, bez potřebného zázemí. Projekt se bude zabývat komplexním řešením zvyšování úrovně kulturního a společenského vyžití občanů, a to v návaznosti na předchozí projekty v podmínkách současného životního stylu.
Termín: 2010 až 2014 s pokračováním do roku 2020
Garant: Obec
Spolupráce: zúčastněné spolky, organizace
Charakter: investiční a neinvestiční
Financování: z vlastních zdrojů a ze zdrojů podmiňujících projektů s možností využití dotačních programů.  
 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.