Strategické cíle obce

Z analýzy Integrovaného projektu venkovského mikroregionu JIH a její hodnocení z hlediska působnosti obce Všestary (s využitím SWOT analýzy) lze odvodit tyto strategické cíle:

 

Možnosti využití silných stránek k hodnocení příležitostí

 
Mezi omezené množství silných stránek obce Všestary lze zařadit:
 • Obyvatelstvo – Výrazný přírůstek obyvatelstva v posledních letech a tendence jeho zvyšování rozšiřující se bytovou výstavbou vyžaduje uváděné zlepšení investičních a dopravních sítí.
 • Přírodní podmínky – Krajina vhodná pro rekreaci (SV část). Předpoklady pro využití přírodních podmínek a krajiny pro zvýšení atraktivnosti cestovního ruchu a rekreace.
 • Infrastruktura. Zajištěná likvidace tuhých odpadů. Možnosti využití ČOV v Mnichovicích. Existence rozvodu plynu a zásobování pitnou vodou.
Další významnější silné stránky rozvoje v obci Všestary nejsou.
 

Možnosti odstranění slabých stránek využitím příležitostí

 
 • Příležitostí možnosti získat dotace odstranit slabé stránky: nedostatek kapitálu, nerozvinutá infrastruktura pro cestovní ruch, špatný stav místních komunikací, neuspokojivá nabídka zařízení a aktivit pro trávení volného času. Zajistit více významných turistických atraktivit, příležitosti ke koupání, příležitostí k využívání volného času, rozšíření cest pro cykloturistiku a pro koně.
  Příležitostí využití polohy odstranit slabé stránky v nízkém využívání frekvence dopravy, nevyužívání polohy mezi rekreačními oblastmi (Mnichovice, Posázaví), ve špatné reputaci z hlediska turistiky, v nerozvinuté infrastruktuře pro cestovní ruch. Dále odstranit nedostatky v nabídce zařízení a aktivit pro trávení volného času.
 • Příležitostí rozvinutí aktivit na budoucí podnikatelské centrum odstranit slabé stránky nedostatečného zázemí pro podnikání, nevyužívání frekvence dopravy, nedostatek pracovních příležitostí v obci a jejím okolí.
 • Příležitostí revitalizace zemědělských objektů odstranit slabé stránky v nedostatečném zázemí pro podnikání, v neuspokojivé nabídce zařízení a aktivit pro trávení volného času.
 • Příležitostí efektivnějšího využití obdělávané a neobdělávané půdy odstranit slabé stránky v nedostatečném zázemí pro podnikání, v nevyužívání frekvence dopravy, v nevyužívání polohy mezi rekreačními oblastmi, nevhodného složení a kvality půdy a podnebí pro výnosné zemědělské podnikání, odstranit neuspokojivou nabídku zařízení a aktivit pro trávení volného času.
 • Příležitostí vybudování turistických stezek a objektů odstranit slabé stránky nevyužívání polohy mezi rekreačními oblastmi, špatné reputace z hlediska turistiky, nerozvinuté infrastruktury pro cestovní ruch, neuspokojivé nabídky zařízení a aktivit pro trávení volného času.
 • Příležitostí modernizace dopravních cest odstranit slabé stránky v nedostatečném zázemí pro podnikání, nevyužívání frekvence dopravy, v nedostatku pracovních příležitostí, nevhodné podmínky pro výnosné zemědělské podnikání, špatný stav místních komunikací, znečišťování a hlukové zátěže z automobilové dopravy a práce v lomu.
 • Příležitostí získání tuzemských (popř. zahraničních) investorů odstranit slabé stránky nedostatku kapitálu, nedostatečného zázemí pro podnikání, snížení pracovních příležitostí v mikroregionu, nerozvinuté infrastruktury pro cestovní ruch.
 • Rozšiřováním lesního a rybníkářského hospodaření odstranit slabé stránky v nevyužívání polohy mezi rekreačními oblastmi, špatné reputaci z hlediska turistiky, nevhodného složení půdy a podnebí pro výnosné zemědělské podnikáním, neuspokojivé nabídky zařízení a aktivit pro trávení volného času.
 • Výstavbou zařízení pro seniory odstranit slabé stránky v nedostatečné pečovatelské službě, v nedostatku pracovních příležitostí, ve zvýšení atraktivity území.
 • Dokončením plynofikace v osadě Menčice odstranit slabé stránky v čistotě ovzduší, vytápění tuhými palivy.
 • Příležitostí spolupráce a koordinace obcí v rámci mikroregionu odstranit slabé stránky nedostatečného zázemí pro podnikání, nevyužívání polohy mezi rekreačními oblastmi, snížení pracovní příležitosti v okolních městech, nerozvinuté infrastruktury pro cestovní ruch, špatného stavu místních komunikací, nevyřešené kanalizace a čištění odpadních vod, nedostatečně řešeného hospodaření s využitelnými odpady, neuspokojivé nabídce zařízení a aktivit pro trávení volného času, nedostatečné koordinovanosti v některých oblastech činnosti obcí.
 • Příležitostí vytvoření předpokladů pro spolkový život a pro zajištění služeb odstranit slabé stránky nedostatečné možnosti využívání volného času mládeže, dospělých lidí a seniorů, nedostatek obchodních služeb a služeb pro turistiku.
 • Příležitostí rozvoje poradenských, zprostředkovatelských a informačních služeb odstranit  slabé stránky v nedostatku kapitálu, v nedostatečném zázemí pro podnikání, v nekoordinovanosti obcí.
 

Možnosti využití silných stránek k odstranění rizik

 
 • K odstranění rizika černých skládek a odpadků z rekreační oblasti zajistit potřebné rozšíření kapacit veřejných skládek a organizaci svozu tříděného a netříděného odpadu.
 • K odstranění rizik omezování rozvoje nových lokalit pro bydlení z titulu nevybavenosti technickou strukturou využít možností uvedených k odstranění slabých stránek.
 • K odstranění rizika nezájmu občanů o podnikatelské aktivity využít silných stránek polohy mezi turistickými mikroregiony, blízkosti městských sídlišť, zejména Prahy, podmínek pro malozemědělské aktivity, dostatku půdy, možností zalesnění pozemků, možností uplatnění a seberealizace občanů.
 • K odstranění rizika odlivu kvalifikovaných pracovních sil využít silných stránek podmínek pro podnikatelské aktivity, možnosti výstavby rodinných sídel.
 

Možnosti vyhnutí se ohrožení

 
 • K vyhnutí se ohrožení neřešení dopravní situace využít možnost odstranění slabých stránek cestou lobby podnikatelů, občanů, zástupců samosprávy a státní správy.
 • K vyhnutí se ohrožení dočasnými zápornými aspekty při modernizaci dopravních tras využít možnosti odstranění slabých stránek: neprůchodnost dopravních cest, rostoucí podíl znečištění ovzduší z automobilové dopravy, bezpečnosti silničního provozu.
 • K vyhnutí se ohrožení důsledku vlivu výstavby podnikatelského centra využít možnosti odstranění slabých stránek: nedostatečné zázemí pro podnikání, nedostatek pracovních příležitostí, malá konkurenceschopnost zemědělského podniku.
 

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.